Materiály sjezdu ukazují, že cílem tzv. všeslovanského, ve skutečnosti ale jen a jen ruského hnutí, je opětovné začlenění zemí bývalého východního bloku do ruské sféry vlivu, ještě v těsnějším svazku, než jaký kdy existoval.

Tam na východě nebeská je brána,
tam u věčném ráji bydlí boží svatí;
a kdo dobře činí, čáka jemu dána,
že se tam s nimi té bude radovati.
Ale na západě jsou pekelná vrata,
tam plane mořem síra i smola,
tam pletou ďáblové, zlá rota proklatá,
zlořečené duše v ohnivá kola.

Karel Jaromír Erben, Záhořovo lože

  1. Úvod:

Ve dnech 26. května až 3. června se v Rusku konal 12. jubilejní tzv. všeslovanský sjezd. Zprávu o něm přinesl server Aktualne.cz a zabývali jsme se jím i my, pozitivně laděné zprávy o něm lze nalézt na stránkách NWOO, Haló noviny, Almanach a dalších webech obdobného ražení.

Na sjezdu bylo usnesením přijato celkem 21 dokumentů, jeden byl pouze vzat na vědomí. Protože soudím, že právě tyto dokumenty zveřejněné na ruském serveru Trinitas.ru zcela jasně ozřejmují cíle tzv. všeslovanského hnutí s jeho filiálkami u nás, pojednám je v tomto článku.

V prvé části budu citovat zásadnější výňatky z některých těchto materiálů. Veškerá zvýraznění jsou má vlastní.

  1. Textový materiál

HLAVNÍ ZÁVĚRY JUBILEJNÍHO VŠESLOVANSKÉHO SJEZDU

Na sjezdu v roce 1867 bylo vyhlášeno, že slovanským národům určil Bůh zvláštní poslání, které představuje smysl slovanské civilizace ve všech jejích projevech. Historie slovanských národů je historií jejich povolání k tomuto poslání, historií boje Slovanů se silami světového zla, které ztělesňuje především germánsko-románská civilizace. Jak se usnesli účastníci sjezdu, mají slovanské národy svébytnou cestu. Jejich celosvětový úkol spočívá v tom, aby osvobodily lidstvo od falešného vývoje, který historicky nastal pod vlivem západní, germánsko-románské civilizace.

Ideje a ideály slovanských národů projednávané na sjezdu v roce 1867 určily hlavní parametry slovanské ideologie. Část z nich byla aktualizována a realizována v životě slovanských národů.

Přednášející na sjezdu připomněli, že Západ i nadále považuje slovanský svět za předmět vykořisťování a ekonomické expanze. Drtivá většina ekonomických a přírodních zdrojů slovanských států, které se staly součástí Evropské unie a NATO, je pod plnou kontrolou západních ekonomických struktur a korporací. Pod vlivem této kontroly národní hospodářství slovanských států degraduje a nejrozvinutější podniky přecházejí do rukou germánsko-románských vlastníků. Evropská unie je nyní hlavní formou vykořisťování slovanských národů. Přibližně 110 miliónů Slovanů (včetně Ukrajiny) je ujařmeno Evropskou unií (germánsko-románským diktátem) a je na ní závislých.

Vycházejíce z myšlenek sjezdu v roce 1867 vystoupili delegáti sjezdu proti tomu, aby Západ rozděloval a okrádal svébytnou slovanskou civilizaci, která je jedním ze základů multipolárního světa a která zachovává staleté tradice a morální hodnoty.

Uchránit a předat budoucím pokolením tradiční slovanské hodnoty a ideály: duchovní celistvost, lásku k dobru, duchovní sounáležitost, nezištnost, věrnost slovanské jednotě a vzájemnosti.

Za 150 roků, které uplynuly od slovanského sjezdu v Moskvě, zažil slovanský svět mnoho otřesů. Nejkrvavější byl boj s německým nacismem v letech druhé světové války. Z 50 miliónů jejích obětí připadá 35,3 miliónu na slovanské země.  Za cenu nesčíslných ztrát byla obnovena historická hranice mezi germánským a slovanským světem na Labi, kterou podáním ruky stvrdili američtí a sovětští vojáci v roce 1945. V důsledku vítězství ve druhé světové válce prastarý sen o sjednocení Slovanů nabyl reálných rysů. Byly vytvořeny organizace Varšavské smlouvy, Rada vzájemné hospodářské pomoci, které přispěly k politické, ekonomické a kulturní integraci slovanských národů.

Koncem 20. století však v důsledku zrady zájmů slovanského světa ze strany vládců Sovětského svazu a dalších slovanských zemí byly rozbity SSSR, Československo, Jugoslávie, a začala nová ofenzíva germánské civilizace proti slovanskému světu.

V důsledku toho, že Západ ve 21. století porušil veškeré poválečné dohody, hranice vlivu Evropské unie a severoatlantického bloku NATO prochází neklidnou zemí Donbasu. Rozpoutaná hysterická protiruská propagandistická kampaň, ve které nejhlasitěji znějí hlasy ukrajinských a polských nacionalistů, přispívá k novému rozdělení světa v duchu „Drang nach Osten“.

Úkolem mezinárodního slovanského hnutí je stavět se důrazně proti rozšiřování NАТО na Východ, poté co NATO projevilo svou agresivní podstatu bombardováním Jugoslávie, která neohrožovala žádnou zemi bloku, stavět se proti tomu, aby ve slovanských zemích byly budovány protiraketové systémy, raketomety a další systémy namířené proti Rusku coby genetickému, duchovnímu a ekonomickému svorníku slovanské civilizace.

Nezbytná je ochrana památníků a hřbitovů sovětských a dalších slovanských vojáků, kteří rozhodujícím způsobem přispěli k vítězství nad fašismem a zachránili slovanské a další národy Evropy a světa před zničením, kteří jim přinesli svobodu.

Podle názoru mnoha delegátů stojí před slovanským světem dva základní globální úkoly: oživit svazový stát Ruska, Běloruska a Ukrajiny a také zahájit práci na vytvoření Společenství nezávislých slovanských států a národů.

Delegáti jubilejního všeslovanského sjezdu vyzývají společnost Ruska, Běloruska a Ukrajiny, aby prokázala svou vůli k jednotě a aby se v jednotné frontě zasadila za vytvoření svazového státu Rus. Za všech možných konfigurací utvářejícího se Eurasijského svazu zajistí jeho ruské jádro stabilitu mnohastupňové eurasijské integrace v politické, ekonomické a sociální sféře.

Posilovat a rozvíjet tento svaz je hlavním úkolem slovanského hnutí. Jeho hlavním cílem je vytvořit Sdružení nezávislých slovanských států – Všeslovanský svaz. Spolu s tím je zapotřebí pochopit, že vzhledem k historické cestě Ruska, které v jediném státě spojuje více než stovku národů, bude Rusko nejen spojujícím všeslovanským jádrem, nýbrž i gravitačním centrem jak pro národy, které se dříve staly součástí Ruské říše, tak i pro jiné státy. Eurasijský svaz vytvořený v roce 2011 předpokládá vytvoření konfederativního svazu států s jediným politickým, ekonomickým, vojenským, sociálním a kulturním prostorem. Takovýto Eurasijský svaz však bude úspěšný pouze tehdy, pokud v něm bude posílena slovanská dominanta. Svaz slovanských států, sjednocených Ruskem na principech rovnoprávnosti, se stane jedním ze základů multipolárního světa.

Delegáti sjezdu se domnívají, že cílem našeho slovanského hnutí je sjednotit různorodý slovanský svět, přispívat ke splnění jeho historického poslání – stát se spojovacím článkem mezi Evropou a Asií, vytvořit Eurasijský svaz národů, kterému razí cestu Eurasijský hospodářský svaz.

[…]

ZA SVAZOVÝ STÁT – JEDNOTNOU RUS!

Historie Slovanů-Rusů sahá svými kořeny hluboko do minulosti a opírá se o fundamentální základy (sic!) indoevropského společenství. Kyjevská Rus (IX. – XII. stol.), Velkoknížectví litevské (XII. – XVI. stol.), Ruské carství (1547–1721), Ruská říše (1721–1917) a SSSR (1922–1991) jsou etapami hrdinského boje ruského národa za uchování své identity, svých kulturních a duchovních hodnot.

[…]

Plníce vůli lidu, podepsali prezidenti Běloruska a Ruska 8. prosince 1999 Smlouvu o vytvoření Svazového státu. Ukrajinské úřady se rozhodly ignorovat vůli většiny a začlenit zemi do Evropské unie a do NATO. „Východní partnerství“, které iniciovala Evropská unie a jehož cílem je rozšiřovat její vliv v postsovětských zemích, vyústilo do nové východní války sjednoceného Západu proti Rusku. V únoru 2014 v Kyjevě došlo ke státnímu převratu, jehož hlavním cílem bylo odtrhnout Ukrajinu od Ruska. V zájmu toho naši nepřátelé vynaložili mnoho lsti, úsilí a peněz – výsledkem byla občanská válka, rozdělení země, ztracené životy a zničené osudy. Doněcká a Luhanská lidová republika se 24. května 2014 spojily v Novorusko a vyjádřily přání stát se součástí Svazového státu, ale obyvatelé Donbasu, kteří vystoupili proti rozchodu s Ruskem, byli označeni jako separatisté. […] Ještě do poloviny XIX. století se Malorusové a Bělorusové označovali jako Rusové.

[…]

Svazový stát má pevný základ – bohaté kulturní a duchovní dědictví, rozsáhlý ekonomický potenciál, rozvoj mezilidských a rodinných svazků. To bude atraktivní i pro další slovanské země, ukáže-li dostatečnou perspektivu rozvoje, vybuduje-li s nimi mosty porozumění a důvěry. Máme společné genetické kořeny, společnou víru, společné kulturní hodnoty, společnou minulost. Je třeba, abychom měli i společnou perspektivu – Jednotnou Rus!

O SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH SLOVANSKÝCH STÁTŮ

Jsme jednomyslně přesvědčeni, že v zájmu dosažení stanovených cílů je v této fázi nezbytné sjednocení nejen společenských, nýbrž i vládních a parlamentních struktur našich slovanských zemí. Bez toho totiž není možné řešit žádné významné problémy.

Obracíme se proto na hlavy států, vlády a parlamenty všech slovanských zemí s nabídkou, aby se co nejaktivněji podílely na procesu utváření Společenství nezávislých slovanských států.

[…]

Společenství nezávislých slovanských států (dále jen SNSS) podle našeho názoru nebude porušovat zájmy žádného z jeho členů. Bude fungovat na základě rovnoprávnosti, vzájemného porozumění a vzájemné důvěry. Členové SNSS si přitom ale budou navzájem poskytovat maximální výhody v oblasti politických, ekonomických, etnicko-kulturních a společenských vztahů. A budou si také vzájemně (v případě potřeby) pomáhat při ochraně suverenity, obraně proti vnější agresi a v boji proti mezinárodnímu terorismu a extremismu.

[…]

S cílem prakticky realizovat projekt vytvoření Společenství nezávislých slovanských států navrhujeme uspořádat v roce 2018 v Praze (Česká republika) za účasti zástupců vlád, parlamentů, předních politických aktivistů a společenských organizací slovanských zemí, jakož i zástupců náboženských organizací, tradičně se podílejících na rozvoji slovanského hnutí, speciální mezinárodní kongres, na kterém budou projednány všechny praktické aspekty vytvoření a aktivit SNSS.

NAŠIM CÍLEM JE SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH SLOVANSKÝCH STÁTŮ

V dnešním světě existuje 13 slovanských zemí: Bělorusko, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Polsko, Ruská federace, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Ukrajina, Chorvatsko, Černá Hora, Česká republika. Slovanské obyvatelstvo převládá v Podněstří, tvoří významnou část populace Kazachstánu a pobaltských států. Každý národ má právo na sebeurčení, každý národ má právo na národní nezávislost. Po zřízení nezávislých států mají slovanské národy, stejně jako Němci, Francouzi, Italové a další národy, právo sdružit se v konfederaci nebo jiném politickém systému. Historie opakovaně prokázala, že pouze společně byli Slované schopni adekvátně reagovat na případné geopolitické výzvy a hrozby. Dnes slovanský svět opět čelí složitému období mezinárodních konfliktů a krizí. Myšlenka slovanské jednoty povstává jako Fénix z popela a vyzývá ke spolupráci s cílem zachránit naši civilizaci.

[…]

Posvátným posláním slovanské civilizace je být spojovacím článkem mezi východem a západem eurasijského kontinentu, chránit kulturu a duchovní základy indoevropského společenství. Všeslovanský svaz plně podporuje vytvoření Eurasijského hospodářského svazu.

[…]

Ke zlepšení investičního prostředí bude napomáhat systém vnitřních cen, fungování toků zdrojů nikoli na základě světových, nýbrž vnitřních zúčtovacích cen s přihlédnutím k reálné situaci na trhu. Hospodářská integrace slovanských zemí, vycházející z historických tradic, posílí důvěru, usnadní vzájemné porozumění a přispěje k rozvoji účinné spolupráce bez ohledu na politické preference, náboženské přesvědčení, národnostní a jiné rozdíly.

[…]

Po skončení druhé světové války se bělehradský slovanský sjezd v roce 1946 orientoval na vytvoření Společenství nezávislých slovanských států. Ale sen o slovanské jednotě se nenaplnil. V důsledku oslabení slovanského hnutí byly zničeny Varšavská smlouva, Rada vzájemné hospodářské pomoci a mnoho dalších mezinárodních organizací. Na konci dvacátého století se rozpadlo Československo a Sovětský svaz, válkou byla zničena Jugoslávie a mnoho slovanských zemí se opět ocitlo pod panstvím germánské civilizace. Občanská válka na Ukrajině ukazuje, že hlavní nápor tohoto nového tlaku na východě (notoricky známý Drang nach Osten) také je namířen proti Rusku jako základu slovanského světa. V XXI. století slovanská myšlenka znovu vyzývá k jednotě národů, které pocházejí ze stejných kořenů a které mají společné duchovní a kulturní tradice, jejichž pevnost se osvědčila v lítých bojích s germánstvem.

[…]

O ÚKOLECH SLOVANSTVA V SOUČASNÉM SVĚTĚ

(návrh polské delegace)

Není pochyb o tom, že všechny současné aktivity Západu v čele s USA a Evropskou unií jsou v souladu s unipolární světovládou namířené především proti Rusku a celému slovanskému světu, proti slovanské myšlence, která hlásá jednotu Slovanů. Ukrajina byla odtržena z Ruska a nasměrována proti Rusku. Většina slovanských států byla uchvácena a kolonizována Evropskou unií a NATO a postavena proti Rusku. Protiruské nálady byly nejsilněji naočkovány Polsku, které se nejaktivněji bilo za přijetí vojsk NATO. Základny NATO se přesunuly blíž k ruským hranicím. Věrnost slovanské myšlence a loajalitu vůči Rusku si udržely Bělorusko a Srbsko.

[…]

Úkolem veškerého Slovanstva je úsilí o sjednocení Ruska, Běloruska a Ukrajiny. Budou tak spojeny východoslovanské společnosti, které k sobě navzájem patří, a Západ bude zbaven možnosti využívat Ukrajinu proti Rusku.

Úkolem Slovanstva je usilovat o trvalou dohodu mezi Poláky a Rusy, Polskem a Ruskem. Unie Polska a Ruska je v procesu sjednocování Slovanů nejdůležitější, představuje geopolitickou bázi, základ pro integraci slovanského světa. Polsko-ruský svaz je nejvýhodnější nejen pro Polsko a Rusko, ale je přínosem i pro celé Slovanstvo.

[…]

Integrace Slovanů a rozvoj slovanské civilizace podpoří vytvoření antiglobalistického, antiliberálního, multipolárního světového řádu založeného na zásadách míru, spravedlnosti a rovnoměrného rozvoje všech národů a států.

[…]

Slovanský svět koneckonců má všechny šance pro to, aby mírovou cestou ubránil svět před západní globalistickou expanzí, aby odvrátil válku, plánovanou extremistickými kruhy Západu.

[…]

DEKLARACE SRBSKÝCH ÚČASTNÍKŮ JUBILEJNÍHO VŠESLOVANSKÉHO SJEZDU

V době od konce XIX. do začátku XX. století vědecké lékařské výzkumy a koeficienty vitality a uchování mládí ukázaly, že Srbové byli spolu s Nory nejzdravějšími národy v Evropě. V současné době, v souladu s materiály, které jsou výsledkem zkoumání rizikových medicínských faktorů a ukazatelů různých nemocí, jsou Srbové nejnemocnějším národem na světě.

Před rokem 1994 činil počet nevyléčitelně nemocných pacientů s rakovinou v Srbsku (včetně Kosova a Metochie) 5 600. Poté co USA a NATO v roce 1999 napadly Srbsko a Černou Horu, které představovaly jedinou suverénní Jugoslávii, a použily střelivo obsahující ochuzený uran, bylo pouze na území Srbska (bez Kosova a Metochie, které nejvíce utrpěly bombardováním a raketovými údery), zaznamenáno 33 000 případů takových chorob.

[…]

ZASTAVIT VÁLEČNÉ ZLOČINY NA DONBASU

Sjezd […] se usnesl takto:

– z důvodu ozbrojeného převratu v Kyjevě v únoru 2014 – takzvané „revoluce důstojnosti“ se moci chopily ultrapravicové síly, které na celém území bývalé Ukrajiny šíří nacistický režim, jehož projevem je intolerance a zjevná agrese vůči lidem jiných národností a náboženství.
[…]

Dne 15. května 2015 poslanci Nejvyšší rady Ukrajiny přijali zákon, kterým „nová ukrajinská moc“ odmítá sovětský odkaz (a tedy právo na kontinuitu s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou SSR, na kontinuitu historického a kulturního dědictví státu).

[…]

Porošenko otevřeně, veřejně deklaruje poslání „nové ukrajinské moci“, které se projevuje ve fyzické likvidaci disidentů a především příznivců oživení Svazu sovětských socialistických
republik.

[…]

NÁVRH DELEGÁTA JUBILEJNÍHO VŠESLOVANSKÉHO SJEZDU VLADIMIRA BOĽŠAKOVA

Slované musí pochopit, že úkol zničit je coby „reakcionářské národy“, stanovený Karlem Marxem, nezmizel z pořadu dne Západu a světového zákulisí. Po celé dvacáté století se tento úkol snažili uskutečnit realizovat: 1. Bolševici; 2. Hitler, v jehož vojsku bojovala celá Evropa včetně
slovanských států; 3. Spojené státy americké, který chystaly nukleární útok na Sovětský svaz a další socialistické země; 4. Dnes jej světové zákulisí realizuje skrze zbavení evropských Slovanů národní identity, invazi přistěhovalců a vyvolávání krvavých střetů mezi Slovany navzájem, zejména s Ruskem. Proti Slovanům je zaměřeno i úmyslné poškozování slovanské genetiky, tajná biologická válka (AIDS, tuberkulóza atd.), stejně jako alkohol a užívání drog.

[…]

(Tento materiál byl pouze vzat na vědomí.)

NÁVRH DELEGÁTA LEBEDĚVA

Vrátit do vědeckého diskursu pojmy „Malorusové“ a „Západorusové“ pro označení těch částí ruského lidu, jejichž dějiny se liší od základní masy etnika (Velkoruska). V současné době velká část Malorusů a Bělorusů žije ve státních útvarech odtržených od Ruska (Ukrajina, Bělorusko, Podněstří, Moldávie). V této souvislosti se navrhuje upustit od používání antihistorických a antivědeckých termínů „Ukrajina“ (případně „Ukrajinci“, „ukrajinština“ atd.).

Historicky rehabilitovat pojmy „jugoslavismus“, „čechoslovakismus“, podporovat veškeré směry regionálních panslavistických hnutí. Nejde o obnovu bývalých států, což je v nejbližší historické perspektivě nereálné, nýbrž o vytvoření nadstátních orgánů, které budou primárně vykonávat kulturní práci.

Zavést pojem „euroslavismus“, charakterizující způsob organizování a mnohostranných aktivit Slovanstva za podmínek podřízenosti slovanských zemí strukturám NАТО a Evropské unie.

[…]

NÁVRH DELEGÁTA POLETAJEVA

Slovanské strany a společnosti všech slovanských zemí musejí na legislativní úrovni dosáhnout zákazu propagace lidských neřestí v masmédiích, tedy v televizi a rádiu.

Televizní společnosti by jako nejdůležitější prostředky výchovy a vzdělávání neměly být v soukromém vlastnictví, nýbrž pouze v rukou státu.

[…]
  1. Diskuse

Z výše uvedených materiálů vyplývá, že tzv. všeslovanské hnutí nadále zůstává zajatcem konfuzních pseudonáboženských myšlenek zakladatele panslavismu Danilovského. Deklarace soustavně straší ohrožením ze strany úpadkového germánsko-románského světa (který ovšem chřadne již 150 let a ne a ne uchřadnout). Ale Bohem vyvolené Rusko zachrání všechny Slovany (a nejen Slovany) před útoky germánstva.

Projevuje se zde klasický bolševicko-caristický spasitelský komplex, o kterém ve svých pamětech psal už Václav Černý. Toto „prolnutí socialisticko-revolučního marxismu s ruskou imperialistickou slavjanofilií“ přináší pozoruhodné plody. Ztotožnění komunistického východního bloku se Slovanstvem nás má přesvědčit, abychom v rozporu s realitou přijali myšlenku, že Němci v NDR, Maďaři, Rumuni i Estonci, Lotyši a Litvané jsou Slované (přečteme-li si ovšem konfabulace o slovanské historii v časopise Slovan, není se čemu divit). Pojetí Varšavské smlouvy a Rady vzájemné hospodářské pomoci coby naplnění dávného snu o sjednocení Slovanů, ztotožnění Slovanů s Rusy a vzývání Sovětského svazu, a tím implicitně i Stalina, představují vyslovení jasné hrozby.

Zcela v logice této myšlenkové konstrukce se v textech opakovaně tvrdí, že východoevropské státy byly zotročeny a kolonizovány Evropskou unií a Severoatlantickou aliancí a že ekonomiky těchto států degenerují. Texty jsou prošpikovány standardizovanými kremelskými dezinformačními tvrzeními o panství nacismu na Ukrajině, vině EU za válku na Donbasu, porušování všech poválečných dohod, údajné protiruské propagandě či biologické válce proti Slovanům (sic!).

Zmínky o odtržení Ukrajiny od Ruska jsou jasným odkazem na Kremlem podvržený citát Otto von Bismarcka, o kterém náš server psal již vloni. V Rusku se tímto padělaným citátem oháněl například Sergej Glazjev, poradce Vladimira Putina a také člen Izborského klubu, který se podílel na organizaci 12. všeslovanského sjezdu. U nás si citátem samozřejmě posloužili komunisté Tomáš Balcar, Ladislav Cinka, Miroslav Ransdorf či Jiří Valenta, autor konfekční historické literatury a národní velmistr v používání falešných citátů (bohužel zároveň i vystudovaný historik) Vlastimil Vondruška a dokonce i profesor Milan Šikula ze Slovenské akademie věd.

Vrcholem jsou zmínky o sjednocení vládních a parlamentních struktur, společném hospodářském prostoru a vzájemné pomoci při ochraně suverenity (suverenita v jednom konfederativním celku s dnešním Ruskem je ovšem stejný oxymóron jako „vědecký komunismus“). Pokud bychom se stali součástí tohoto jednotného prostoru v obnovené a rozšířené pravoslavné ruské říši, můžeme se těšit, že budeme mít i stejné mzdy, jako mají Rusové, a že dosáhneme stejné střední délky života.

Autorům usnesení a hlasujícím ani nevadí, že se jednotlivé texty navzájem vylučují – například obracejí-li se na Ukrajinu, aby v dalších prohlášeních vzápětí zpochybnili nejen její právo na samostatnou existenci, nýbrž i právo se tak i nazývat. Bylo by rovněž zajímavé zeptat se skutečných reprezentantů Poláků, co by řekli na navrhované spojení s Ruskem, nebo Jihoslovanů na obnovu jugoslavismu. Nám je doporučováno obnovit čechoslovakismus. Přitom právě Matica slovenská, zastoupená na všeslovanském sjezdu předsedou Mariánem Tkáčem, se k bývalému společnému státu staví slušně řečeno odmítavě (viz zde a zde). Český delegát sjezdu Jan Korál zasvětil svůj život boji s neexistujícím novým světovým řádem, přitom sjezd přijal deklaraci o vytvoření světového, výslovně antiliberálního řádu…

Požadavek výlučně státního vlastnictví televizních společností také objasňuje, proč je u nás Česká televize coby veřejnoprávní médium terčem soustavné masivní dehonestace, a to ponejvíce právě z kruhů vyznačujících se obzvláštní afinitou k putinovskému Rusku.

Srbsko

Jak už snad ani nemůže být jinak, jsou lživé i informace srbské delegace o Srbech jako údajně nejzdravějším národě před sto lety a nyní údajně nejnemocnějším národě na světě. Údajná nejvyšší incidence a mortalita zhoubných novotvarů má samozřejmě „doložit“ zlovolnost NATO při použití ochuzeného uranu v roce 1999. Údaj o 33 000 onemocnělých ročně pochází z neautoritativního a pět let starého zdroje (ve stylu „bylo to někde na internetu“). Při posuzování situace v Srbsku je nejprve třeba vzít v potaz, že do roku 1998 neexistoval systematický reporting o rakovině, takže čísla z předchozího období nejsou zcela srovnatelná s novějšími. Daleko významnější ale je skutečnost, že v Srbsku byla v roce 2015 druhá nejvyšší spotřeba cigaret v Evropě, v roce 2014 bylo Srbsko dokonce první. Zcela nepřekvapivě proto nejvíce onemocnění i úmrtí připadá na rakovinu dýchacího ústrojí. Samozřejmě také není pravda, že by Srbsko vyčnívalo v úmrtnosti na rakovinu (údaje za rok 2014): Srbsko je až na 25. místě, na 1. místě je Dánsko. Nesprávně je i počet onemocnění, v roce 2014 to bylo 26 800. [1]

Pokud se se budeme zabývat všemi nepřenosnými nemocemi, ukazuje globální interaktivní tabulka WHO s údaji za roky 2005 až 2015 výrazně vyšší úmrtnost než v Srbsku například v Rusku. To asi bude tím ochuzeným uranem z NATO…

  1. Shrnutí

Materiály sjezdu jasně ukazují, že cílem tzv. všeslovanského, ve skutečnosti ale jen a jen ruského hnutí, je opětovné začlenění zemí bývalého východního bloku a bývalé Ruské říše (potažmo Sovětského svazu) do ruské sféry vlivu, tentokrát v ještě těsnějším svazku, než jaký kdy existoval. Dokládá to reportáž Kde je ruský duch? Všeslovanský sjezd rozhoduje o tom, jak vrátit Rusku velikost serveru Lenta.ru z 12. všeslovanského sjezdu, či spíše už jen její nadpis.

Česká republika tedy zjevně je terčem ruského úsilí po opětovném zotročení bývalých satelitů. Je proto třeba dát si pozor na všechny, kdo se zaklínají vlastenectvím, zamlčujíce přitom, že ve skutečnosti jsou vlastenci ruskými, ať už fungují pod zástěrkou KSČM a jejích odboček, či dalších konspiracistů.

Platí zde totéž co v případě Hitlerova Mein Kampfu – i současní ruští imperialisté předem jasně deklarují své záměry. Nikdo nemůže tvrdit, že by nevěděl, co chtějí. Stejně jako Hitlerův spis jsou i usnesení všeslovanského sjezdu z velké části nekonzistentní a konfuzní, to je ovšem nečiní nijak méně nebezpečnými, zejména když vezmeme v potaz, že vytvoření Svazu nezávislých slovanských států podpořila ruská Státní duma.

Až nás tedy bude příště kdokoli lákat na vějičku referenda o vystoupení z EU a NATO (viz síly světového zla!), uvědomme si, odkud vítr vane, a připomeňme si, jaký že to znak se nachází uprostřed vlajky na skupinové fotografii ze sjezdu…

Doporučená literatura:

PUTNA, Martin C: Obrazy z dějin ruské religiozity. Vyšehrad, Praha 2016

ČERNÝ, Václav: Vývoj a zločiny panslavismu. Knihovna Václava Havla, Praha 2011

[1] Podle oficiálních srbských údajů Ústavu Milana Jovanoviće-Batuta pro veřejné zdraví činil v letech 2004 až 2013 v centrálním Srbsku průměrný počet diagnostikovaných maligních onemocnění 25 646 ročně (13 417 mužů a 12 229 žen), zatímco na zhoubné bujení ročně zemřelo 14 610 osob (8 318 mužů a 6 235 žen). Podle údajů z národního registru pro rakovinu v centrálním Srbsku bylo v roce 2013 zaznamenáno 26 124 nových případů maligních tumorů (13 668 u mužů a 12 456 u žen) (tabulky 6.5, 6.6) a 15 003 osob (8 597 mužů a 6 406 žen) na rakovinu zemřelo (tabulky 6.9, 6.10).


author