EU pokračuje ve snižování nerovností například prostřednictvím evropské strategie pro rovnost žen a mužůakčního plánu proti rasismu nebo strategie pro rovnost LGBTIQ osob. Tato opatření vycházejí z antidiskriminačních práv zakotvených v Listině základních práv, která zakazují jakoukoli diskriminaci na základě rasy, pohlaví, náboženství, sexuální orientace, zdravotního postižení, etnického či sociálního původu.

V rámci toho Komise EU spustila debatu o tom, zda nenávistné projevy nemají být součástí Smlouvy o fungování Evropské unie. Konkrétně článku 83, který nyní říká: „Evropský parlament a Rada mohou řádným legislativním postupem stanovit formou směrnic minimální pravidla týkající se vymezení trestných činů a sankcí v oblastech mimořádně závažné trestné činnosti s přeshraničním rozměrem z důvodu povahy nebo dopadu těchto trestných činů nebo kvůli zvláštní potřebě potírat ji na společném základě. Jsou to tyto oblasti trestné činnosti: terorismus, obchod s lidmi a sexuální vykořisťování žen a dětí, nedovolený obchod s drogami, nedovolený obchod se zbraněmi, praní peněz, korupce, padělání platebních prostředků, trestná činnost v oblasti výpočetní techniky a organizovaná trestná činnost. Na základě vývoje trestné činnosti může Rada přijmout rozhodnutí určující další oblasti trestné činnosti, která splňují kritéria uvedená v tomto odstavci. Rozhoduje jednomyslně po obdržení souhlasu Evropského parlamentu.“  Evropská unie spustila tedy debatu, zda mezi výše uvedenými zločiny mají být vyjmenovány i nenávistné projevy.

Část médií to pochopila tak, že sama EU se chystá někoho trestat. „Evropská unie už nadále plánuje nenávistné zprávy a projevy potírat nejen za pomocí tlaku na členské státy, aby ve věci jednaly, jak činila doteď prostřednictvím právního řízení. Podle nového práva na potírání nenávistných projevů již bude EU jednat i bez ohledu na zákony jednotlivých zemí,“ píší Parlamentní listy. Podobně nesmyslný výklad zveřejnil i Tomio Okamura s tím, že „Evropská unie chce posílat lidi do vězení za jejich názor.“

Ve skutečnosti však tomu tak není. Evropská unie rozhodně nemá pravomoc kohokoliv soudit. Trestní právo je výrazem suverenity a Evropská unie nemá pravomoci zasahovat do trestního práva členských států. Článek 83 jen říká, že evropské směrnice mohou stanovit minimální pravidla pro vymezení trestných činů a sankcí v dané oblasti.

Pokud by vůbec článek 83 byl upraven, netýkal by se České republiky. Česká republika totiž nenávistné projevy má ukotvené ve svém trestním zákoníku. Konkrétně § 355 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob. Pokud by se článek 83 změnil jak již bylo citováno, muselo by se jednat o jednomyslný souhlas všech členských států.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.