O Panevropské vysoké škole se u nás v posledních týdnech hovořilo v souvislosti s opsanou diplomovou prací čerstvě jmenované a nyní již naší bývalé ministryně spravedlnosti Taťány Malé, která absolvovala na tamější právnické fakultě.

Pro připomenutí něco k historii a současnosti Panevropské vysoké školy: Tento soukromý ústav založil v roce 2004 pod názvem Bratislavská vysoká škola práva bývalý disident Ján Čarnogurský za ruské peníze. V roce 2010 se ústav přejmenoval na Panevropskou vysokou školu (PEVŠ). Kvůli finančním potížím školu v roce 2015 koupil český miliardář Michal Kurka. V témž roce přišla škola dočasně o akreditaci pro fakultu práva, na základě odvolání jí po roce byla akreditace vrácena.

PEVŠ má 5 fakult: fakultu práva, fakultu ekonomie a podnikání, fakultu masmédií, fakultu informatiky a fakultu psychologie.

Záležitost Taťány Malé ovšem nebyla prvním plagiátorským skandálem této školy. Do řečí se v německých médiích před dvěma měsíci kvůli naprosto neuvěřitelnému skandálu. Na ten upozornil projekt Vroniplag, který se věnuje odhalování německojazyčných plagiátů a který již pěkně zatopil například německému spolkovému ministru obrany Karlu-Theodoru zu Guttenbergovi (CSU), ministryni školství [sic!] Annette Schavan (CDU) nebo spolkové ministryni obrany Ursule von Leyen (CDU).

Letos v květnu totiž projekt Vroniplag publikoval zprávu o tom, že arteterapeutka Julia Linnert-Kuhn svou disertační práci z oboru komunikační vědy, předloženou v roce v roce 2013 na Panevropské univerzitě v Bratislavě[1], kompletně opsala z 13 jiných zdrojů[2]. Jako zprostředkovatel promoce a „druhý oponent“ přitom fungoval její otec prof. dr. dr. Peter Linnert – na hlavní stránce slovenského Centrálního registru závěrečných a kvalifikačních prací jsou ovšem jako oponenti uvedeni Samuel Brečka (historicky první děkan fakulty masmédií PEVŠ a evidovaný agent ŠtB) a Ľudovít Hajduk (dříve proděkan fakulty masmédií PEVŠ a aktuálně její „koordinátor pre študentov so špecifickými potřebami“). Plagiát dosáhl světového rekordu 98,3 %. Celý posudek projektu Vroniplag ke zmíněné práci je uveden zde.

Kdo je prof. dr. dr. Peter Linnert?

Peter Linnert (* 1934 Göda, Sasko) po promoci v roce 1964 na hamburské univerzitě působil nejprve na tamější národohospodářské katedře, v roce 1969 začal vyučovat na Vysoké škole ekonomické ve Vídni. Mimo to se věnoval poradenské a podnikatelské činnosti, například distribuci kosmetických výrobků, nábytku, koberců, výrobě kabelů a zapalovačů v rámci konglomerátu firem. Plánoval vytvoření zóny volného obchodu v Guatemale nebo vybudování závodu na zpracování mramoru a založení lodní společnosti pro jeho dodávky do Japonska. V Hamburku se mu říkalo „dr. Hokuspokus“. Podnikání se mu ale nevedlo, snažil se proto získat peníze nekalými způsoby, takže byl nakonec v prosinci 1976 zatčen pro padělání akcií.[3]

Co se Linnertovy akademické činnosti týče, zeje v jeho životopise dvacetiletá mezera. Doložené je, že se v roce 1993 už jako vícenásobný doktor vrátil na Vysokou školu ekonomickou ve Vídni, kde vedl seminář Řízení služeb. Šlo o nabídku dalšího vzdělávání pro manažery z podnikatelské sféry a státní správy. V roce 1996 se s tímto programem osamostatnil a založil firmu Sales Manager Akademie (SMA) s pobočkami v Rakousku, Německu a též na Slovensku. V posledně jmenované zemi šlo o Slovakian Manager Academy, která měla zase skořápkovou pobočku v Brně. Jednatelem v Bratislavě byl ustanoven Michael Linnert, syn Petera Linnerta. Vídeňská SMA byla v roce 2003 rozšířena na „Studijní centrum Hohe Warte“.

Toto centrum úzce spolupracuje s tzv. Evropskou univerzitou v Bělehradě, kterou založil vlastní a vede bývalý Miloševičův fámulus Milija Zečević, nositel vyfabulovaných koupených titulů. Milija Zečević je zároveň členem Evropské akademie věd Vídni, jež sídlí na stejné adrese jako firmy Petera Linnerta. Na bělehradské Evropské univerzitě působí rovněž prorektorka dr. Olgica Zečević-Stanojević, děkankou fakulty evropského hospodářství a marketingu je prof. dr. Leposava Zečević, dalšími pedagogy v nepříliš početném sboru jsou prof. dr. Boris Stanojević (informatika), prof. dr. Slobodan Zečević (mezinárodní právo) a jako hostující profesoři působí prof. dr. Miodrag Zečević (ekonomie), prof. dr. Tomislav Zečević (matematika a přírodní vědy) a prof. dr. Radoje Zečević (právní a ekonomická věda).

(Linnertovo studijní centrum Hohe Warte nabízí doktoráty „Dr. International Management“ z Evropské Univerzity v Bělehradě za 30 000 eur.)

Spojení Petera Linnerta s PEVŠ a se Slovenskem

Peter Linnert navázal (dle informací dohledatelných na internetu nejpozději v roce 2008) spolupráci s již zmíněnou Bratislavskou vysokou školou práva, jak dokazuje newsletter BVŠP[4] a newsletter jeho Sales Akademie z roku 2010[5]. Už tehdy Sales Manager Akademie slibovala doktoráty filozofie z fakulty ekonomie a podnikání na BVŠP. Jako vedoucí rigorózních prací nabízela pedagogy akreditované pro Slovensko, vedle Petera Linnerta tedy prof. dr. Rainera Jesenbergera, dr. Waltera Sertla, prof. dr. Eberharda Garbeho, prof. Roberta Kunze a Petera Bendixena, což byli všechno externí spolupracovníci VŠ a zároveň přednášející na Linnertově vídeňské SMA.

(Hohe Warte nabízí na PEVŠ doktoráty „PhD. Ökonomie“ a „PhD. Massenmedien“ za 29 100 eur a cenově výhodnější „PhDr. Massenmedien“ za 12 570 eur.)

Peter Linnert a jeho další podnikatelský projekt Goethe Uni

Od slovenského trhu s tituly si však Linnert sliboval ještě větší výnosy. Od roku 2009 se proto snažil o založení vlastního výdělečného vzdělávacího podniku.

V prvním pokusu s návazností na Rakousko měli být členy představenstva této firmy bývalý předseda vlády Jozef Moravčík a bývalý slovenský velvyslanec v Rakousku Jozef Klimko, v té době rektor Bratislavské vysoké školy práva (na PEVŠ ostatně Klimko působí dosud). Tento pokus nevyšel stejně jako druhý. Napotřetí 4. října 2011 německý velvyslanec na Slovensku Axel Hartmann spolu s Linnertem informovali o založení akciové společnosti, která nakonec dostala jméno Vysoká škola Goethe Uni Bratislava, a.s.[6]. Jako rektor byl navržen Juraj Stern (nynější rektor Panevropské vysoké školy).

Vyučovacím jazykem školy měla být němčina. Názvem se podvodně odkazovala na německou Goethe-Universität Frankfurt a měla údajně získávat peníze z Německa.

V představenstvu firmy byli Peter Linnert, jeho syn Michael Linnert a JUDr. Jaromír Trunda, rektor a majitel nechvalně známé české Vysoké školy Karla Engliše, o jejímž renomé jasně vypovídá i skutečnost, že jejím rektorem byl v letech 2014 až 2018 právník Zdeněk Koudelka (Linnertova vídeňská SMA s touto školou čile kooperovala). V dozorčí radě školy od roku 2012 seděli Ekkehard Zahn, Eberhard Garbe, Adolf Muhr a Gerlinde Ondrej, všichni ze SMA Vídeň, vedle nich pak Barbora Novotná Březovská z VŠKE.

Podnikatelský záměr však nevyšel, v roce 2013 škola nadělala dluhy za 1,1 mil. €. Snažila se proto získat studenty pomocí různých slev na školném, ale ani to nezabralo. Škole se také nepodařilo získat akreditaci pro udělování doktorátů. V roce 2013 proto došlo k roztržce ve vedení školy, kdy Linnert svémocně propustil zaměstnance rektorátu. Stern odstoupil z funkce rektora, jejím výkonem byl pak pověřen Linnert. Od té doby škola dále skomírala, až jí ministr školství koncem roku 2015 odňal právo udělovat akademické tituly (ostatně ve stejnou dobu jako vysoké škole Danubius ve Sládkovičovu)[7]. Od té doby škola figuruje v obchodním rejstříku jako „Slovakian Manager Academy – Goethe Uni Business School s.r.o“.

A znovu Linnert a PEVŠ

Linnert si však nadále držel želízko v ohni – Panevropskou vysokou školu, kde působí dosud. Společná deklarace z roku 2013 propojení vídeňské SMA s PEVŠ jen dále stvrdila[8]. Linnert však nyní spolupracuje nejen s fakultou ekonomie, ale i s fakultou masmédií, kde kromě něj byli vedoucími disertací tehdejší děkan fakulty Jozef Leikert, proděkan fakulty Ľudovít Hajduk a docent na téže fakultě Jaroslav Světlík. Tato spolupráce trvala přinejmenším ještě v dubnu 2018[9].

Jozef Leikert, kdysi mluvčí slovenského prezidenta Schustera, byl děkanem fakulty od roku 2013, v květnu 2017 jej pak vystřídala vysloužilá politička Iveta Radičová, která fakultu vede dosud.

Pro zajímavost dodávám, že na fakultě masmédií se v roce 2015 rovněž habilitoval „mediální analytik“ Petr Žantovský (archivář Petr Kreuz označil Žantovského disertační práci jako „publicistický blábol“). Děkanem fakulty byl tehdy Jozef Leikert, který fungoval i jako předseda habilitační komise, a jedním z členů komise byl rovněž již zmíněný Jozef Hajduk. Řečeno slovy oblíbené floskule samotného Žantovského, jistě není náhoda, že Jozef Leikert byl letos oceněn Krameriovou cenou od tzv. Asociace nezávislých médií, jejímž spoluzakladatelem je právě Žantovský (záštitu nad akcí měl CS institut, což mimochodem je soukromý vzdělávací ústav vlastněný Petrem Žantovským a spolupracující s navýsost odiózní ukrajinskou Mezinárodní akademií řízení personálu). Jistě také není náhodou, že spolupracovníky Žantovského internetového magazínu „Medias res“ jsou jeden z oponentů jeho disertace a dva členové habilitační komise (včetně Jozefa Leikerta). (O Petru Žantovském a PEVŠ podrobněji v článku Podvody na Panevropské vysoké škole. Co mají společného Taťána Malá a Petr Žantovský?)

Skandály na PEVŠ na pokračování

Server Vroniplag 1. července 2018 zveřejnil dvě zprávy týkající se opět Panevropské vysoké školy.

V prvním případě[1] jde o práci Klause-Jochena Beckera o výmarské ústavě[2] z roku 2015 obhajovanou na Fakultě práva. Školitelem byl prof. JUDr. Jozef Klimko CSc. (PEVŠ, kdysi zapojený do podnikatelského projektu Goethe Uni), a oponenty prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M. (Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě) a JUDr. Pavel Holländer, DrSc. (Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích). Plagiát byl zjištěn na 126 stranách, což představuje podíl 33 %.

Druhý případ[3] se týká disertace Dr. Alexander Schwendemanna o sektoru finančních služeb[4] z roku 2016, která byla obhajována na Fakultě ekonomie a podnikání. Školitelem byl nám již známý Univ. Prof. DDr. Dr. h.c. mult. Peter Linnert, oponenty byli Prof. Dr. Rainer Jesenberger (Hochschule Mittweida v Sasku, mimoto též Linnertův spolupracovník na SMA) a assoc. prof. Pavol Molnár, PhD. (Ekonomická univerzita Bratislava). Plagiát byl zjištěn na 60 stranách, což představuje podíl 53,1 %.

Závěr

Bude tedy opravdu nutné zabývat se úrovní slovenských vysokých škol, protože neúnosné situace už si všímá cizina. Kupodivu ale o těchto neslýchaných skandálech naprosto mlčí tzv. alternativní média – asi proto, že PEVŠ je spojena s jejich oblíbencem Čarnogurským.

List Frankfurter Allgemeine Zeitung z 30. 6. 2018 v článku „Doktor z Bratislavy“[10] v této souvislosti napsal: „Berlínský profesor práva Gerhard Dannemann soudí, že nápadné zmnožení plagiátů v případě německojazyčných disertačních prací na Slovensku představuje problém, který je třeba brát vážně: ‚Zdá se, že Slovensko přitahuje německojazyčné disertace, které vznikly s malým vynaložením úsilí a vysokými poplatky.‘“

Velmi úsměvné ale je, že právě rektor PEVŠ Juraj Stern, který se na disertacích vedených Linnertem jako předseda komisí podílí dosud a který je s Linnertem provázán už od neúspěšného projektu Goethe Uni, požaduje, aby Slovensko uzákonilo možnost přísněji postihovat plagiátorství…

(Napsáno za použití textů z webu Causa Schavan[11] a facebookových příspěvků docenta Petra Kreuze.)

[1] http://de.vroniplag.wikia.com/wiki/Kbe/Bericht

 

[2] http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=B1D97A91A049E9F6A76DFDA4379E

 

[3] http://de.vroniplag.wikia.com/wiki/Als/Bericht

 

[4] http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=64715837A8DDBC6ACFB3F1CF4E00&seo=

 

[1] http://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=B61E134E9EF4B7F7388BD8C84625&seo=CRZP-detail-kniha

 

[2] http://de.vroniplag.wikia.com/wiki/Jul

 

[3] http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-41119562.html

 

[4] https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2017/02/Vyrocna-sprava-o-cinnosti-PEVs-v-roku-2008.pdf

 

[5] http://newsletter.sales-manager.at/cms/fileadmin/SMA/DOCUMENTS/PhD_OEkonomie_und_intern._Unternehmensfuehrung-final.pdf

 

[6] http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=150469&SID=2&P=1

 

[7] https://www.minedu.sk/minister-juraj-draxler-dal-stopku-doktorandskemu-studiu-v-sladkovicove/

 

[8] https://www.webnoviny.sk/paneuropska-vysoka-skola-mieri-do-europy/

 

[9] https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2018/04/ozna%CC%81menie_priess.pdf

 

[10] http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/hoch-schule/haeufung-von-plagiaten-doktor-aus-bratislava-15659401.html

 

[11] https://causaschavan.wordpress.com/2016/03/11/huetchenspiele-teil-2-allgemeines-guatemala/

 


author