Kdo chceš politicky čarovati a zejména tiskem černou magii provozovati, nauč se těmto kouskům, které ti mnohý užitek přinesou.

I. Umění, kterak kolem rohu stříleti.

Kdo chceš politicky čarovati a zejména tiskem černou magii provozovati, nauč se tomuto kousku, který ti mnohý užitek přinese. Kolem rohu stříleti znamená na jednu osobu mířiti a jinou vzdálenou osobu zasáhnouti. K tomu účelu je dobře tvář barvou si zakrýti a neviditelným se učiniti; na dotyčnou osobu pak musíš z boku udeřiti a kuli své náležitou faleš, jako hráči na kulečníku činívají, dáti; přitom pak nejasná slova pronášeti, která k oné osobě vzdálenější a zasaženu býti mající se nesou a vztahují. Jsi-li při tomto čarování přistižen, můžeš se zadušovati, že jsi tu první osobu zasáhnouti nemínil a na tu druhou osobu že jsi nikterak nemířil; čímž trestu ujdeš.

II. Umění, kterak v pařez se obrátiti.

Tento fortel tě může nezranitelným učiniti, kdykoliv bys v ouzkých se mohl octnouti. Když tě při tvých kouzlech lidé přistihnou, a žes jim zla natropil, počnou křičeti a tobě trapné otázky dávati, počni se tvářiti, jako bys nechápal, co říkají, odpovídej na otázky vedlejší, a svědčí-li kdo proti tobě, žes kradl, žaluj, že ti nectně spílá; mluv, jako bys náhle rozumu pozbyl a nemohl se s těmi, kdo tě chtějí trestati, vůbec žádnými slovy dorozuměti. I unaví se lidé, kteří na tebe dorážejí, a odejdou řkouce: “Do toho pařezu je marno holemi mlátiti.”

III. Umění, kterak z komára velblouda učiniti.

Stačí tvrditi, že někdo řekl, že slyšel vypravovat, že kdosi velblouda viděl. Nebo o velbloudu stále mluviti, ač komára jest viděti; což třiatřicetkrát se opakovati má, načež každý v komáru bude velblouda vlastníma ušima viděti.

IV. Kterak znovu a znovu pannou se státi.

Stačí po všech neřestech a po vykonání vší hanby na rohu stanouti, a že vše ne za peníze, ale pro dobro obecné, a aby hřích na světlo byl vytažen, se stalo, mocným hlasem tvrditi; i uvěří tomu mnozí a budou za pannu černokněžnou děvku a merhyni míti.

V. Kterak mnoha hlasy zároveň mluviti.

Tomuto kouzlu lze se takto naučiti: Něco nepodepsaně v oběh dáti, aby nikoliv že ten a ten, nýbrž že kdokoliv to napsati mohl, se zdálo; že celá obec tak mluví, hlásati, a proto sám neznám zůstati; kdokoliv pak tyto řeči opakovati bude, z toho vlastní svá slova citýrovati a jako mocně potvrzená a dosvědčená klásti. Takto jediný kejklíř stem jazykův mluviti může. Probatum est.

Lidové noviny 5. 2. 1927


contributor

PhDr. Karel Čapek (9. ledna 1890, Malé Svatoňovice – 25. prosince 1938, Praha) byl český spisovatel, intelektuál, novinář, dramatik, překladatel a fotograf.