Iniciativu Kulový blesk vede nám dobře známá tvář české dezinformační scény David Formánek. Spolu s ním pak Radek Pech. Jejich současnou aktivitou je bombardování ředitelů a zřizovatelů škol ohledně údajné škodlivosti roušek. Jak psal náš web, tato snaha se nesetkává příliš s pochopením ani u zřizovatelů škol, ani u rodičů. Jsou ovšem výjimky jako například Waldorfská škola v Semilech, kde musel být i ředitel školy odvolán. Řetězový e-mail analyzují Čeští Elfové.

Souhrn

Zpráva adresovaná učitelům a ředitelům škol obsahuje studii publikovanou u dříve kontroverzního predátorského vydavatele, jež tvrdí, že dlouhodobé nošení roušek je zdraví škodlivé. Studie samotná se již na začátku dopouští metodické chyby, a to že dle svých slov zahrnuje pouze jen ty studie, které hlásily nějaký negativní efekt. Při namátkové kontrole citovaných studií však ani ten nebyl v citovaném článku nalezen. Zahrnuté studie navíc nic netvrdí o dlouhodobých efektech, jelikož sledovaly nošení roušek po krátké období (většina 5 min až 12h).

Autoři zprávy (podepsaní Radek Pech a David Formánek) pak touto studií podporují svá tvrzení ohledně nemožnosti být postihován a pokutován za nedodržování nošení roušek, což s ohledem na právní situaci není pravdivé (byť teoreticky existuje možnost se proti pokutě odvolat, případně podat protižalobu). Dále autoři lživě tvrdí, že neexistuje jediná studie, která by jasně prokázala přínos roušek, přičemž existující důkazy hlásí snížení rizika nákazy respiračními viry i o 60-80%. Autoři dále ocitovali Ústavu ČR, Listinu základních práv a svobod a Úmluvu OSN proti mučení, přičemž nedali do žádného kontextu, v jaké souvislosti se na tyto dokumenty odvolávají a v čem vidí jejich případné porušování. Zpráva pak vybízí k přihlášení do skupiny na aplikaci TELEGRAM a slibují případnou znalostní pomoc. Závěrem zpráva odkazuje na konspirační stránky www.kulovy-blesk.cz, antivax web www.rizika-vakcín.org a dezinforamční web www.plandemie.cz.

 

 1. Publikovaná studie ohledně škodlivosti roušek: http://www.kulovy-blesk.cz/wp-content/uploads/2021/04/ijerph-18-04344.pdf
  • Tvrzení

„Dlouhodobé nošení roušek je zdraví škodlivé! Autoři studie důrazně doporučují lékařům, aby dbali na svou přísahu a velkoryse nás osvobodili.“

 • Fakta

Přiložená studie byla publikována po velmi krátkém recenzním řízení u vydavatele MDPI, u kterého v minulosti bylo zaznamenáno několik kontroverzí ohledně publikačního procesu (další odkaz) a byl na nějakou dobu na seznamu predátorských časopisů. V rámci metodiky si studie sama vybrala do zahrnutí pouze studie, které hlásily nežádoucí účinky, tudíž výsledek může být tímto ovlivněn. Pro srovnání, jiné odkazovaná review v článku žádnou změnu při nošení roušek nezaznamenala. Zahrnuté studie zachycovaly pouze krátké období (většina od 5 min do 12h). Namátková kontrola studií a tvrzení v článku navíc odhalila, že některé z odkazovaných studií (např. [133, 134]) navíc neobsahují tvrzení, které je v článku používáno/citováno.

 

 1. Interpretace z mailu
  • Tvrzení
 2. Lékaři, na něž se státní zástupce, zřizovatel nebo zaměstnavatel zaměřuje kvůli rozdílným názorům na roušky (podle mě i na léčebné postupy a další) nemohou být stíháni, vyhazováni z práce, zastrašováni, jakkoli kriminalizováni, vyhozeni či jakkoli potrestáni.
 3. Pokuty za porušení nošení roušek musí být zrušeny. Každý, komu byla udělena pokuta, by měl tuto studii zaslat příslušnému orgánu / státnímu zastupitelství.

Důrazně nedoporučujeme „nutit“ studenta nebo zaměstnance nosit roušku, aniž byste nejprve obdržely konkrétní pozitivní doporučení od lékaře.

Rovněž doporučujeme majitelům firem, aby nikoho nevykázali ze zaměstnání bez roušky.

Na dveře napište, že předpokládáte, že každý, kdo nenosí roušku, je od povinnosti nosit roušku vyžadované opatřením MZČR osvobozen. Úkolem zaměstnavatelů a poskytovatelů služeb není hrát si na policisty. Pouze se vystavujete nebezpečí, že se stanete trestně stíhatelnými.

 • Fakta

Obě tvrzení ohledně možných postihů (stíhání, pokuty) jsou nepravdivá a to již z toho důvodu, že jsou v rozporu s vyhlášenými nařízeními. V případě sporů s veřejnou správou by bylo možné se odvolat, nicméně v takovém případě by odvolatel musel přinést dostatečné důkazy, jejichž přezkum by vedl k napadnutí celého vyhlášeného opatření. Proto se je riziko, že postihy na osoby nedodržující opatření by mohly stále dopadnout. epravo.cz: „V případě, že povinnost používání roušek byla zaměstnavatelem na pracovišti zavedena v souladu s právními předpisy a riziko, pro které byla zavedena, je stále aktuální, musí zaměstnanec roušku nosit. Pokud zaměstnanec odmítne, porušuje tím povinnost stanovenou mu zákonem. Z tohoto důvodu je možné se zaměstnancem pracovní poměr ukončit, a to s ohledem na závažnost porušení (resp. závažnost ohrožení ostatních zaměstnanců ve vztahu k epidemiologické situaci) buď výpovědí nebo i okamžitým zrušením pracovního poměru. Zaměstnavatel by ale v každém případě měl zaměstnanci, který odmítne roušku nosit, zabránit vstupu na pracoviště tak, aby zajistil ochranu zdraví ostatních zaměstnanců.“

V případě vyhlášení povinnosti kontroly/zajištění užívání roušek je provozovatel (zařízení, školy) odpovědný za fungování těchto opatření, což nelze vyřešit pouhou cedulí s deklarací, „že se předpokládá, že každý, kdo nenosí roušku, je od povinnosti nosit roušku vyžadované opatřením MZČR osvobozen.“ (stejně jako se to nedá takto vyřešit např. v případě zákazu prodeje alkoholu a tabáku mladistvým). V krajním případě je potřeba pro zajištění tohoto opatření zavolat policii, podobně jako např. v případě nedodržení provozního řádu nebo výskytu cizích nepovolených osob.

 • Tvrzení

„Roušky jsou zdraví škodlivé a neexistuje jediná studie, která by jasně prokázala jejich přínos.“

 • Fakta

Lživé tvrzení – Důkazů o snížení rizika přenosu nákazy při používání masek, chirurgických roušek nebo respirátorů je celá řada a ukazují snížení rizika nákazy respiračními viry běžně o 60-80% https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1435/rr-39, https://www.pnas.org/content/118/4/e2014564118

 1. Legislativní odkazy
  • Ústava:

Tvrzení: „Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“

Fakta: Tvrzení je pravdivé, nicméně nerelevantní – jednotlivá nařízení ohledně nošení ochranných prostředků (roušek/respirátorů) byla v současnosti vyhlášena dle zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19.

 • Listina základních práv a svobod zákon č. 2/1993
 • Tvrzení:

„Hlava 1 článek 1: Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.

Hlava 1 článek 33 odstavec 1: Každý má právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon.“

Fakta: Tvrzení jsou pravdivá, nicméně vytržena z kontextunovela školského zákona č.349/2020 Sb. zavedla možnosti distanční výuky a přinesla nové ustanovení § 184a nazvané „zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách“. I přes některé lokální potíže (např. přístupu handicapovaných, situace, kdy učitelé jen zadávají úkoly a samotná distanční výuka neprobíhá) tak není plošně odepřeno právo na vzdělání.

 

 • Článek 1 Úmluva OSN proti mučení:

Tvrzení: „Pro účely této úmluvy se výrazem „mučení“ rozumí jakýkoli čin, při kterém je člověku úmyslně způsobena velká fyzická nebo emoční bolest nebo utrpení … za účelem zastrašování nebo nátlaku na něj nebo na třetí osobu nebo z jakéhokoli jiného důvodu založeného na jakýkoli druh diskriminace, pokud je tato bolest nebo utrpení způsobeno zaměstnancem veřejné služby nebo jinou osobou jednající v úřední funkci, na jejich popud nebo s jejich výslovným nebo tichým souhlasem.“

Fakta: Naprosto přehnané a nesouvisející (byť pravdivé) tvrzení, jehož souvislost s respirátory u dětí navíc autoři vůbec nepopsali. O velikosti fyzické nebo emoční bolesti nebo utrpení při nošení respirátoru by se dalo diskutovat, nicméně zcela patrně nebude dosahovat ani takových výší jako např. fyzické tresty dětí (které aktuálně za mučení považovány nejsou i přes svůj hlavně emoční dopad). Podobně v rámci debaty by bylo možné zařadit používání dalších ochranných pomůcek (např. helmy při cyklistice a pásy při jízdě autem) a posoudit, zda jejich dopady jsou tedy srovnatelné s rouškami.

 1. Pobídky k akcím

Zpráva dále vybízí učitele a ředitele, aby se spojili a přidali do privátní skupiny na aplikaci Telegram s tím, že autoři zprávy jsou schopni zájemcům znalostně pomoci.


Elfové je v českém internetovém prostředí sebeprezentační název anonymní aktivistické skupiny, která si vzala za cíl „boj s internetovými trolly, kteří šíří dezinformace a proruskou propagandu“. Skupina se zformovala v roce 2018 po vzoru obdobných skupin v pobaltských státech, například Litvy, kde podobná aktivita vznikla asi o pět let dříve. Přijala od nich také označení za elfy.