Předseda Svobody a přímé demokracie Tomio Okamura je zděšen zákonem, který platí již 14 let. Ten dovoluje občanům EU, žijícím dlouhodobě na našem území, volit do zastupitelstev obcí v rámci komunálních voleb, pokud o to požádají a nechají se zapsat do stálého seznamu voličů.

 „Nově budou v ČR volit i cizinci bez českého občanství a budou moci také kandidovat! Jen pár dnů poté, co ministr a předseda ČSSD Jan Hamáček obsadil ministerstvo vnitra, začíná řádit. Ministerstvo umožní již v letošních říjnových komunálních volbách volit v České republice cizincům a také volit cizince,“ tvrdí Okamura ve videu, které má 2 200 sdílení.

Přitom k žádné novele volebního zákona za poslední léta nedošlo. „Podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 491/2001Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, právo volit do zastupitelstva obce, města nebo hlavního města Prahy má také státní občan jiného státu, který v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci, městě nebo hlavním městě Praze přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. Takováto mezinárodní úmluva existuje zatím jediná a je jí Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii, která nabyla účinnosti k 1. květnu 2004 (Sdělení č. 44/2004 Sb.m.s.). Právo volit do zastupitelstva obce na území České republiky mají tudíž pouze státní občané jiných členských států EU za předpokladu, že splňují podmínku věku, trvalého pobytu a požádají o zápis do dodatku stálého seznamu voličů u příslušného obecního úřadu (§ 28 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí),“ píše ministerstvo vnitra.

V roce 2014 obsahoval vládní návrh zákona na změnu volebních zákonů předložený Poslanecké sněmovně v roce 2016, změnu ustanovení o právu volit a být volen ve volbách do zastupitelstev obcí v tom smyslu, aby toto právo bylo zákonem výslovně přiznáno i těm občanům jiných členských států EU, kteří mají potvrzení o přechodném pobytu na území ČR. Důvody, proč Ministerstvo vnitra tuto změnu navrhlo, byly podrobně objasněny v důvodové zprávě k návrhu zákona s tím, že v zásadě reagovaly na zmíněnou judikaturu.
V Poslanecké sněmovně se otázka rozšíření volebního práva v komunálních volbách na občany jiných členských států EU s registrovaným přechodným pobytem stala předmětem ostré diskuse, což posléze vyústilo ve schválení pozměňovacího návrhu, kterým se navržené rozšíření volebního práva občanů jiných členských států EU v komunálních volbách vypustilo. Následně, dne 8. března 2017, schválil předložený návrh zákona, ve znění pozměňovacích návrhů, i Senát.
V důsledku toho volební zákon ani před komunálními volbami konanými v roce 2018 občanům EU s přechodným pobytem volební právo v obecních volbách výslovně nepřiznává a jeho ustanovení § 4 zní shodně jako v roce 2014.
Pro zápis do dodatku stálého seznamu voličů nepostačuje, má-li občan jiného členského státu EU pouze hlášené místo pobytu podle ustanovení § 93 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, které je vyznačeno buď razítkem do cestovního pasu, nebo razítkem na hraniční průvodku.

Zdroj: http://www.mvcr.cz/clanek/stanoviska-k-volbam-do-zastupitelstev-obci.aspx

Tento zákon tedy platí již od 1.1.2004 a platí pouze pro komunální volby a podle jiného paragrafu můžou cizinci také volit do voleb do evropského parlamentu. Zákon se týká výhradně občanů EU.

Napsal: Jan Cemper
Jak nám můžete pomoci se dozvíte zde.

administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.