Ministr dopravy Norbert Hofer a jeho šílené konspirační teorie


Místopředseda rakouské strany Svobodných FPÖ Norbert Hofer v roce 2016 neúspěšně kandidoval na prezidenta. Před rokem se stal ministrem pro dopravu, inovace a technologie.

V rakouském parlamentu působil od roku 2006 do roku 2017. Za tu dobu dvakrát podával interpelaci týkající se chemtrails. Obě tyto interpelace uvádíme v českém překladu.

 

Interpelace z roku 2007

551/J XXIII. GP

 

Došlo 22. 03. 2007

Interpelace

 

poslance Ing. Norberta Hofera
a dalších poslanců

 

na spolkového ministra pro zemědělství a lesnictví, životní prostředí a vodní hospodářství

týkající se uvolňování chemikálií v atmosféře k ovlivňování klimatu

Vzhledem ke klimatické změně vědci – především v USA – již před několika dekádami zintenzivnili výzkum týkající se možností ovlivňovat klima. Už v roce 1991 byl v USA přiznán patent na manipulaci s počasím. Existuje tak možnost ovlivňovat počasí vypouštěním různých chemikálií v atmosféře.

Vypouštěním soli barya například má být pomocí oxidace vázán CO2 v atmosféře s cílem čelit oteplování klimatu. Není tak nutné zabývat se příčinami vysokých emisí CO2, má-li být něco podniknuto proti klimatické změně.

Vpravování práškového hliníku do atmosféry má odrážet sluneční ultrafialové světlo do vesmíru a přeměňovat teplo Země na infračervené paprsky, což má obojí sloužit k ochlazení zemského povrchu.

Dále existuje možnost generovat pomocí ionizované soli barya a práškového hliníku difuzní elektrické pole a pomocí nízkých frekvencí o vysoké energii bezprostředně ovlivňovat počasí – např. vyvoláváním bouří.

Jak v USA, tak i v Evropě existují pozorování, podle nichž jak civilní, tak i vojenská letadla již takovéto chemikálie vypouštějí do atmosféry. Chemické stopy, které jsou díky tomu viditelné a které vypadají podobně jako obyčejné kondenzační stopy, jsou též označovány jako „chemtrails“.

Pokud by tomu tak skutečně mělo být, je to nanejvýš alarmující, protože vypouštění těchto chemikálií může mít nedozírné důsledky pro zdraví lidí a zvířat. Mimoto by finančně silné státy – jako především USA – a velké koncerny mohly ovlivňovat klima a cíleně je měnit pro své účely na úkor světové populace.

V této souvislosti adresují níže podepsaní poslanci spolkovému ministrovi pro zemědělství a lesnictví, životní prostředí a vodní hospodářství

tuto

Interpelaci:

 1. Víte, zda výše uvedené chemikálie či jiné chemikálie již byly použity k ovlivnění klimatu, nebo zda k tomu existují plány a jak tyto plány vypadají?
 2. Jsou-li již používány, v jakém rozsahu a kde chemikálie jsou nebo již byly použity?
 3. Můžete vyloučit, že nad Evropou či Rakouskem již byly uvolněny chemikálie k ovlivnění klimatu?
 4. Pokud ne, proč?
 5. Co je známo o riziku pro zdraví lidí a zvířat při použití takovýchto chemikálií?
 6. Jaké důsledky může mít použití takovýchto chemikálií pro flóru?
 7. Co podniknete na národní, evropské a světové úrovni, aby byl sledován fenomén chemtrails a aby se zabránilo uvolňování takovýchto chemikálií nad rakouskou půdou?

 

Interpelace: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIII/J/J_00551/fnameorig_074612.html

Odpověď na interpelaci: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIII/AB/AB_00560/fname_078831.pdf

 

Interpelace z roku 2013

 

 1. září 2013

Poslanec Norbert Hofer         

Interpelace

poslance Hofera a dalších poslanců na spolkového ministra obrany a sportu týkající se manipulace s počasím prostřednictvím chemikálií

Odhlédneme-li od laciných konspiračních teorií, neustále zaznívá obvinění, že je ve zvýšené míře používána metoda manipulace s počasím prostřednictvím postřikových letů – a to i v našich regionech. Metoda prostřednictvím takzvaných postřikových letů zahrnuje krok k vytvoření vrstvy z tepelných skleníkových plynů v atmosféře pomocí částic z materiálů, které se vyznačují svou emisivitou závislou na vlnové délce.

Umělé šmouhy na obloze, hovorově označované jako „chemtrails“, které lze ve dnech postřiku zřetelně pozorovat na obloze a které lze naprosto jasně odlišit od běžných kondenzačních stop, se skládají především ze směsi práškového hliníku a hygroskopické soli barya. Spolu vytvářejí elektromagnetické pole. Směs polymerů slouží jako nosná substance a zajišťuje vázanost barya a práškového hliníku ve vzduchu. Výrazné šmouhy vznikající kvůli polymeru prozrazují chemické mraky stejně jako modrobílé zabarvení oblohy směrem k obzoru. Po dnech postřiku zpravidla klesne teplota a obloha zůstane po několik dnů zakalená. V této době většinou neprší. Díky směsi polymerů se rozptýlené částice mohou podle znění „Welsbachova patentu“ udržet v suspendované podobě ve vzduchu až rok.

Zpravodajská televize n-tv informovala dne 04. 02. 2011 s odvoláním na četné vědce podrobně o technických manipulacích s počasím. Ale i v renomovaném vědeckém pořadu televize ZDF „Joachim Bublath“ bylo již 06. 06. 2007 pod názvem „Záchrana klimatu?“ informováno o manipulacích s počasím. V mezidobí se dokonce odbor vědeckých služeb německého Spolkového sněmu zabýval tématem „Geo-Engineering/ Climate-Engineering“. V této souvislosti bylo konstatováno: „Proto budou zkoumána a projednána opatření k úpravě klimatické změny, jakož i možnosti ovlivnit klima úmyslně a ve velkém rozsahu technologickými prostředky. Do doby před několika málo lety byl zejména čistě technický přístup považován za science fiction. Vzhledem k hrozícímu ohřívání klimatu jsou však mezitím vážně zvažovány jednotlivé možnosti.“ Aktuální pojem  Begriff  –  Geo-Engineering / Climate- Engineering, Wissenschaftliche Dienste, Deutscher Bundestag, Nr. 61/10 (12. září 2010).

V této souvislosti adresují níže podepsaní poslanci spolkovému ministru obrany tuto

 

Interpelaci

 1. Jaké údaje k tomu má ministerstvo k dispozici?
 2. Jaká šetření vaše ministerstvo k tomuto tématu dosud provedlo?
 3. Existuje spolupráce s jinými zeměmi?
 4. Pokud ano, s jakými a jak tato šetření vypadají?
 5. Do jaké míry již bylo využito výsledků rešerší z Německa?

 

Podepsán:  poslanec Hofer FPÖ

 1. září 2013       

 

Interpelace: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_15921/fname_322412.pdf

Odpověď na interpelaci: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/AB/AB_15368/fname_329692.pdf

 

Závěr

Jakkoli se Hofer a spol. alespoň v druhé interpelaci vymezují proti konspiračním teoriím, texty nic jiného neobsahují. Sice jsou kladeny otázky, zda něco takového jako chemtrails existuje, vzápětí se však tyto nesmysly berou jako fakt.

Je naprosto očividné, že zmínky o soli barya, práškovém hliníku a polymerových vláknech, difuzním elektrickém poli a vyvolávání bouří (patrně pomocí systému HAARP, i když v interpelacích není jmenován) jsou opsané z mašíblovských webů, jak ostatně ukazuje už použití pseudopojmu „chemtrails“. Ani na jednom z těchto webů není uvedeno, jak by to celé mělo konkrétně fungovat. Skutečnost, že jde pouze o okopírované o nesmysly, dokládají i nepřesnosti ve vyjadřování – například je řeč o jakési neurčité soli barya, která má být vypouštěna, ačkoli jsou navíc některé soli barya toxické. Nesmysl je i už i jen pojem „tepelné skleníkové plyny“.

Jediná zmíněná věc, která je seriózní, je elaborát odboru vědeckých služeb německého Spolkového sněmu, který je ovšem opět vykládán chybně. Materiál se zabýval především vychytáváním a skladováním CO2, návrhy na instalaci reflektorů na oběžné dráze kolem Země, rozprašování oxidu siřičitého ve stratosféře (to by ale zase narušilo ozonovou vrstvu) či vodní mlhy z mořské vody. Dokument konstatuje, že kromě vychytávání CO2 by ostatní postupy vedly k okyselování moří a že mohly by mít zásadní dopad na mořské proudění a monzuny. Rovněž uvádí, že dokud nebude vědecky podloženo, že uvedené postupy nebudou mít negativní následky, nebude se dělat nic jiného ne sekvestrace CO2. V textu je též připomenuto, že navržené zásahy by se musely provádět ve velkém měřítku a dlouhodobě, což by vedlo ke značným nákladům.

Výše uvedené interpelace jsou tak nezvratným důkazem toho, že Norbert Hofer a někteří jeho kolegové z FPÖ jsou skutečně přívrženci konspiračních teorií. Jen pak jen logické, že ve straně nejen Hofer vyjadřuje sympatie k Rusku, protože množina příznivců Ruska má značný průnik například s množinami těch, kdo věří v útok na WTC jako „inside job“, ve škodlivost očkování, v celosvětové spiknutí Židů, iluminátů, jezuitů, Bilderbergu, Římského klubu a Sorose či právě v „práškování atmosféry“. Můžeme se jen domýšlet, jaké další nesmysly se uplatňují v FPÖ. Ačkoli se Hofer nestal rakouským prezidentem, může jako konspiracista významně škodit i v čele rakouského ministerstva pro dopravu, inovace a technologie.

Za použití materiálů z webů https://www.psiram.com/de/index.php/Chemtrail a

https://www.news.at/a/chemtrail-theorie-7526484.