Nenechme se manipulovat podvodníky, kteří do nás zasévají falešné důvody ke strachu a sklízejí jeho plody jen k vlastnímu užitku, ať jsou jím hlasy ve volbách či sledovanost médií. 

Jsme vědci a vědkyně, akademici a akademičky, výzkumní pracovníci, studenti a studentky vědeckých oborů, lidé, jejichž základní schopností i hodnotou by mělo být kritické myšlení, schopnost nazírat problémy nezaujatě, pracovat s informacemi, rozeznat fakta od hypotéz a nedopouštět se manipulací. Jsme znepokojeni prudkým nárůstem xenofobních nálad ve společnosti a aktivitou extremistických skupin, které nemají dostatečnou protiváhu. Radikalizace společnosti skrze strach je podle nás jedno z největších nebezpečí, které nám v souvislosti s imigrační krizí hrozí. Toto téma musí být předmětem diskuze, ta však musí být vedena s chladnou hlavou a na základě faktů.

Cílem této výzvy není zlehčovat skutečná rizika plynoucí z imigrace. Cílem této výzvy není agitovat za konkrétní kroky ve vztahu k uprchlíkům. Cílem této výzvy je důrazně se vymezit proti tomu, jakým způsobem je v naší zemi rozdmýchávána a všeobecně tolerována etnická a náboženská nesnášenlivost – dopřáváním sluchu extremistickým hnutím, šířením překroucených i zcela lživých zpráv, které posilují paniku, jež ve výsledku vede k dehumanizaci lidí v nouzi, diskriminaci i k násilí z nenávisti. Vadí nám, že politici a média, místo toho aby prokázali charakter a zodpovědnost, často mlčí a dávají tak šíření strachu a nenávisti prostor, a mnohdy se ho dokonce aktivně účastní v honbě za sledovaností či popularitou.

Vědci proti strachu a lhostejnosti

My, zde podepsaní vědci a vědkyně, pracovníci akademických a výzkumných institucí, jsme velmi znepokojeni prudkým nárůstem xenofobie ve společnosti. Mnozí politici i média užívají rétoriku strachu z cizinců a lhostejnosti k jejich utrpení, dříve považovanou za extrémní a nepřijatelnou. O imigrantech, lidských bytostech, se píše, jako by šlo o škodnou zvěř či parazity valící se do naší vlasti, aby vysávali sociální systém nebo rovnou vraždili a znásilňovali. Cizinci žijící v Evropě jsou vykreslováni jako pátá kolona, podvodníci a zločinci. Muslimové jsou házeni do jednoho pytle s teroristy, bez ohledu na jejich skutečné názory či nepřebernou rozmanitost náboženských směrů, které vyznávají. Dennodenně se z našeho údajně holubičího národa ozývají hlasy přející té či oné skupině cizinců smrt. Nic z toho neodpovídá realitě a neodráží ani tak skutečnou migrační krizi, jako nemoc naší vlastní společnosti, která ztrácí lidskost a zdravý rozum.

Proto žádáme politiky, aby nezneužívali cizí neštěstí k hromadění levných politických bodů. Jednejte jako odvážní státníci, nikoli jako malicherní obchodníci s mocí! Vyzýváme vás, abyste ve věci přijímání uprchlíků zohledňovali skutečné potřeby a možnosti, ne vrtkavé nálady veřejného mínění. Všem, kdo v Evropě hledají útočiště, by mělo být zajištěno bezpečí a důstojné zacházení. Ti skutečně potřební musí být přijímáni a integrováni na základě individuálního a spravedlivého výběrového procesu, aniž by je předem diskvalifikovala jejich etnická či náboženská identita.

Apelujeme na média, aby si uvědomila svou nesmírnou moc nad názory společnosti. Informujte pravdivě a s chladnou hlavou, nešiřte vykonstruované senzace a paniku. Svoboda slova patří k tomu nejcennějšímu, co máme. Užívejte ji zodpovědně a citlivě. Historie učí, že strach plodí nesvobodu. Svoboda slova, zneužitá ke lži a očerňování nevinných, zabíjí sebe samu.

Především ale prosíme veřejnost, každého jednoho z vás, tedy nás, o opatrnost v soudech a kritický pohled na svět! Své názory musíme stále znovu konfrontovat s fakty, s vlastním svědomím i obyčejným selským rozumem. Jen tak nepodlehneme primitivním pudům a zůstaneme důstojnými bytostmi obdařenými svobodnou vůlí.

Nenechme se manipulovat podvodníky, kteří do nás zasévají falešné důvody ke strachu a sklízejí jeho plody jen k vlastnímu užitku, ať jsou jím hlasy ve volbách či sledovanost médií. Nevěřme každé senzaci.

Pamatujme, že čím více je zpráva šokující či děsivá, tím dále bývá od pravdy. Ověřujme si informace, které utvářejí naše názory – mnohdy stačí několik kliknutí na internetu, abychom odhalili lži, tvářící se jako spolehlivé zpravodajství. Neodvracejme se od cizího neštěstí! Je naivní a nebezpečné myslet si, že se můžeme uzavřít před světem a ignorovat jeho problémy. Naopak, čím aktivněji pomůžeme s jejich řešením, tím méně na nás v budoucnu dopadnou. Zajímejme se o dění ve světě, snažme se porozumět skutečným příčinám zla a hledejme způsoby, jak mu společně čelit.

Podepsáni:

Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. – ÚMG AV ČR
Prof. Jan Sokol – Fakulta humanitních studií UK
Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. – Výzkumný ústav živočišné výroby + Česká zemědělská univerzita
Doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc.Ústav politologie, FF UK
Prof. PhDr. Pavel Říčan, CSc. – Psychologický ústav AV ČR
Prof. RNDr. Evžen Amler, CSc. – Ústav biofyziky, 2. LF UK
Prof. Martin C. Putna – FHS UK
Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. – Husitská teologická fakulta UK + Filozofická fakulta UK
Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. – Fyziologický ústav AV ČR
PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D. – Orientální ústav AV ČR
Doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D. – Ústav historických věd, Slezská univerzita v Opavě
PhDr. Michael Romancov, Ph.D. – Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd UK Praha
Prof. Pavel Jungwirth – ÚOCHB AV ČR
Ing. Ivan Chvatík, Dr.h.c. – Archiv Jana Patočky, FLÚ AV ČR
Prof. PhDr. Jan Bernard, CSc. – FAMU
Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc. – Lékařská fakulta v Plzni UK
Mgr. Josef Šlerka – Studia nových médií, FF UK
doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D. – katedra tropických plodin a agrolesnictví
Mgr. Anna Vanclová – Přírodovědecká fakulta UK
Mgr. Kateřina Čapková, Ph.D. – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
RNDr. Veronika Smolková, Ph.D. – Katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF OU
Mgr. Jitka Ortmanová – UEB AV ČR
Mgr. et Mgr. Matěj Spurný, Ph.D. – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR + FF UK
Mgr. Vít Tuček – MÚUK MFF UK
PhDr. Jan Mervart, Ph.D. – Oddělení pro studium moderní české filosofie, FLÚ AV ČR
Mgr. Vojtěch Žárský – PřF UK
Mgr. Jiří Petrášek – Centrum medievistických studií, FÚ AV ČR + Universität Regensburg
Mgr. Roman Neruda, CSc. – AV ČR + MFF UK
Mgr. Petr Urban, Ph.D. – Oddělení současné kontinentální filosofie, Filosofický ústav AV ČR
Mgr. Zuzana Jindrová – Ústav imunologie a mikrobiologie, 1.LF UK
PhDr. Antonín Kostlán, CSc. – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

( Převzato z www.vyzvavedcu.cz )


administrator

Tým manipulatori.cz