Anesteziolog Martin Hála, který publikuje své blogerské příspěvky na Blogosvětě webu ECHO24, se po sérii článků o covidu pustil i do psaní o holandských kravách a globalistech. Učinil tak v textu Rozeberte Karlův most zveřejněném 31. prosince 2022. Protože uvádí konkrétní čísla o rušení 3000 farem a kompenzaci ve výši 120 % jejich hodnoty, zjevně přitom vycházel z článku webu ECHO24 „Nizozemsko zavře až 3000 farem. Musí vyhovovat zeleným pravidlům EU“, který byl zveřejněn 30. listopadu 2022. Z tohoto článku rovněž sdílí falešné tvrzení o nadýmání, kvůli kterému prý krávy musejí být vybity (lživě ovšem píše o vybití všech krav). Z toho dovozuje, že jde o jakýsi záměr vyšších kruhů a globalistů (EU) vybitím skotu „odštípnout kousek národní identity tím, že se zhanobí, poplivou a zabijí zmíněné symboly“.

O článku, ze kterého Hála čerpá, jsme psali 13. prosince 2022 v příspěvku „ECHO24 tvrdí nesmysly o dusíku a Nizozemsku“. Na vysvětlenou (nejenom) MUDr. Hálovi uvádíme citaci z našeho článku Protesty zemědělců v Nizozemsku – jak Tea Party a Reflex překrucují realitu:

Nizozemský „Plán pro dusík“ nevznikl z popudu EU (jak lže Tea Party nebo naznačuje Stoniš), ale je to vnitřní záležitost Nizozemska. Nejde o nějaké nadýmání krav, ale zejména o emise dusíkatých sloučenin z umělých a statkových hnojiv. Plán také nemá nic společného s nějakou pomýlenou zelenou politikou, nýbrž s ochranou půdy a vod. Hnojení dusíkatými a statkovými hnojivy totiž vnáší do půdy amoniak (NH3), který pak v procesu nitrifikace vede ke vzniku dusičnanového aniontu podle níže uvedené rovnice.

NH4+ + 2O2 → NO3+ 2H+ + H2O.

Další část amoniaku se prostřednictvím bakterií oxiduje na hydroxylamin a postupně dále až na oxid dusnatý a dusný:

NH4 → NH2OH → (NOH) → NO2 → NO3→ NO, N2O.

Oxid dusný (N2O) je v porovnání s CO2 cca 300krát účinnější skleníkový plyn. Oxid dusnatý (NO) se vzdušným kyslíkem rychle oxiduje na oxid dusičitý NO2. Při jeho reakci s vodou vzniká kyselina dusičná a opět oxid dusnatý:

3 NO2 + H2O → 2 HNO3 + NO.

Dalším významným zdrojem oxidů dusíku je automobilová doprava a průmyslová výroba (potažmo spalování fosilních paliv vůbec). Konečným výsledkem je opět kyselina dusičná. V důsledku spadu a vymývání deštěm se okyseluje (acidifikuje) půda, povrchové i podzemní vody. Acidifikace půdy představuje závažný problém – u nás jsme ji zažili v důsledku emisí oxidu siřičitého (SO2). Důsledkem acidifikace je ztížení podmínek pro růst rostlin, které pro svůj optimální vývoj potřebují úzké rozmezí pH. Snižuje se tak biodiverzita, snižují se výnosy hospodářských plodin a dusičnany se vyplavují do vody. To pak působí problémy při získávání pitné vody zejména z povrchových, ale i z podzemních zdrojů (viz např. zde). Protože Nizozemsko má extrémně intenzivní zemědělskou výrobu s vysokými počty dobytka, patří k oblastem s největší zátěží dusíku v půdě.

[Konec citace]

Článek doktora Hály tedy vychází z falešných předpokladů, jejichž vinou logicky dospívá k ještě scestnějším, dalo by se říci až konspiracistickým závěrům (můžeme ostatně pozorovat, že před ztrátou úsudku nechrání ani vysokoškolské vzdělání, jak dokazují případy např. JUDr. Jiřího Vyvadila, RNDr. Anny Strunecké či Hálova kolegy MUDr. Ivana Davida). Až tedy doktor Hála bude příště něco psát, měl by použít přístup „ad fontes“ a nepoužívat jako zdroj novinové texty pochybné úrovně.


author