Informační kanály spolku Zdravé fórum vykazují typické znaky šiřitele dezinformací. Těmito znaky jsou zejména:

1) Sdílení dezinformačních a problematických webů. Zdravé fórum intenzivně sdílí obsah těchto dezinformačních nebo silně problematických médií: Otevři svou mysl, Fakta24.cz, The Epoch Times (česká verze) a Parlamentní listy.

2) Sdílí a podporuje aktivity silně problematických skupin jako jsou Nadační fond svědomí národa, Paralelní lékařská komora a facebooková stránka Dezinformace (Patrik Erhard Janda).

3) Aktivně šíří dezinformace a misinformace, například šíří jako dobrý dokumentární film snímek Plandemic (Plandemie).

4) Mezi jejich aktivními členy je řada osobností alternativní medicíny, pseudovědy, případně osobností, které v průběhu pandemie a často i mimo ni sami šířili řadu dezinformací a misinformací. Jedná se zejména o prof. Jiřího Berana (BlB 2020), MUDr. Vladimíra Čížka, MUDr. Jana Hnízdila (BlB 2015), doc. Martina Balíka (BlB 2020), MUDr. Šimona Reicha (BlB 2020), MUDr. Lukáše Pollerta (BlB 2020), MUDr. Soňu Pekovou (BlB 2020), MUDr. Kateřinu Luckou, MUDr. Miroslava Havrdu, MUDr. Barboru Müllerovou, Mgr. Janu Zwyrtek Hamplovou, Mgr. Igora Chauna (BlB 2013), Ing. Petru Cihlářovou a MgA. Jana Tománka. Někteří z nich byli v minulosti oceněni anticenou Bludný balvan za matení veřejnosti.

5) Vyjádření a názory dezinformátorů, ale i nedostatečně podložené názory těch, kteří disponují formální odborností v příslušném tématu, prezentují jako zásadní a dostatečné argumenty. Odmítnutí těchto postojů odbornou komunitou jako okrajových, nepodložených, nebo dokonce v konfliktu s existujícími daty prezentují jako doklad spiknutí proti disentním vědcům a klinickým odborníkům. Například se snaží zpochybňovat až bagatelizovat počet obětí koronaviru; silně nadhodnocují rizika očkování; nepřímé oběti pandemie prezentují nikoliv jako následek pandemie, ale jako oběti, které by nevznikly, kdyby se pandemie neřešila. Zabíhají i do konspiračních teorií, zejména konspirace o umělém, v laboratoři vyrobeném viru, nebo o spiknutí laboratoří za účelem zvýšení zisku z prováděných testů. Opatrně krouží i kolem konspiračních teorií týkajících se výroby a testování vakcín.

6) Vyzývají k porušování epidemiologických opatření a podporují různé formy jejich narušování.

Dezinformační charakter Zdravého fóra je natolik zásadní, že kontaminuje i pobočné spolky, které se snaží vystupovat jako odborné skupiny, například ProLibertate v oblasti právní nebo Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků (SMIS) v oblasti medicínské a epidemiologické. Sdružení se snaží vystupovat jako sdružení odborníků, ale jejich silná vazba na dezinformační kmenový spolek silně snižuje jejich věrohodnost. To znamená, že jakýkoliv jejich odborný text je apriori nevěrohodný a před použitím vyžaduje důkladnou kontrolu jak zdrojů, tak i práce s těmito zdroji. Protože obsahově jde spíše o více odborné texty, je tato kontrola v konečném důsledku časově náročnější než sepsání podobného článku de novo.

Apriorní nevěrohodnost nutně neznamená to, že by byl každý text vytvořený například SMIS nepravdivý nebo zavádějící. Znamená to, že riziko závadnosti je nepřiměřeně vysoké. Obecně platí, že neexistuje absolutně spolehlivý zdroj, každý zdroj je náchylný k omylům, chybám nebo interpretační zaujatosti autora. Problém textů SMIS tkví v tom, že zaujatost autorů je vlivem silné vazby na dezinformační spolek enormní a že nelze vyloučit ani úmyslnou manipulaci. Některé výstupy SMIS zejména na sociálních sítích naznačují úmysl vkládat takové dezinformační trojské koně mezi více či méně korektní texty.

Protože probíhající pandemie se ukazuje být nejen pandemií virovou, ale i pandemií dezinformační, považujeme za žádoucí upozornit na dezinformační charakter spolku Zdravé fórum, který kontaminuje činnost i jejich pobočných organizací. V oblasti našeho zájmu se jako zvláště nebezpečná dezinformační organizace jeví jejich pobočný spolek SMIS, protože jejich členové mají formální erudici v dané problematice. Z toho důvodu jsou schopni snad neúmyslně, ale dost možná i úmyslně produkovat sofistikované dezinformace. Precizní ověřování (fact-checking) takových textů je mimořádně náročné, proto je vhodnou strategií k odfiltrovávání dezinformací obsah vytvořený spolkem SMIS ignorovat.

Článek vyšel původně na webu Sisyfos.


Občanské sdružení Sisyfos, jehož základním cílem a posláním je šířit a obhajovat poznatky a výsledky současné vědy, podporovat racionální a kritické myšlení.