Webový deník ECHO24 6. července 2022 zveřejnil článek s clickbaitovým titulkem Rutte nechá kvůli nadýmání vybít třetinu holandských krav. Tisíce farmářů se vzpírá, policie tasí pistole, kdy obsah tvrdil něco jiného než nadpis. Psali jsme o tom v příspěvku „Protesty zemědělců v Nizozemsku – jak Tea Party a Reflex překrucují realitu“.

Uvedli jsme tehdy, že nejde o žádné nařízení EU a o plynný dusík, ale o acidifikaci půd:

A nyní to nejdůležitější. Nizozemský „Plán pro dusík“ nevznikl z popudu EU (jak lže Tea Party nebo naznačuje Stoniš), ale je to vnitřní záležitost Nizozemska. Nejde o nějaké nadýmání krav, ale zejména o emise dusíkatých sloučenin z umělých a statkových hnojiv. Plán také nemá nic společného s nějakou pomýlenou zelenou politikou, nýbrž s ochranou půdy a vod. Hnojení dusíkatými a statkovými hnojivy totiž vnáší do půdy amoniak (NH3), který pak v procesu nitrifikace vede ke vzniku dusičnanového aniontu podle níže uvedené rovnice.

NH4+ + 2O2 → NO3+ 2H+ + H2O.

Další část amoniaku se prostřednictvím bakterií oxiduje na hydroxylamin a postupně dále až na oxid dusnatý a dusný:

NH4 → NH2OH → (NOH) → NO2 → NO3→ NO, N2O.

Oxid dusný (N2O) je v porovnání s CO2 cca 300krát účinnější skleníkový plyn. Oxid dusnatý (NO) se vzdušným kyslíkem rychle oxiduje na oxid dusičitý NO2. Při jeho reakci s vodou vzniká kyselina dusičná a opět oxid dusnatý:

3 NO2 + H2O → 2 HNO3 + NO.

Dalším významným zdrojem oxidů dusíku je automobilová doprava a průmyslová výroba (potažmo spalování fosilních paliv vůbec). Konečným výsledkem je opět kyselina dusičná. V důsledku spadu a vymývání deštěm se okyseluje (acidifikuje) půda, povrchové i podzemní vody. Acidifikace půdy představuje závažný problém – u nás jsme ji zažili v důsledku emisí oxidu siřičitého (SO2). Důsledkem acidifikace je ztížení podmínek pro růst rostlin, které pro svůj optimální vývoj potřebují úzké rozmezí pH. Snižuje se tak biodiverzita, snižují se výnosy hospodářských plodin a dusičnany se vyplavují do vody. To pak působí problémy při získávání pitné vody zejména z povrchových, ale i z podzemních zdrojů (viz např. zde). Protože Nizozemsko má extrémně intenzivní zemědělskou výrobu s vysokými počty dobytka, patří k oblastem s největší zátěží dusíku v půdě.

[Konec citace]

 

Web ECHO24 zveřejnil 30. listopadu 2022 další článek na toto téma nazvaný „Nizozemsko zavře až 3000 farem. Musí vyhovovat zeleným pravidlům EU“. Tentokrát jde o text odvolávající se na britský list „The Telegraph“, který silně agitoval za vystoupení Velké Británie z EU.

Klíčová část článku v ECHU24 zní: „Nizozemsko musí snížit své emise, aby splnilo předpisy EU o ochraně přírody. Skoro polovinu dusíkatých plynů produkuje v zemi právě zemědělský průmysl. Velkým původcem těchto plynů mají být krávy a jejich nadýmání. Již v červenci se objevila informace, že holandská vláda chce dát vybít asi třetinu skotu v zemi.“

Jde o jednoznačný nesmysl, dokonce i ve srovnání s červencovým článkem. V tomto případě už ale nemůže jít o omyl, ale o zcela vědomou lež.


author