Téma očkování se v posledních měsících stalo každodenní součástí mediálního prostoru jak v České republice, tak v mnoha dalších západních zemích. A to zejména v kontextu šíření spalniček, které bylo dáváno do souvislosti s poklesem proočkovanosti populace. Tato skutečnost byla reflektována i v odborných kruzích. Začátkem roku 2019 zveřejnila Světová zdravotnická organizace (WHO) seznam globálních zdravotních hrozeb. Mezi nimi má své místo i nedůvěra vůči očkování.

Studie vypracovaná organizací Prague Security Studies Institute poskytuje vhled do současné mezinárodní a české debaty o očkování a stručný přehled současného stavu očkovacího systému v České republice. Hlavním cílem analytické části studie bylo zjistit, jak se o tématu očkování psalo v minulém roce na českých webech, které jsou známé publikováním sporného obsahu včetně dezinformací a konspiračních teorií. Konkrétně se jednalo o období mezi 1. 1. 2018 a 15. 2. 2019 a sledováno bylo 40 takových webů.

Z celkových 570 článků o očkování bylo identifikováno jako negativních pouze 76. Tyto články je možné z obsahového hlediska považovat za zavádějící (obsahující misinformace / dezinformace či konspirační teorie) nebo přímo odkazují na zavádějící materiály. Navzdory nízkému výskytu misinformací/dezinformací o očkování na sledovaných webech, nelze problematiku mylných zpráv o očkování podceňovat. Při hodnocení potenciálního dopadu mýtů spojených s vakcinací je nutné vzít v potaz i řadu dalších platforem, a to zejména sociální sítě, řetězové maily, veřejná i uzavřená fóra a diskusní skupiny, ve kterých se mýty o očkování mohou snadno šířit a vzájemně posilovat.

Hlavním problémem zůstávají nepodložená tvrzení, které vakcíny mnohdy démonizují a nezasazují uvedené argumenty do patřičného kontextu. Texty kritizující očkování jsou často postavené na emocionálních výpovědích jedinců, neopírají se o statistická data, ale naopak generalizují na základě individuálních příběhů s negativními následky, které nemusí mít nutně kauzální souvislost. Tyto závěry poukazují na nutnost vést intenzivnější dialog mezi veřejností a zodpovědnými státními orgány a odborníky. Větší důraz by měl být kladen na snadnou dostupnost validních a spolehlivých informací o očkování pocházejících právě od lékařských autorit. Důležitou roli v tomto ohledu hraje schopnost tyto informace propagovat na internetu.

Hlavní myšlenkou (jinými slovy zastřešujícím narativem) všech 76 negativních článků bylo, že vakcíny jsou neefektivní a nebezpečné. Mezi nejpopulárnější negativní narativy o očkování patřily ty poukazující na negativní důsledky očkování (zejména tvrzení, že vakcíny způsobují autismus) a narativy o toxickém složení vakcín. Další populární narativ tvrdil, že očkování slouží jako prostředek k manipulaci a ovládání lidí. Tvrzení o neefektivnosti a nebezpečnosti vakcín byla rovněž přítomná ve zprávách, které zlehčovaly infekční nemoci, proti nimž je vakcinace určená. Jednotlivé narativy a jejich hlavní nositelé jsou v rámci této kapitoly popsány podrobněji.

Narativ zdůrazňující negativní účinky očkování se objevil celkem v 38 článcích. Nejčastěji se jednalo o tvrzení o tom, že očkování způsobuje autismus. Server AC24 tuto tezi šířil ve zprávách popisujících, proč světové elity nenechávají své děti očkovat. Spojitost mezi vakcinací a vznikem autismu byl také často předmětem článků spolku Rozalio. Tvrzení, že očkování způsobuje autismus, propagoval také spolek Po očkování a konkrétně jeho předseda Václav Hrabák. Jeho texty týkající se negativních důsledků očkování byly publikované jak v rámci webové stránky Czech Free Press, tak na webových stránkách Rozalio.cz. Kromě spojitosti mezi očkováním a autismem se objevovaly také mýty o tom, že očkování dětí způsobuje neplodnost nebo že očkování ve svém důsledku nevytváří imunitu, ale naopak ji poškozuje.

Toxické složení vakcín bylo zmíněno v 18 textech.69 Nejčastěji byly zdůrazňovány škodlivé účinky adjuvantních látek.7071 Konkrétně se jednalo především o hliník. K nejznámějším propagátorům negativních narativů o toxickém vlivu hliníku z vakcín patří v České republice Anna Strunecká. Kromě hliníku byl v textech diskutován například obsah rtuti, prasečích virů, nebo ledvin afrických opic. Některé články pomíjely konkrétní informace o složení a vakcíny zkrátka přirovnávaly ke směsi jedu a chemie, která trvale poškozuje lidský mozek.

Teze, že očkování představuje prostředek k celosvětové manipulaci a ovládání lidí se objevila v 18 textech. Nejčastěji pak bylo očkování prezentováno jako nástroj k umělému omezování porodnosti, k redukci obyvatel světovými globalisty či jako taktika příslušníků Nového světového řádu (NWO) pro autogenocidu. Očkování bylo taktéž spojované s manipulací nadnárodních korporací, které dle těchto textů viry uměle vytvářejí. V neposlední řadě bylo očkování prezentované jako prostředek sloužící pouze ku prospěchu farmaceutických firem, které jsou navíc kontrolovány a ovládány Židy.

Bagatelizování infekčních nemocí se objevilo v 8 textech. Tvrzení o tom, že je lepší nemoc v dětství prodělat, nežli se nechat očkovat se neobjevovalo pouze samostatně, ale také v souvislosti s výše uvedenými negativními narativy.

Obsah textů o vakcínách se navzdory společného zastřešujícího narativu – „očkování je nebezpečné a neefektivní“ poměrně významně lišil s ohledem na webovou stránku, kde byl publikován. V rámci této kapitoly jsou představujeme jednotlivé weby, které publikovaly nejvíce negativních článků o očkování:

Rozalio

Rozalio.cz je oficiální webovou stránkou spolku ROZALIO – Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování. Jak již z názvu vyplývá, tato webová stránka se odlišuje od ostatních zkoumaných platforem právě proto, že očkování pro ni představuje hlavní oblast zájmu. Ve sledovaném období bylo na webu publikováno 70 textů o očkování, z nichž 19 bylo negativních. Spolek prosazuje svobodnou volbu v očkování a usiluje o změnu českého očkovacího systému. Publikované negativní články nejčastěji poukazovaly na zdraví škodlivé účinky očkování, často ve spojitosti s informováním o nebezpečnosti složení vakcín a způsobech, jakým se v České republice očkuje. Prostřednictvím webových stránek spolek rovněž nabízí homeopatika na očištění od škodlivých účinků očkování, propaguje dokumenty a přednášky, které poukazují na negativní aspekty očkování, a poskytuje prostor pro příběhy rodičů, kteří mají špatné zkušenosti s očkováním. Autorkou článků je nejčastěji předsedkyně spolku Martina Suchánková. Na stránkách se však objevují i příspěvky či odkazy na příspěvky od dalších českých spolků usilujících o zrušení povinného systému očkování – příspěvky spolku Po očkování (zpravidla jeho předsedy Václava Hrabáka), dále pak příspěvky Mariana Filla (předseda spolku Svoboda v očkování), lékařky Ludmily Elekové či přírodovědkyně Anny Strunecké.

NWOO

Webové stránky Nwoo.cz slouží k prezentaci organizace New World Order Opposition – Organisation. Organizace prostřednictvím webu usiluje o aktivní odboj proti „nadvládě několika jedinců, kteří se snaží o nastolení Nového světového řádu – jmenovitě například NATO, OSN, CIA.

Za sledované období tento web publikoval 14 článků zmiňujících očkování. Z toho 10 textů popisovalo vakcinaci negativně. Tyto články pak očkování spojovaly se všemi výše uvedenými narativy. Objevovala se tvrzení, že vakcíny jsou nebezpečné, obsahují hliník a způsobují autismus. Další text tvrdil, že kolektivní imunita je mýtus a informace o očkování představují pouhou očkovací propagandu europoslanců. Téma očkování se objevilo i v souvislosti s mezinárodní situací ve zprávě, dle níž na Ukrajině byly zakázány určité druhy vakcín kvůli ruštině, což je interpretace, která odpovídá proruským postojům webu. Sedm z deseti negativních článků o očkování obsahovalo přiložené video, které bylo v  šesti případech převzato z  Youtube kanálu spolku Svoboda v  očkování (Svoboda v  očkování CZ).

Czech Free Press

Web Czech Free Press se profiluje jako zdroj „nezávislého zpravodajství na českém internetu“. Tematicky se na webu objevuje směs článků a komentářů pokrývajících různé otázky domácí a zahraniční politiky. Jedna z rubrik se věnuje také zdravotnictví. Právě zde se objevovaly též články o očkování. Za sledované období se téma očkování objevilo v 15 textech, přičemž 10 z nich bylo negativních. Tyto články nejčastěji zmiňovaly údajné negativní vedlejší důsledky očkování – autismus, poškození mozku, psychiky a přirozené imunity či neplodnost. Vakcinace byla také prezentována jako prostředek k manipulaci lidmi, a to zejména jako nástroj pro sterilizaci v zemích třetího světa.

Autory čtyř originálních textů byly Václav Hrabák, Jaroslav Tichý, Dan Niel a Zdeněk Bálek. S výjimkou Václava Hrabáka, který se zabýval výlučně otázkami o očkování, se autoři věnovali obecnější kritické reflexi současného stavu společnosti a očkování bylo pouze vedlejším tématem.

Česko Aktuálně

Webový portál Česko Aktuálně sám sebe označuje jako alternativní, nestranné zpravodajství bez cenzury. Tematicky pokrývá jak zprávy domácí, tak zahraniční. Obsahuje také rubriky nazvané „K zamyšlení“, „Kontroverzní“ nebo „Uprchlická krize“. Téma očkování se na této platformě objevilo v celkem 11 textech, z nichž 7 informovalo o vakcinaci negativně. Oproti ostatním webům se články publikované na webové stránce Česko Aktuálně zaměřovaly zejména na bagatelizaci infekčních nemocí – především chřipky a spalniček.

Protiproud

Webové stránky Protiproud.cz jsou registrovány společností Protiproud, s. r. o. Šéfredaktorem a současně jediným společníkem firmy je Petr Hájek. Webové stránky jsou v provozu od roku 2013 a publikují články věnující se široké škále témat – politice, zdraví nebo spirituálním otázkám. Publikované texty velmi často kritizují Evropskou unii. Téma očkování bylo zmíněno v 6 textech, přičemž 5 z nich vakcinaci prezentovalo negativně. I na této platformě byla zmiňována výslovně neefektivnost vakcín vůči chřipce a samotné očkování bylo popisováno jako brutální experiment na lidech. Články se též věnovaly složení vakcín – v jednom z nich se objevilo tvrzení, že vakcíny obsahují geneticky modifikované buňky z lidských potracených plodů. Autorem dvou negativních článků o očkování byl samotný šéfredaktor Petr Hájek. Jedním článkem přispěla Erika Hájková. Zdroji ostatních článků. byly zahraniční weby, a to Naturalnews.com – kde autorem zdrojového materiálu byl jednak samotný zakladatel portálu Mike Adams a rovněž Tracey Watson. Dalším zdrojem byl osobní blog amerického novináře Jona Rappoporta, který je znám svou kritikou očkování.

AC24

Web AC24.cz je v rámci českého informačního prostoru dobře znám častým publikováním dezinformací a manipulativních zpráv zejména z oblasti zahraniční politiky. Webová stránka je spravována společností AC24, s. r. o., jejíž jediným společníkem je Kateřina Schleifer. Šéfredaktorem a vlastníkem domény je však oficiálně Ondřej Geršl.

Téma očkování bylo za sledované období předmětem 7 zpráv, přičemž 5 z nich mělo negativní vyznění. Po obsahové stránce články nejčastěji poukazovaly na toxické složení vakcín a ve spojitosti s tím na negativní důsledky jako je autismus či obrna. Všechny články o očkování byly převzaty z jiných zdrojů. Nejčastěji se jednalo o webové stránky Tadesco.cz.

Kompletní studii si můžete přečíst zde.