Jako důkaz, že očkování proti COVID-19 je nebezpečné a „pronikne do určitých buněk, které pro něj nejsou určeny, a trvale změní DNA“ slouží článek z 36 strany novin Gazeta Warsawska. Jedná se o komentář (tedy názor) Jacka Frankowského. Titulní strana deníku je hojně sdílena na Facebooku.

Jak jsme již napsali, v poslední době je v antivakcinačních kruzích velmi populární článek Jacka Frankowského. V textu nazvaném „ Očkovaní mají důvod se znepokojovat “ se autor snaží přesvědčit publikum, že vědci konečně potvrdili antivakcinační obavy, že genetický materiál obsažený ve vakcínách má schopnost integrovat se do genomu očkovaných lidí. Důkazem toho má být studie publikovaná v Current Issues of Molecular Biology.  

Jak to doopravdy je?

Ve skutečnosti výše uvedená práce takovou hypotézu vůbec netestovala, ale pouze popisovala proces reverzní transkripce mRNA obsažené ve vakcíně BioNTech probíhající in vitro v buněčné linii odvozené z rakovinných jaterních buněk.

Na sociálních sítích byl článek nepochybně přijat antivakcinačními kruhy jako nezpochybnitelný důkaz, že narativy, které replikovaly, byly správné. Například polský politik Jacek Wilk s odkazem na text Jaceka Frankowského označil očkování proti COVID-19 za „největší lékařský experiment na lidech od druhé světové války “ .

Článek také citoval Tomasz Gryguć, známý pod pseudonymem Pan Nikt. Zmíněný autor se představuje jako analytik, publicista, spisovatel a básník. V minulosti se angažoval v Public Relations – byl mj. mluvčí Radia Zet a vedoucí PR oddělení Polsatu. V posledních letech vystupuje jako nacionalista, hostuje mimo jiné v národních médiích. Kvůli Grygućovým dávným vazbám na Občanskou platformu a Gazetu Wyborcza se však stal předmětem posměchu.

Jacek Frankowski se ve svém textu odvolává na výroky prof. Romana Zielińského z Vysoké školy technické a humanitní v Radomi – jednoho z lidí, kteří podepsali výzvu vědců a lékařů o povinnosti očkovat proti COVID-19. Jednou z tezí předložených jejími signatáři byla teze o interferenci vakcín COVID-19 v lidském genomu.

Dne 16. prosince 2020 v reakci na výše uvedené odvolání připravilo Ministerstvo zdravotnictví společně s Úřadem pro registraci léčiv, zdravotnických prostředků a biocidních přípravků a Státním zdravotním ústavem odpověď, ve které popírá teze předložené signatáři. Jedním z argumentů uvedených v dopise je, že mRNA vstupuje do buňky a následně je v cytoplazmě buňky produkován protein S. Bylo také zdůrazněno, že genetický materiál obsažený ve vakcínách nevstupuje do buněčného jádra. Autoři odpovědí při popisu procesu produkce proteinu S nesprávně použili termín „replikace“ (zdvojení genetického materiálu). Navzdory tomu, že byl text následně pozměn Frankowski cituje původní verzi odpovědi, která však má význam pouze v prohlášeních Zielińského, na něž se dále v textu odkazuje.

Nepravdivost tohoto tvrzení má podle autora ukázat výsledky práce publikované v Current Issues of Molecular Biology , která zkoumá proces reverzní transkripce mRNA obsažené ve vakcíně BioNTech, v buněčné linii Huh7. Tato linie byla odvozena z maligních lidských jaterních buněk. Závěr, který je v rozporu s odpovědí ministerstva, je podle Frankowského fakt, že mRNA vstupuje do buňky (SIC!).

Výše uvedené citace však odkazují na práci , která zkoumala účinky viru SARS-CoV-2 (a nikoli vakcíny) na genom buněčných linií . Ve studii byla použita speciální buněčná linie HEK293T , která nadměrně exprimuje geny LINE1. Tyto geny kódují proteiny s vlastnostmi reverzní transkripce. Autoři poznamenávají, že si vybrali tuto konkrétní linii, aby zvýšili pravděpodobnost detekce vzácných integrací. Podle vědců by výskyt tohoto jevu mohl vysvětlit přetrvávání pozitivního výsledku PCR testu dlouho po infekci COVID-19. S odvoláním na tyto zprávy autoři práce citované Frankowskim naznačili, že podobná situace by mohla být i v případě vakcín.

Viroložka a imunoložka prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska zdůraznila, že v experimentu byla použita buněčná linie, která má zvýšenou expresi genů LINE1 kódujících enzymy zapojené do procesu reverzní transkripce.

Profesor také vysvětlil, jak lze prokázat integraci genetického materiálu z vakcíny s genomem očkované osoby. V citované práci se však nic takového nestalo.

Stejný časopis zveřejnil komentář ke studii. Její autor, doktor farmacie Hamid Merchant, upozorňuje, že linie Huh7 je perspektivní buněčná linie pro studium virové infekce a replikace in vitro (latinsky „ve skle“ – tedy biologické procesy prováděné v laboratorních podmínkách, mimo tzv. živého organismu, např. na buněčných kulturách ), nereflektuje však prostředí in vivo (latinsky „na živém“ – biologické procesy probíhající uvnitř živého organismu, např. studie na zvířatech, klinické studie), zejména nedostatek komplexního buněčná a humorální imunitní odpověď.

Stejně jako prof. Szuster-Ciesielska, zdůrazňuje, že experimentální model použitý ve studii je vědecky nekompetentní k posouzení genotoxicity terapie mRNA. Dodává, že produkce proteinu S přitáhne imunitní odpověď a takové buňky budou eliminovány. Proto podle jeho názoru nemusí být reverzní transkripce mRNA in vivo proveditelná .

Další diskuse prof. Zielińského

V následujících odstavcích článku Warszawska Gazeta Frankowski cituje vyjádření Zielińského s odkazem na výše uvedenou nesprávně použitou formulaci v odpovědi ministerstva. Z vědeckého hlediska nedává toto tvrzení absolutně žádný logický smysl a je založeno na falešném předpokladu, že mRNA vakcíny se replikuje v našem těle, což Zieliński považuje za potvrzení své iracionální hypotézy, že vakcína je ve skutečnosti druh superviru.

Profesorka Szuster-Ciesielska výše uvedený argument označila za „hromadu odpadků“.

Roman Zieliński

Jacek Frankowski představuje prof. Romana Zielińského jako „skutečného odborníka s nespornými vědeckými úspěchy v oblasti genetiky“. Nedodává ale, že Zieliński se specializuje na genetiku rostlin a v souvislosti s jeho výroky ohledně pandemie SARS-CoV-2 už vědecká komunita mnohokrát zasáhla.

V prosinci 2020 byl velmi populární rozhovor Agnieszky Kisielewské se Zielińskim. spolehlivost PCR testů a bezpečnost vakcín COVID-19. Kvůli společenské škodlivosti jím prosazovaných názorů zasáhl Výbor pro lidskou genetiku a molekulární patologii Polské akademie věd . Ve vydaném pozičním dokumentu vyjádřili členové výboru své znepokojení nad nedostatkem vědeckých podkladů pro jeho výroky a prezentovali postoj vědy k postulovaným otázkám.

Polská společnost experimentální a klinické imunologie odmítla prohlášení Zielińského o vlivu vakcín na plodnost . Ve zveřejněném prohlášení byly biologem proklamované teze označeny za „levnou senzaci“. Pozornost byla věnována i zneužití vědecké terminologie (záměna pojmu homologie s křížovou reakcí).

Prezident Nejvyšší lékařské komory v roce 2021 apeloval na ministra školství a vědy, aby zasáhl do prosazování tezí nepodložených vědeckými poznatky Zielińského s poukazem na jejich škodlivost. V reakci na to se Przemysław Czarnek obrátil na rektora univerzity – prof. Dr. hab. Sławomira Bukowského podniknout vysvětlující činnosti a vyvodit případné důsledky. Rektor univerzity se omezil na prohlášení, ve kterém se veřejně distancuje od názorů Zielińského na očkování a označil je za nepovolené.

Obsah šířený Romanem Zielińskim naše redakce popřela, stejně jako další factcheckingové weby, včetně AFPKonkret24 .

“Nieuctwo z Głupia Góra”

Zajímavý rozbor Zielińského výroků na svém blogu představil Dr. January Weiner – biotechnolog z Institutu Maxe Plancka v Berlíně. Hned na začátku poukazuje na Dunning-Krugerův efekt – lidé nekvalifikovaní v daném oboru mají tendenci své kompetence přeceňovat, vysoce kvalifikovaní je naopak podceňovat. Weiner poznamenává, že „nejhorší je neznalost spojená s trochou čtení, znalost základní slovní zásoby v nějakém oboru, inteligence a schopnost svobodně mluvit“.

Ve svém příspěvku uvádí několik příkladů ilustrujících nedostatek základních znalostí v oboru, ve kterém je Zieliński profesorem. Například, aby se mRNA přepsala do DNA, je potřeba enzym zvaný reverzní transkriptáza. Zieliński uvádí telomerázu jako příklad takového enzymu, který se nachází v lidských buňkách. Jak zdůrazňuje Weiner, „telomeráza skutečně přepisuje RNA na DNA, ale pouze jednu velmi specifickou RNA, která je součástí tohoto enzymu. Telomeráza může integrovat jakoukoli sekvenci do našeho genomu, pokud je sekvence GGGTTA. Nic jiného nemůže předepsat telomerázu “.

Zieliński tvrdí, že mRNA se dostává do buněčného jádra, kde se integruje s naší DNA. Weiner poznamenává, že zatímco mRNA je aktivně transportována z jádra buňky do cytoplazmy, tento transport funguje pouze jedním směrem: „Na druhou stranu může RNA vstoupit do jádra pouze tehdy, pokud má pas – speciální sekvenci, která je rozpoznána specializovaným systémem“. MRNA obsažená ve vakcíně tyto signály neobsahuje.

Kdo je Jacek Frankowski?

Autor oblíbeného textu je vzděláním lesník. Známý je však především svou uměleckou činností – je karikaturistou a výrobcem loutek z populárního satirického pořadu 90. let “Polská ZOO”. V poslední době horlivě přispívá do alternativní internetové televize pl1.tv a jeho výroky zapadají do konspirační teorie o Novém světovém řádu. Na druhou stranu stránky Warszawska Gazeta obsahují četné texty jeho autorství, které duplikují populární dezinformační narativy týkající se COVID-19 (např. zde, zde a zde).

Souhrn

Práce publikovaná v Current Issues of Molecular Biology neprokazuje, že se genetický materiál z vakcíny integruje do lidského genomu. Navíc v citovaném experimentu nebyly provedeny žádné studie, které by existenci takového jevu mohly potvrdit nebo vyloučit. Vědci pouze dokázali, že in vivo v buněčné linii Huh7 může být mRNA obsažená ve vakcíně reverzně transkribována (přepsána do DNA). S odkazem na předchozí výzkumy integrace virového materiálu (během infekce) do genomu buněčných linií však mezi liniemi naznačují, že by tomu tak mohlo být i u vakcín.

Opět dochází k bizarní situaci, kdy antivaxeři, opírajíce se o studie zkoumající účinky virové infekce, převádějí své výsledky do účinků vakcín. Na celém tom pokrytectví je záhadné, jak mohou být stejné informace ignorovány nebo zlehčovány, pokud jde o virovou infekci, ale zároveň, když se říká, že vakcína by mohla mít podobný účinek, najednou konspirační komunita tuto informaci vyhání téměř na příčku největšího zdravotního rizika populace.

Pokud jde o integraci genetického materiálu obsaženého ve vakcíně s lidským genomem, také stojí za zmínku, že v případě mRNA vakcíny je do buněk zaveden jeden gen viru SARS-CoV-2 kódující protein S, celý jeho genom. Navíc jak u mRNA vakcín, tak u vektorových vakcín, cytotoxické reakce imunitního systému vedou k postupné eliminaci buněk prezentujících cizí antigeny.

Více na Fake News PL


author