Ministerstvo školství (MŠMT) v posledních dnech zaznamenalo několik aktivit, které mají za cíl zpochybnit návrat do škol za podmínek screeningového testování či povinnosti dodržovat režimová opatření stanovená mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví.

Jedná se dezinformace, které souvisí s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, kterým bylo mimo jiné zavedeno screeningové testování dětí a studentů ve školách (antigenní nebo PCR) ve třech termínech.

„Stanovení povinnosti screeningového testování není v rozporu se zákonem ani ústavním pořádkem, právo na vzdělání není absolutní a lze ho omezit. Toto omezení nepopírá rovný přístup ke vzdělání či jeho samotnou podstatu a smysl. A nejedná se ani o omezení svévolné, neboť sleduje legitimní cíl rozumnými prostředky. Cílem testování je ochrana veřejného zdraví a nejde o zbytečné a tím méně o nerozumné opatření. Přičemž je třeba zopakovat, že tímto mimořádným opatřením nedochází k omezení práva na vzdělání. V případě testování žáků bylo zvoleno neinvazivní testování, tedy takové, u kterého se nevykonávají fyzicky nepříjemné úkony, a které může provést laická osoba. Nejedná se tedy o zdravotnický úkon, kdy při něm nedochází k zásahu do tělesné integrity osoby (§ 93 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) a nevyžaduje se informovaný souhlas. Stejný názor zaujal i Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 6. 5. 2021, sp. zn. 5 Ao 1/2021. Přestože považujeme takové testování za minimální zásah do integrity a práv testované osoby, stále zůstane zachováno právo vyjádřit nesouhlas s tímto postupem, ať již ze strany samotného žáka, případně i jeho rodičů, a tento test nepodstoupit. Není tedy nařízena povinnost žáků podstoupit test, opakujeme, že screeningové testování není bariérové.

Žáci, kteří se odmítnou podrobit screeningovému testování, jsou pak povinni s ohledem na ochranu zdraví ostatních osob po celou dobu pobytu ve škole nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu. Mimořádné opatření pak samozřejmě také myslí i na důvodné případy, kdy jsou určité osoby z povinného nošení ochranného prostředku vyjmuty. Testování samoodběrem představuje z pohledu proporcionality minimální zásah, který umožní naplnit právo na vzdělání i v současné epidemické situaci, a zároveň je nástrojem pro ochranu zdraví – obdobné pak platí i pro povinnost nosit prostředek ochrany dýchacích cest. Pokud se žák (resp. jeho zákonný zástupce) odmítne podrobit jak testování, tak i nošení prostředku ochrany dýchacích cest, lze považovat za přiměřený a legitimní důsledek nezbytný pro ochranu veřejného zdraví ostatních spolužáků a zaměstnanců školy neumožnit jeho osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb po stanovenou dobu.

Povinnosti, které stanoví mimořádná opatření, je samozřejmě povinna dodržovat i škola. Škola je povinna zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků podle § 29 odst. 2 školského zákona. Součástí této povinnosti je i zajišťování bezpečného a zdraví neohrožujícího prostředí. To škola v současné situaci naplní mj. i tím, že provádí testování. Součástí uvedené povinnosti je i to, že škola a její zaměstnanci kontrolují dodržování povinností (že žák je otestovaný, že neotestovaný žák nosí ochranný prostředek nosu a úst). Za dodržení bezpečného prostředí a dodržení mimořádných opatření ve škole odpovídá ředitel školy, který za tím účelem dává pokyny zaměstnancům školy. V této souvislosti je třeba upozornit na závěry z rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 6. 2021, sp. zn. 9 As 264/2020, viz ZDE, který se zabýval žalobou na školu z důvodu, že v souladu s mimořádným opatřením škola neumožnila osobní přítomnost žáků ve škole. Z tohoto rozsudku vyplývá, že škola není správním orgánem, který by žáky zkracoval na právech a školu tedy nelze v tomto případě jako správní orgán žalovat. Ve skutečnosti je totiž v takové situaci rovněž škola osobou, jejíž práva a povinnosti jsou přímo dotčena krizovým opatřením (bod 50),“ píše Ministerstvo školství ČR.

Více:

Vyjádření MŠMT k dezinformacím o aktuálních opatřeních ve školách (26.8.2021)


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem. e-mail: cemper@manipulatori.cz, jan.cemper@gmail.com