Na dezinformačních webech často čítáme o nebezpečí ze strany uprchlíků a migrantů v souvislosti s přenosnými chorobami. Pomineme-li fakt, že v ČR je mizivé množství uprchlíků a většina azylantů pochází ze zemí, kde je podobná proočkovanost jako v ČR (například z Ukrajiny), rozeberme si jak je to s případnou možností nakazit se od nějakého potenciálního uprchlíka či dítěte migrantů například ve škole. Vybral jsem si tedy jeden konkrétní výrok z pera lídryně SPD v Karlovarském kraji Karly Maříkové, abych vysvětlil, jak je to s nebezpečím přenosu nemocí a očkováním.

Citát:

“Podle zákona nesmějí neočkované české děti do mateřských školek, na dětské tábory ani na školy v přírodě. Za porušení tohoto nařízení hrozí ředitelům škol či pořadatelům táborů až půlmilionová pokuta. To že imigranti nejsou očkovaní, přicházejí s nejrůznějšíma infekčníma nemocema a jsou zařazovány do škol a školek mezi naše děti nikomu nevadí?”
Parlamentní listy, Porodnost v islámských a afrických zemích zhoršuje klima, Karla Maříková, 17. 7. 2017

Hrozí nám tedy od uprchlíků a migrantů nákaza?

Jak funguje azylová procedura

Každý, kdo v ČR požádá o azyl, musí se podrobit lékařské prohlídce.

Po podání žádostí o udělení mezinárodní ochrany je cizinec umístěn do přijímacího střediska. Zde jsou provedeny všechny nezbytné úkony (sejmutí otisků, pořízení obrazového záznamu apod.). Standardní doba pobytu v přijímacím středisku je 2-3 týdny. Poté žadatel o mezinárodní ochranu má možnost pobývat v pobytovém středisku, kde vyčkává rozhodnutí v prvním stupni. V případě pozitivního rozhodnutí má opět možnost využít Integračního azylového střediska. (…) Přijímací středisko slouží k ubytování nově příchozích žadatelů o mezinárodní ochranu, a to až do doby ukončení základních vstupních procedur – identifikace totožnosti, zahájení řízení o udělení mezinárodní ochrany, vstupní pohovor a sociální šetření, předepsaná vstupní zdravotní prohlídka. Přijímací středisko není možné volně opustit.
Často kladené dotazy, Azylové řízení, MVČR

Z dokumentu tedy je jasné, že kdo neprojde zdravotní prohlídkou, nebude dané osobě v žádosti o azyl vyhověno a dokud neprojde prohlídkou, nesmí být umístěn v pobytovém (otevřenějším) zařízení.

“Integrační azylové středisko slouží osobám, kterým byla přiznána mezinárodní ochrana a které vstoupily do Státního integračního programu a požádaly o dočasné ubytování v integračním středisku.
Doba strávená v integračním středisku (max. 18 měsíců) slouží především k osvojení českého jazyka a získání samostatného bydlení a zaměstnání. Ubytování v integračním středisku je zpoplatněno. Práva a povinnosti osob s přiznanou mezinárodní ochranou jsou na trhu práce, v sociální a zdravotní oblasti stejná, jako práva a povinnosti občanů ČR.
Často kladené dotazy, Azylové řízení, MVČR

Je tedy zřejmé, že osoby, kterým byla vyhověno v jejich žádosti o azyl, mají stejné povinnosti v zdravotní a sociální oblasti, jako ostatní občané ČR a to bez ohledu, zda-li byli či nebyli přijmutí do integračního střediska.

Očkování u migrantů

Zákon hovoří jasně:

Fyzická osoba, která má na území České republiky trvalý pobyt, cizinec, jemuž byl povolen trvalý pobyt, cizinec, který je oprávněn k trvalému pobytu na území České republiky, a dále cizinec, jemuž byl povolen přechodný pobyt na území České republiky na dobu delší než 90 dnů nebo je oprávněn na území České republiky pobývat po dobu delší než 90 dnů, jsou povinni podrobit se, v prováděcím právním předpisu upravených případech a termínech, stanovenému druhu pravidelného očkování. Pravidelná očkování se provádějí k zamezení vzniku a šíření závažných infekčních onemocnění s vysokým rizikem dalšího epidemického šíření v kolektivech a život ohrožujících infekčních onemocnění, s ohledem na doporučení Světové zdravotnické organizace a Evropského střediska pro kontrolu nemocí.” (…) “Před provedením pravidelného a zvláštního očkování je fyzická osoba povinna podrobit se v případech upravených prováděcím právním předpisem vyšetření stavu imunity (odolnosti).”
§ 46 zákona 258/2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Co to tedy znamená v praxi? Každý člověk, žádající o azyl musí projít vyšetřením stavu imunity. Pokud se zjistí, že nebyl očkován podle zákonů ČR, má povinnost být očkován, stejně jako jakýkoliv jiný občan ČR. V případě dětí to znamená, že by bez očkování nebylo umístěno do mateřských školek, stejně jako jakékoliv jiné dítě v ČR.

Pracovníci České pediatrické společnosti ČLS JEP, I. dětské kliniky 2. lékařské fakulty Karlovy University a Fakultní nemocnice v Motole vytvořili manuál přímo pro lékaře, který se setkají s dětmi cizinců. V něm se píše:

” Při rozhodování o očkování malých cizinců se v zásadě řídíme tím, zda dítě bude dále pobývat v České republice nebo zda je zde pouze na přechodnou dobu. Pokud zde dítě pobývá krátkodobě, tj. 3 měsíce a méně, pak pouze doplníme chybějící očkování doporučené jejich očkovacím schematem event doočkujeme proti těm onemocněním, proti kterým v dané zemi očkování neprovádějí (např. příušnice, hemofilus). Pokud zde žijí delší dobu nebo trvale, pak přizpůsobíme očkování našemu očkovacímu kalendáři.
Často se setkáváme s dětmi, kterým údaje o provedené vakcinaci zcela chybí, protože postrádají očkovací průkaz. Pokud rodiče vědí, že bylo dítě ve vlastní zemi řádně očkováno, pak postačí znát očkovací schema dané země a pokračovat dále naším očkovacím schematem. V případě, že ovšem očkování dítětěte bylo na delší dobu přerušeno, pak raději před dalším rozhodnutím provedeme stanovení titru specifických protilátek (např. v SZÚ zatím zdarma). Když není možno z různých důvodů stanovit titry specifických protilátek, pak doporučujeme aplikovat podle věku jednu až dvě dávky trojkombinace ev, čtyřkombinace – tetanus, záškrt, černý kašel a hemofilus b (do 6 let věku). Většina dětí má základní očkování DTP(Hib) provedeno v kojeneckém věku. Dále pak doporučujeme aplikovat jednu dávku polio oral a podle věku jednu nebo dvě dávky trojvakcíny spalničky, příušnice, zarděnky.”
Manuál očkování dětí, 2011

Platí tedy, že očkování je doplňováno i dětem, kteří v ČR jen krátkodobě pobývají.

Napsal: Jan Cemper

administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.