Výzkum vakcín proti covid-19 a očkování jsou v posledních týdnech a měsících terčem intenzivní dezinformační kampaně.  Dozvídáme se celou řadu nepravd a hoaxů, pravdivé informace jsou zavádějícím způsobem „ohýbány“, kontextuálně upravovány a míchány s polopravdami.

Přestože se úřady státní správy, neziskové organizace i mnohá média snaží dezinformace odhalovat, je velmi složité se v situaci orientovat.  Proto vám přinášíme odborné, ověřené informace, jejichž pomocí uvádíme na pravou míru nejčastější mýty, které se vztahují k očkování obecně i k aktuálně vyvíjeným vakcínám proti covid-19. Přikládáme i odkazy na další zdroje, jež vám mohou pomoci se v situaci zorientovat.

Funguje kolektivní imunita?

Příkladem může být pokles proočkovanosti dětí proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám ve Velké Británii v letech 2003–2004 a související nárůst případů spalniček.  Světová zdravotnická organizace (World Health Organization, WHO) doporučuje proočkovanost ve výši alespoň 95 %, ve sledovaném období ale dosahovala ve Velké Británii pouze 80 %.  Během 2–3  let  se  tak  opět  začaly  množit  případy  spalniček.  Jen v roce 2006 bylo nahlášeno nejen 773 případů onemocnění, ale také 1  úmrtí  dítěte.  Jednalo se o první  úmrtí na spalničky v UK za 14 let.  V roce 2012 bylo  detekováno 2016 případů spalniček.  Situace vygradovala v květnu roku 2013, kdy ve Walesu  propukla spalničková epidemie,  kterou  zažehnalo až masové očkování.  Příčinou byla nízká proočkovanost, tj.  slabá kolektivní imunita. A důvod poklesu proočkovanosti?  Prozaický:  podvržená studie  o souvislosti mezi očkováním a autismem.  Studie byla po vyšetřování britskou lékařskou komorou (General Medical Council) označena za podvrh.

Snížilo zavedení vakcinace výskyt infekčních nemocí?

Účinky  vakcín  lze  pozorovat  nejlépe  v  praxi.  V  ČR  můžeme  vidět  zásadní snížení  výskytu  až  vymizení  onemocnění,  proti  kterým  se  očkuje,  např. dětské  obrny,  záškrtu,  tetanu,  invazivních  Hib  infekcí  a  dalších.  Příkladem může  být  i  vymýcení  pravých  neštovic,  jež  mohou  být  dnes  považovány za  vymýcené  především  díky  očkování  a  úsilí  Světové  zdravotnické organizace.8  O  vymýcení  závažného  onemocnění,  které  během  20.  století zapříčinilo  300–500  milionů  úmrtí  na  celém  světě,  se  zasadili  i  přední čeští  epidemiologové,  zastoupení  například  prof.  MUDr.  Karlem Raškou.

Stačí k potlačení infekčních nemocí dodržování hygienických standardů?

Na snížení  výskytu  nemocí  má  vliv  mnoho  různých  faktorů,  včetně  úrovně hygieny.  Klíčovou roli  však  jednoznačně  hraje  očkování.  Podívejme se například na dětskou  obrnu.  Je dokázáno, že  bezprostředně  po  zahájení vakcinace  se  frekvence  výskytu  dětské  obrny  v  mnoha  rozvinutých zemích  výrazně  snížila.  V  roce  1961  se  tehdejší  Československo  stalo  díky očkování  dětí  dokonce  první  zemí  na  světě,  kde  byla  obrna  vymýcena na  národní  úrovni.  Jiným příkladem  může  být  výše  zmíněné  vymýcení neštovic.

Ovlivní zrychlení výzkumu vakcín proti COVID-19 jejich kvalitu, bezpečnost a účinnost?

Vývoj  vakcín  proti  covid-19  probíhá  akcelerovaně,  urychlují  se  ale  pouze administrativní  kroky,  což  se  netýká  opatření  k  posouzení  bezpečnosti. Zrychlení  je  možné  díky  zkušenostem  s  vakcínami  proti  SARS,  MERS,  Ebole a  dalším  onemocněním  a  zařazení  dostatečného  množství  účastníků  do klinického  hodnocení.  Někdy  dochází  ke  slučování  fází  studií  a  k  rychlejší realizaci  placebem  nebo  komparátorem  kontrolovaných  fází,  aby  se umožnilo  dřívější  sledování  účinnosti  a  bezpečnosti  při  dodržení  maximální  bezpečnosti  vyplývající  z  mezinárodně  platných  pravidel  Správné klinické praxe (Good Clinical Practice, GCP).

Rozhodnutí  o  registraci  budoucích  vakcín  bude  podloženo  všemi potřebnými  údaji  (jako  v  případech  kterýchkoliv  jiných  nových vakcín),  aby  byla  zajištěna  bezpečnost,  kvalita  a  účinnost  očkovací  látky. Samotné  registraci  vakcíny  bude  standardně  předcházet  posouzení  nezávislými  regulačními  autoritami.  V  USA  se  jedná  o  Úřad  pro  kontrolu léků  a  potravin  (Food  and  Drug  Administration,  FDA),  v  Evropě  o  Evropskou  agenturu  pro  léčivé  přípravky  (European  Medicines  Agency,  EMA). Pouze  vakcíny,  které  prokáží  bezpečnost,  kvalitu  a  účinnost  budou  re- gistrovány a uvedeny na trh.

Bude k vymizení viru SARS-CoV-2 stačit promoření populace?

Odborníci  se  shodují,  že  k  zastavení  šíření  viru  covid-19  je  potřeba dosáhnout  60–70%  imunizace  společnosti. Samovolné  promoření  není akceptovatelné,  neboť  by  hrozilo  velké  množství  obětí  a  pravděpodobně také  kolaps  zdravotního  systému.  Jedinou  cestou  k  návratu  k  normálnímu životu  a  opětovnému  nastartování  koronavirem  ochromené  ekonomiky je dosažení kolektivní imunity prostřednictvím očkování.

Budou vakcíny fungovat u všech věkových skupin?

Klinického  hodnocení  budoucích  očkovacích  látek  proti  covid-19  se účastní  desítky  tisíc  dobrovolníků.  Když  se  podíváme  jen  na  společnosti sdružené  v  AIFP,  jejichž  některé  koronavirové  vakcíny  jsou  ve  třetí  neboli poslední  předregistrační  fázi,  plánuje  se  zařadit  154  tisíc  dobrovolníků z  celého  světa.  Hodnocení  se  obvykle  účastní  lidé  různého  věku z  různých  světadílů,  aby  byla  ověřena  účinnost  a  bezpečnost  vakcín na co nejrozmanitějším vzorku.

Ale. Jako  u  většiny  vakcín  bude  nutné  provést  klinické  studie,  jejichž  cílem  bude  ověřit  účinnost  covid-19  vakcín  u  dětí  a  těhotných  žen. Studie  probíhají  odděleně  a  většinou  až  v  případě,  kdy  jsou  vakcíny schváleny pro použití nezávislými úřady (viz výše).