Vzhledem k tomu, že výroční zpráva BIS o situaci v ČR za rok 2016 byla zveřejněna těsně po volbách, nevěnovalo se ji tolik pozornosti, jakou by si možná zasloužila. Zpráva mimo jiné informuje o kampani Ruska zaměřenou (nejen) proti České republice. Rusko si též drží negativní primát v diplomatickém sboru deklarovaném v ČR, který se však ve skutečnosti věnuje jiným aktivitám, než je diplomacie.

,,Kampaň APT28/Sofacy je v současné době zřejmě nejaktivnější a nejviditelnější ruskou kyberšpionážní kampaní s velice rozmanitými oblastmi působnosti – od primárních oblastí diplomacie a vojenství přes vědu a výzkum až k akademické sféře. Ačkoliv jde o jednu z nejstarších, nejlépe popsaných a i v otevřených zdrojích identifikovaných kyberšpionážních kampaní, je její efektivita stále značná a lze předpokládat, že bude pokračovat i v budoucnu. Kampaň APT28/Sofacy necílí pouze na data jako taková, ale v poslední době se zaměřuje na krádeže osobních údajů a přihlašovacích údajů do informačních a komunikačních systémů. Zcizená data a informace mohou být využívány k nejrůznějším účelům – ať již k politickým nebo vědecko-průmyslovým, nebo například k dehonestaci určitých osob či přímo států, k dezinformacím, případně k vydírání. Ruská kyberšpionážní kampaň APT28/Sofacy byla v roce 2016, stejně jako v roce předcházejícím, proti českým cílům velice aktivní. Kampaň využívala k útokům proti českým cílům počítačovou infrastrukturu umístěnou v zahraničí,” píše se ve zprávě. ,,Cílem ruské kyberšpionážní kampaně APT28/Sofacy se stala také česká vojenská výzkumná instituce. V průběhu podzimu 2016 probíhala další vlna ruské kyberšpionážní kampaně APT28/Sofacy, která cílila na ministerstva zahraničních věcí a obrany v evropských státech,” dodává zpráva.

Vzrostla ruská a čínská špionáž

Zpráva také varuje před narůstající činností ruské a čínské špionáže proti českým zájmům a bezpečnosti naší země. ,,Ruskými prioritami pro rok 2016 byly vlivové a zpravodajské operace vedené v rámci či na podporu hybridní kampaně v kontextu ukrajinské a syrské krize. Oproti roku 2015 však v průběhu roku 2016 vzrostla role a intenzita aktivit ruských zpravodajských služeb na území ČR. V kontextu čínských aktivit se rok 2016 nesl ve znamení růstu intenzity a agresivity vlivových operací a nárůstu činnosti čínské špionáže na území ČR a proti českým zájmům a bezpečnosti,” píše zpráva BIS.

BIS také varovala, že Rusko usiluje o podporu českých parlamentní a neparlamentní stran. ,,Rusko a jeho zpravodajské služby, v rámci subverzních aktivit namířených proti zachování svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny, koordinovaly a financovaly činnost tzv. nevládních organizací, které (pod pláštíkem obhajoby práva na národnostní sebeurčení a zlepšení situace menšin na Ukrajině) prováděly šedá a černá aktivní opatření proti územní celistvosti Ukrajiny. Představitelé „nevládních“ entit přímo či nepřímo řízených ruskou mocí a jejími zpravodajskými službami systematicky usilovali o získání podpory českých parlamentních a neparlamentních politických stran a představitelů vrcholných orgánů české státní správy. Někteří čeští občané tak vědomě či nevědomě participovali na zpravodajské agresi cizí moci proti integritě třetího státu,” informují čeští zpravodajci.

Hybridní kampaň, zaměřená proti zájmům ČR, se však netýká jen Ruska, ale i Číny. ,,Čínské zpravodajské a vlivové operace v ČR byly také spojeny s termínem, který je primárně spojován spíše s Ruskem, a tím je hybridní kampaň. Jako příklad (včetně využití tzv. modrých mužíčků (6)) mohou posloužit čínské aktivity prováděné v kontextu sporů v Jihočínském moři. Stálý rozhodčí soud v Haagu rozhodl 12. července 2016 na základě Úmluvy OSN o mořském právu v neprospěch ČLR a ve sporu o oblasti v Jihočínském moři vyhověl stížnosti Filipín. Podle vyneseného rozsudku Čína porušuje svrchovaná práva Filipín, nemá historický nárok na sporné ostrovy v Jihočínském moři a navíc způsobila nenapravitelné ekologické škody při průzkumu přírodních zdrojů a budování umělých ostrovů v oblasti. V souvislosti s vyvrcholením čínsko-filipínského sporu o oblast Jihočínského moře zesílila v ČR aktivita osob napojených na čínské zpravodajské služby. Exponenti čínských zpravodajských služeb v ČR intenzivně hledali podporu čínského stanoviska v uvedeném sporu nejen v čínské komunitě v ČR, ale především na české politické a akademické scéně,” vysledovala BIS.

Zpracoval Jan Cemper

administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.