Z inciativy bývalého papežského nuncia v USA arcibiskupa Carla Maria Vigana, který je zapřisáhlým odpůrcem papeže Františka, byla 7. května 2020 zveřejněna „VÝZVA CÍRKVI A CELÉMU SVĚTU“ s podtitulem „Katolíkům a všem lidem dobré vůle“. Signatáři v ní odmítají omezení občanských práv občanů v době koronavirové krize a upozorňují, že může dojít k pokusům omezit tato práva trvale. Rovněž píší, že opatření mají závažné ekonomické dopady.

S těmito základními tvrzeními nelze než souhlasit. Bohužel signatáři ve svých závěrech sklouzli ke klasickým konspiračním výmyslům ohledně údajné přípravy na ustavení světové vlády a možné podpory „skrytých záměrů nadnárodních organizací a skupin“, jakož i k tvrzení, že prý jsou odmítány účinné léčebné prostředky a postupy ve prospěch těch, které nejsou účinné, ale přinášejí zisky farmaceutickému průmyslu. Rovněž se zmiňují o údajné „politice drastické redukce obyvatelstva“ a obviňují média z trestání jiných názorů „cenzurou“.

Mezi signatáři z náboženských kruhů jsou Serafino M. Lanzetta, Alfredo Morselli a Guy Pagès, kteří v červenci 2017 podepsali i výtku papeži Františkovi „Correctio filialis de haeresibus propagatis“, ve které jej obvinili z hereze.

Jako další signatáři jsou také zvlášť uvedeni „lékaři, imunologové, virologové a badatelé“, ale stejně jako tomu bylo s  výzvou Evropská klimatická deklarace (kterou podepsalo „pět set vědců“ včetně Václava Klause staršího [ sic!) jde o manipulaci, protože ze 14 jmenovaných je pouze jeden virolog a jeden imunolog, ostatní jsou například chirurgové a najdeme mezi nimi i forenzního lékaře, psychiatra i nutričního specialistu. Mezi vědci jsou také uvedeni antivakcinační vědečtí šarlatáni Stefano Montanari (lékárník) a Antonietta Gatti (fyzička a bioinženýrka), kteří lživě psali o znečištění vakcín. Mezi podepsanými novináři je také Giulio Meotti z Gatestone Institutu, jehož dezinformační texty s oblibou publikuje Neffův Neviditelný pes.

V československém mediálním prostoru se o výzvě zběžně zmiňují slovenské katolické rádio Lumen a Denník Postoj, coby zjevenou pravdu jej (většinou v plném znění) přebírají pouze dezinformátoři jako pseudonáboženská sekta Byzantský katolický patriarchát, antisemitský web Zem a vek, antisemitský katolický web Gloria.tv nebo Magazín Slovensko, který vydává Matica slovenská, web Na severu a web Pravověr. Je jen příznačné, že například Německá biskupská konference se od této výzvy distancovala a že česká katolická církev se o ní nezmiňuje vůbec.

Text výzvy přebíráme v plném znění

„VÝZVA CÍRKVI A CELÉMU SVĚTU“

„Katolíkům a všem lidem dobré vůle“

V době nejtěžší krize, my pastýři katolické církve, na základě našeho pověření, si pokládáme za svatou povinnost, adresovat výzvu našim spolubratrům v biskupském úřadě, kléru, řeholníkům, svatému Božímu lidu a všem mužům a ženám dobré vůle. Pod tento apel se podepsali i intelektuálové, lékaři, novináři a další odborníci, kteří s obsahem souhlasí. Pod apel se zároveň mohou podepsat všichni ti, kteří se s daným obsahem ztotožňují.

Fakta ukázala, že pod záminkou virové epidemie Covid-19, byla v mnoha případech poškozena nezcizitelná práva občanů. Zároveň byly nepřiměřeně a neoprávněně omezeny základní svobody (občanů), včetně práva na náboženskou svobodu, na svobodné vyjádření názoru a na svobodu pohybu. Veřejné zdraví nesmí a nemůže sloužit jako výmluva k tomu, aby se poškozovala práva milionů lidí po celém světě, a už vůbec ne k tomu, aby veřejné orgány byly zbaveny své povinnosti racionálně jednat pro společné dobro. Toto platí o to naléhavěji, oč hlasitěji zaznívají množící se pochybnosti z více stran ohledně skutečného rizika nákazy, jakož i nebezpečí a rezistence viru. Mnohé autority v oblasti vědy a medicíny potvrzují, že poplach (v souvislosti s koronavirem) vyvolaný ze strany médií se zdá být absolutně neoprávněný a neopodstatněný.

Máme důvod se domnívat – a to na základě oficiálních epidemiologických dat poukazujících na počet úmrtí – že existují síly, jejichž zájmem je vyvolávat paniku mezi obyvatelstvem. Tímto způsobem chtějí (tyto síly) natrvalo prosadit formy neakceptovatelného omezení svobody a s tím spojené kontroly nad osobami, jakož i kontroly jejich pohybu. Takové formy liberticídních omezení jsou předehrou ustavení světové vlády, vymykající se jakékoli kontrole.

Jsme dále toho názoru, že omezující opatření týkající se některých situací, včetně zavření obchodů a podniků, vyúsťují do krize, v jejímž rámci se ruinují celé sektory hospodářství. Takový vývoj pak podporuje zásahy cizích mocností a má závažné sociální a politické následky.
Osoby odpovědné za vládnutí musí zastavit takové formy sociálního inženýrství přijetím opatření na ochranu svých občanů, které zastupují a v zájmu kterých mají nezbytnou povinnost jednat. Zároveň právě tyto osoby musí pomáhat rodině, základní buňce společnosti, aby se nestalo, že slabí a starší lidé budou nepřiměřeně znevýhodněni vnucenou a bolestivou separací od svých příbuzných. I kriminalizaci osobních a sociálních vztahů je třeba posuzovat jako nepřijatelnou součást plánu těch, kteří obhajují izolaci jednotlivců za účelem jejich intenzivnější manipulace a kontroly.

Žádáme vědeckou obec, aby se přičinila o to, aby veškeré návrhy na vývoj séra proti viru Covid-19 byly posuzovány na základě upřímné snahy o podporu obecného dobra. V této souvislosti je třeba vynaložit veškeré úsilí na to, aby nekalé obchodní zájmy neovlivnily výběr vedoucích představitelů vlád a mezinárodních orgánů. Je nerozumné odmítat léčebné prostředky a opatření, které se prokázaly jako účinné a často cenově výhodnější, jen proto, aby dostaly přednostterapeutické přístupy a očkovací látky, které nejsou až tak účinné, ale garantují farmaceutickému průmyslu vyšší příjmy. Takovým způsobem se zároveň navýší náklady na veřejné zdraví. My jako představitelé církve připomínáme, že pro katolíky je morálně nepřijatelné nechat se naočkovat vakcínami na jejichž výrobu je použit materiál z plodů potracených dětí.

Zároveň žádáme vládní představitele, aby se přičinili o důsledné zamezení (jakýchkoliv) forem kontroly nad lidmi, ať už prostřednictvím systémů sledování nebo jakékoli jiné formy identifikování místa pohybu. Boj proti Covidu-19, přičemž nezlehčujeme jeho význam, nesmí sloužit jako záminka k podpoře skrytých záměrů nadnárodních organizací a skupin, které tímto sledují velmi silné politické a hospodářské zájmy. Obyvatelům musí být poskytnuta možnost odmítnout především omezení osobní svobody, beztrestného odmítnutí povinného očkování, jakož i lokalizačních systémů a jiných podobných instrumentů.

Zároveň upozorňujeme na existenci zjevného rozporu u těch, kteří se na jedné straně zasazují o politiku drastické redukce obyvatelstva, na druhé straně se však prezentují jako zachránci světa, ačkoliv nedisponují žádnou politickou či sociální legitimitou. Nakonec, politická odpovědnost těch, kteří zastupují lid, nemůže být v žádném případě přenechána “expertům”, kteří – a to je opravdu znepokojující – pro sebe požadují formy trestněprávní imunity.

Důrazně také vyzýváme média, aby se aktivně zavázala podávat pravdivé informace a netrestala rozdílnost názorů formou cenzury, jak se to běžně děje na sociálních sítích, v tisku a televizi. Korektní zprostředkování informací znamená poskytnutí prostoru i jiným hlasům, které se odklánějí od převládajícího mínění. Takový přístup umožní občanům posoudit fakta uvědoměle, a aniž by byli ovlivněni silnými stranickými zásahy. Demokratická a čestná debata je nejlepším ochranným prostředkem proti riziku vzniku subtilních forem diktatur, pravděpodobně ještě horších než těch, které v nedávné minulosti naše společnost měla možnost vidět se zrodit, jakož i upadnout.

Jako pastýřům odpovědným za stádo Kristovo, nám na závěr dovolte připomenout, že církev důrazně požaduje autonomii ve správě, bohoslužebném pořádku a ohlašování Božího slova. Tato autonomie a svoboda církve je základním právem, které jí udělil Pán Ježíš Kristus, aby mohla sledovat cíle, které jsou jí vlastní. Z tohoto důvodu jako pastýři pevně stojíme za právem, které nám zaručuje rozhodovat nezávisle o slavení mše a svátostí. Požadujeme také uznání naší neomezené autonomie ve všech záležitostech, které spadají pod bezprostřední příslušnost církevní autority, jako např. liturgické normy a právní nařízení o udělování svatého přijímání a svátostí. Stát nemá žádné právo zasahovat do suverenity Církve a to z žádného důvodu. Církevní autority nikdy neodmítly spolupráci se státem. Avšak taková spolupráce nedává veřejným orgánům právo uvalit zákazy a omezení veřejných bohoslužeb a duchovní správy, ať je to v jakékoliv formě. Práva Boha a věřících jsou nejvyššími zákony církve, kterých se ona nemůže a nechce zříci. Proto žádáme, aby omezení týkající se slavení veřejné bohoslužby byla zrušena.

Zveme všechny lidi dobré vůle, aby se nevyhýbaly povinnosti jednat v zájmu společného dobra, a to každý podle svých vlastních možností a v duchu bratrské lásky k bližnímu. Církev si přeje takovou formu spolupráce, avšak za plného respektování přirozeného práva i záruky individuálních svobod. Občanskoprávní povinnosti občanů zahrnují i ​​uznání jejich práv státem.

My všichni jsme povoláni posuzovat současnou situaci ve shodě s učením evangelia. Toto však vyžaduje rozhodnutí: Jít s Kristem nebo proti Kristu! Nenechme se zastrašit nebo vylekat těmi, kteří chtějí způsobit, abychom uvěřili, že jsme prý jen menšina: Dobro je mnohem více a intenzivněji rozšířeno, než nám chce namluvit svět. Bojujeme proti neviditelnému nepříteli, který se snaží rozdělit občany, oddělit děti od rodičů, vnoučata od prarodičů, věřící od jejich kněží, studenty od učitelů a zákazníky od prodejců. Nedopusťme, aby se staletí křesťanské civilizace smazala pod záminkou viru a kvůli zřízení opovrženíhodné technokratické tyranie, v níž lidé bez jména a tváře mohou rozhodovat o osudu světa tím, že nás uvězní do virtuální reality. Pokud mocní světa plánují, že se podvolíme tomuto jejich plánu, měli by si být vědomi toho, že Ježíš Kristus, Král a Pán dějin, slíbil, že “mocnosti temnoty” nezvítězí (Mt.16, 18).

Svěřme ty, co vládnou a vůbec všechny, kteří řídí osud národů, všemohoucímu Bohu, ať je On sám v tomto těžkém okamžiku krize osvítí a vede. Neměly by však zapomenout na to, že tak, jak bude Pán kvůli Jeho stádu, které nám svěřil, soudit nás pastýře, tak bude soudit i je – vládnoucí činitele -, jejichž povinností je bránit a vést jim svěřený lid.

Modleme se s pevnou vírou k Pánu, aby ochránil církev a svět. Ať nejsvětější Panna, Pomocnice křesťanů, rozdrtí hlavu odvěkého hada a zničí plány synů temnoty.


author