Myšlenka světového židovského spiknutí s sebou nese nepřeberné množství představ o plánování převzetí moci nad celým světem. Židé jsou pak obviňováni z aktuálních negativních jevů a událostí, které v danou chvíli otřásají společností.

Autorka: Veronika Šternová / Analytička Federace židovských obcí a Židovské obce v Praze. Během studia judaistiky a teologie se začala věnovat dějinám antijudaismu a antisemitismu.

K základním pilířům antisemitismu patří již od 19. století takzvané konspirační teorie, které se v různých podobách objevují až dodnes. Základní myšlenkou konspirační teorie je, že Židé z různých zemí spolupracují za účelem ovládnutí světa a podrobení si zbytku lidstva. K tomuto cíli mají využívat různých nástrojů, jako je revoluce, vytváření multikulturní společnosti či kontrola kapitálu.

Myšlenka světového židovského spiknutí s sebou nese nepřeberné množství představ o plánování převzetí moci nad celým světem. Židé jsou pak obviňováni z aktuálních negativních jevů a událostí, které v danou chvíli otřásají společností. Autoři konspiračních teorií jsou přesvědčeni, že podobné jevy nejsou přirozenou součástí vývoje, ale naopak věří, že jde o předem připravené a zinscenované situace, které mají působit diverzně protinárodně. Na konci má zůstat zlomený národ, který si Židé jednoduše podmaní a ovládnou. Mezi takové jevy kromě již zmíněných revolučních snah, držení kapitálu či různých forem strádání mohou patřit také přírodní katastrofy.
Myšlenka o židovském spiknutí se však v 19. století neobjevuje jako zcela nová. Podobné tendence a obviňování židovských komunit ze spiknutí jsou známy již od středověku. Ve středověku se objevují nařčení ze záměrného šíření nákaz a trávení studní. Nejsilněji se pomluva o úmyslném šíření nemocí projevila v polovině 14. století, kdy Evropu sužoval mor. Židovských obětí bylo v té době výrazně méně, než těch křesťanských. Důvody se nabízejí hned dva: oddělení Židů od zbytku města v ghettech a jejich hygienické návyky spojené s náboženskou praxí. Následkem rozšíření pomluvy, že za nemocí stojí Židé, aby zničili křesťanstvo, byly brutální pogromy napříč celou Evropou.

19. století myšlenku obnovuje a přizpůsobuje době. Kromě Francie a Německa se nejvíce šířila tato idea v Rusku, kde také vznikl nejznámější spis, který měl potvrdit teorie o židovské konspiraci nazvaný Protokoly sionských mudrců. Tento pamflet obsahuje 24 protokolů, jejichž centrální myšlenkou je plán na ovládnutí světa, a má být tajným dokumentem zaznamenaným na 1. sionistickém kongresu v Basileji. Jednotlivé protokoly nabízejí různé metody jako vytváření monopolu, na kterém budou státy závislé, liberalismus, který přinese rozklad a chaos, či průmysl a obchod, na kterém se mají nežidé stát závislí tak, aby se hnali za penězi a nevšimli si, že ztrácejí kontrolu nad řízením států. Výsledkem měl být zánik křesťanského světa a zrod židovské nadvlády.

Protokolům sionských mudrců jsme se již věnovali v tomto článku. ( pozn. red. Manipulátoři. )

Přestože bylo mnohokrát prokázáno, že jsou Protokoly falzifikátem, čerpá se z nich až do dnešní doby. Staly se jednou ze stěžejních knih protižidovské literatury a poskytují argumentační nástroje antisemitské rétorice o spiknutí, která, i když víc jak sto let od jejich vydání, zůstává stále v jádru stejná, jen se opět přizpůsobila aktuální situaci. Nebude tak náhoda, že se na internetu v nedávné době objevil nový český překlad Protokolů. Pravděpodobně jako snaha připomenutí, za čím Židé stojí a stáli, a jako podpora současného trendu, tedy že Židé jsou zodpovědní za takzvanou islamizaci Evropy. Imigrační vlna totiž s sebou přináší i nové osočení Židovstva, které podle národoveckých skupin prokazatelně imigraci nejen podporuje, ale stojí za ní a celou ji vymyslelo. Jedná se tedy o další variaci na středověké téma šíření nákaz a trávení studní.

Tyto projevy nenávisti vůči Židům se neobjevují tolik na veřejných shromážděních, hlavním médiem je internet. Weby, blogy i sociální sítě jsou zahlceny konspiračními teoriemi, které v mnoha případech, stejně jako v případě Protokolů sionských mudrců, obsahují mnoho protimluvů a nelogických úvah. Lidský mozek ovládaný strachem, který tato virtuální kampaň schválně podporuje, tyto nedokonalosti jen těžko odhalí a někdy ani nechce. Z minulosti víme, jak podobné vlny nenávisti končí.

Publikováno na webu HateFree.


Iniciativa lidí, kteří usilují o život bez násilí a nenávisti. S nenávistí se snažíme bojovat kreativitou, podloženými argumenty, bez moralizování, dogmat, ideologie, s nadhledem a často s humorem.