Na Facebooku, v komentářích pod články se objevuje a do e-mailových schránek je rozesílána následující nepravdivá informace. Část této dezinformace pochází z textu Vladimíry Vítové pro Parlamentní listy.

Text hoaxu:
„🔴 KOMENTÁŘ ▶️ Karel Dominik ⏩
KOLÁŘ JEDNAL NEZÁKONNĚ. SOCHA MARŠÁLA KONĚVA NENÍ MAJETKEM PRAHY 6, ALE MAGISTRÁTU.
Socha maršála Koněva stojí na pozemku p.č.2114/5 o výměře 309 m2, ostatní plocha/jiná plocha, vedeném na LV 877 pro k.ú. Bubeneč, obec Praha.
Na uvedeném LV je mj. uvedeno:
Vlastnické právo: Hlavní město Praha ….
Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce: Městská část Praha 6,.
Způsob ochrany nemovitosti:
Památková zóna – budova, pozemek v památkové zóně
Památkově chráněné zemí
Z výše uvedeného vyplývá, že včerejší rozhodnutí Zastupitelstva Prahy 6, iniciované jejím starostou Kolářem, je zřejmě protizákonné, neboť rozhodli o věcech, které jsou mimo jejich vlastnictví a kompetence.
Odůvodnění:
Vlastní-li pozemek p.č.2114/5 v k..Bubeneč obec Hl.m.Praha, lze oprávněně předpokládat, že je též vlastníkem movité věci na ní umístěné – sochy maršála Koněva je Hl.m.Praha.
O zrušení, příp. změně, způsobu ochrany nemovitosti nerozhoduje Zastupitelstvo Prahy 6, ani její starosta Kolář, ale příslušné orgány státní správy.
Starosta městské části nemůže rozhodnout o odstranění sochy. Takto rozhodnout nemůže ani vedení radnice ( Rada ) a ani zastupitelstvo městské části, protože jde o památkovou zónu a pomník požívá památkovou ochranu v památkové zóně. Stačí nahlédnout do zákona č. 20/1997 Sb., o státní památkové péči, který jednoznačně určuje, že stavba v památkové zóně je chráněna a její odstranění je možné jen na základě závazného stanoviska po projednání s ministerstvem kultury, schválení krajským úřadem.“

Jedná se však o nepochopení. Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 24.6.1999 na vyhlášce 12/1999 o vzájemných vztazích mezi orgány hlavního města Prahy a orgány městských částí. Ta uvádí v článku 10: „Městským částem se svěřují z vlastnictví hlavního města Prahy obytné domy a pozemky tvořící s nimi jeden funkční celek, jestliže jsou na jejich území.“

Co se týká údajné památky, socha nikdy památkou nebyla a nikdy neužívala žádné ochrany. Ministerstvo kultury zamítlo návrh komunistické strany, aby byla socha maršála Ivana Koněva na Praze 6 prohlášena za kulturní památku. „Ministerstvo kultury si za účelem kvalifikovaného vyhodnocení podnětu opatřilo dvě stanoviska – stanovisko Národního památkového ústavu v Praze a stanovisko Komise pro ochranu památkového fondu 20. století. Obě stanoviska prohlášení pomníku za kulturní památku nedoporučují,“ řekla pro iDNES.cz mluvčí ministerstva. Návrh na ochranu podal Místopředseda KSČM Petr Šimůnek. Památková zóna je v České republice typ památkového území, tedy krajinného celku, kterému je vyhláškou ministerstva udělen zvláštní status se zvýšenou památkovou ochranou. Jde o nižší stupeň ochrany než památková rezervace. Památkovou zónou je velká část území Prahy 6, socha žádnou zvláštní ochranu neměla. Jak se můžete přesvědčit na mapě, nemovité kulturní památky jsou označeny jinou barvou.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.