Další report zaměřený na nenávist na českém internetu je speciálně zaměřený na webový buzz k tématu LGBT (lesby, gayové, bisexuálové, transsexuálové).

( Autor: Petr Zavoral – Jednatel společností Yeseter Now a Yeseter Technologies ) 

Report se dále věnuje komunitám, trendům a struktuře komunikace na toto téma. Hlavní zjištění průzkumu lze shrnout do několika bodů:

  • Veřejný diskurz k tématu LGBT je na českém webu celkově větší než např. na téma židé
  • Na rozdíl od ostatních sledovaných témat (Romové, uprchlíci, muslimové) je internetová debata kolem LGBT komunity mnohem více různorodá, fragmentovanější, odvislá od zdrojových domén
  • Ženská část LGBT komunity je veřejností vnímána mnohem pozitivněji než její mužská část a zároveň i samotná komunita gayů je dramaticky lépe vnímána ze strany žen než mužů
  • Pětina diskutujících považuje homosexualitu za nemoc či duševní úchylku
  • Ve webovém diskurzu rovněž panuje názor, že čím větší je zviditelnění LGBT komunity v rámci společnosti, tím tato společnost spěje rychleji ke svému zániku. Stejně jako starověký Řím nebo biblická Sodoma a Gomora
  • Podobně jako jiná hejtovaná témata je i LGBT tematika ve veřejné debatě částečně zpolitizovaná a to zejména ve smyslu – změkčilý Západ a USA vs. nekompromisní Rusko.
  • Samozřejmě postoj ruské společnosti vůči LGBT je v diskuzi používán i v odstrašujícím významu
  • Určitá část veřejnosti si myslí, že patřit dnes k nějaké menšině, třeba LGBT komunitě, je výhodné, protože tak lze snadněji prosazovat své zájmy
  • Označení buzerant, buzík, teplouš apod. jsou zhusta používána bez konotace k LGBT skupině, jenom jako hanlivé označení
  • Rozborem diskuzí na tuzemských mateřských webech lze vypozorovat jisté obavy určité části českých žen, že jejich manželé by mohli být gayové

Pokud se zaměříme na to, jak se o tématu homosexuálové komunikuje na jednotlivých webových serverech, setkáme se až s překvapivou růzností. Slova spojená s tématem homosexuálové se objevují v dosti různých souvislostech, které jsou specifické pro různý typ komunikačních webových serverů a komunit. Český internet, jak se zdá z výsledků analýzy, není souborem konkurujících si webových serverů s celkem obdobnou tematikou a podobnou skladbou komunikace (jak je tomu například v diskurzu o Romech, muslimech nebo uprchlících), naopak se tu setkáváme s ekosystémem různých komunikačních prostředí a v souvislosti s tím existujících komunit, které do velké míry odrážejí různé způsoby komunikace ve společnosti. Jinak se o tématech spojených s LGBT mluví na mateřských komunitních serverech, jinak v diskuzích pod zpravodajskými články, jinak mezi fotbalovými fanoušky nebo v sexualitou oplývajících chatovacích místnostech. Poznat struktury sdílených významů v internetových komunitách, nejen na téma LGBT, může pomoci pochopit ještě složitější mapy významů v širší společnosti.

Témata kolem LGBT na tuzemském webu

I když se buzz týkající se komunity LGBT tematicky liší podle konkrétních zdrojů, při zkoumání mainstreamových internetových zdrojů lze odvodit hlavní klíčová témata, která se zde nejčastěji vyskytují – a to bez ohledu na jejich sentiment. Níže uvedený popis klíčových témat částečně používá artikulaci charakteristickou pro jednotlivé kategorie.

Prague Pride Parade
Tyto pochody jsou podle třetiny tuzemského webu hromadnou onanií, pobuřující akcí, kde se za bílého dne na veřejnosti s podporou oficiálních míst páchají nepřístojnosti, které by seriózní televize neodvysílaly ani po 22. hodině. Proč se tito občané musejí takto majálesovitě zviditelňovat?
Dle této skupiny se jedná o ukázku totálního úpadku současné moderní společnosti. Tento průvod má v sobě všechno – exhibicionismus, multikulturalismus, nezodpovědnost, stádnost, pokřivenou morálku, a navíc i podporu blbečků z vládních a veřejných instituci. Odporné, nemělo by se to platit z veřejných zdrojů, ať na lokální, národní či evropské úrovni.

Už zasejc teplouši budou pochodovat ….na co jsou proboha HRDÍÍ? …ti jsou nemocnííí na palici, opravdu, že jo ♪PRRROČ NA SEBE MUSÍÍ NEUSTÁÁLE UPOZORŇOVAT????? ♪♪♪kvííkho

Úchyláctví
Homosexualita je odklon od normálního, pro přežití lidské rasy nezbytného, sexuálního chovaní – takové a jim podobné názory nejsou na českém webu ničím výjimečným. LGBT komunita a její příslušníci jsou proto označováni za psychicky či fyzicky nenormální, úchylné jedince, kteří by se buď měli léčit, nebo by se alespoň neměli veřejně zviditelňovat.
Čím dál větší výskyt homosexuálních občanů a jim podobných skupin je podle těchto diskutujících neklamným znamením, že současná civilizace spěje ke svému zániku. Příkladem tu nejčastěji slouží starověký Řím a biblická Sodoma a Gomora. Naše doba je v porovnání s nimi identická.

Normální je sex za účelem rozmnožení… a to gayové ani lesbičky neumí = homosexualita je nenormální = odchýleni od normálu = odchylka = úchylka

Multikulturalismus
Nahlíženo z pohledu webových diskuzí je LGBT komunita díky své jinakosti většinovou společností automaticky definována jako multikulturní, tudíž výstřední, změkčilá, pravdoláskařská, sluníčková a jaksi mimoděk i podporující postoje evropské politiky představované zejména doktrínou Evropské unie. Homosexualita, nezřídka je používaný i termín homosexualismus, vychází přitom podle těchto „teorií“ ze stejného ideologického spektra jako multikulturalismus, gender-feminismus a další. Všechny tyto sub-ideologie jsou údajně součástí jednoho společného ideologického proudu – západního neomarxismu.

Nadávka, hanlivé označení
Nadávání do buzerantů, buzíků a teploušů, často bez jakékoli návaznosti na sexuální orientaci, je poměrně častým jevem internetové komunikace. Slovník přitom čerpá výhradně z komunity homosexuálů a takřka nikdy nevychází z označení leseb. Typickými příklady jsou spojení: Ty buzerante jeden, Sparta – buzerantů parta nebo: Vrzly dveře, vrzly v pantu, přišla parta buzerantů.

Spojené státy a Rusko
Opět, stejně jako u dalších hejterských témat (uprchlíci, muslimové, židé – ne však Romové) máme i zde dosti silnou politickou polarizaci pohledu na LGBT skupinu prostřednictvím optiky Ruska a Spojených států, potažmo Evropské Unie. Obě tyto skupiny se dle potřeby vzájemně napadají, přičemž Spojené státy tu jsou považovány za vývozce nebo snad dokonce kolébku těchto postojů, zatímco Rusko za pravý opak, tedy zemi, kde homosexuální jedinci nesmějí řídit ani automobil. V části internetového buzzu jsou praktiky proti homosexuálům v Rusku spojovány s těmi na Ukrajině.

Privilegovaná menšina
Často opakujícím se refrénem veřejného diskurzu je tvrzení, že v dnešní době se stačí přihlásit k nějaké menšině a díky tomu je pak mnohem snazší prosazovat své zájmy. Běda však všem nám ostatním, „normální“ většině, reprezentované pracujícími rodinami s dětmi, kteří spořádaně platíme daně a posíláme děti do škol. V tomto konkrétním případě se však homosexuálové a lesby ohrazují tím, že stejně jako ostatní bezdětní přece platí vyšší daně, čímž naopak přispívají na rodinné příspěvky všech spořádaných rodin.

Celebrity
Gayové a lesby mezi celebritami. Nálepkování známých osobností, ať už z prostředí kultury, byznysu či TV moderátorů prostřednictvím jejich sexuální orientace zabírá rovněž určitou část internetového buzzu. Zhusta u této kategorie není snadné rozlišit mezi hanlivým označením a nálepkou sexuální orientace. Tady je asi momentálně nejčastěji zmiňován Tim Cook, ředitel společnosti Apple, který se nedávno s osmi tisíci zaměstnanci zúčastnil Pride Parade v San Francisku.

Když se vedení Samsungu dozvědělo, že Tim Cook je homosexuál, tak okamžitě začalo hledat ještě většího teplouše do svého managementu.

Frekvence výskytu, wordcloudy a sentiment LGBT skupin

Pokud se u veřejného internetového diskurzu zaměříme na nejčastější výrazy vyskytující se pro označení osob LGBT komunity, dostaneme následující graf, ze kterého plyne, že s největší frekvencí jsou pro označení osob s homosexuální orientací používány neutrální výrazy – gay, homosexuál, lesbička a lesba. Značné rozdíly jsou však v tom, že zatímco označení lesba nebo lesbička je spojováno s negativním kontextem asi ve třiceti procentech příspěvků, tak termín gay je negativně konotován u 57 procent příspěvků a homosexuál až ve třech čtvrtinách (75 %) komentářů. Označení buzerant, teplouš, buzna, buzík nebo bukvice v tomto směru přesahují 85 % negativních konotací. Z uvedeného například vyplývá, že většinová společnost se mnohem lépe vyrovnává s homosexualitou u žen než u mužů.

Aniž bychom se chtěli pouštět do hlubšího rozboru této skutečnosti, tak prostým jazykovým rozborem u označení těchto dvou skupin lze dopět k tomu, že klíčovou podstatou tohoto jevu bude pravděpodobně invazivní způsob vnímaní pohlavního styku u mužů, jenž vyjadřují hanlivá označení jako řiťomil, řiťopich, hnědkař, buzišuk, anální turista nebo kuřbuřt, spermohlt, hulibrk. Podobné výrazy se kolem lesbické komunity prakticky nevyskytují. Zhusta se v diskuzích lze setkat s názorem, že u líbání osob stejného pohlaví se líbání žen bere jako akceptovatelné, někdy dokonce vzrušující, stejný akt u mužů je velmi často striktně odsuzován – a to ze stran obou pohlaví, zejména však mužské části. V čem ale sdílí gayové větší míru pozitivismu oproti lesbám je poměrně frekventované konstatování ze strany opačného pohlaví, že ti nejsympatičtější muži jsou většinou homosexuálové.

Obrázek: Frekvence výskytu nejčastějších výrazů pro gay komunitu, květen – červenec 2015
Obrázek: Wordcloud z příspěvků na téma LGBT, květen až červenec 2015

Pokud porovnáme sentiment pro skupinu gayů a leseb, zjistíme to, co již bylo konstatováno, totiž že ženská homosexualita je mnohem lépe vnímána většinovou společnosti než homosexualita mužská. Potvrzením tohoto faktu je z jazykového hlediska i to, že existuje celá řada nadávek a hanlivých označení vycházejících z mužské, ale už vůbec ne ze ženské homosexuality. Výrazy jako buzerant, buzík, homouš a mnohé další nemají svou obdobu na druhé straně.

Pokud se podíváme na negativní buzz týkající se homosexuálů z pohledu genderu, tak dostaneme obrázek, ze kterého plyne, že gayové jsou ve veřejném diskurzu negativně označováni především ze strany mužské části diskutujících.

Paleta LGBT buzzu na českých webech

Jak už bylo zmíněno v samém úvodu reportu, český internet není souborem v zásadě podobných komunikačních prostředí, která by soutěžila mezi sebou a kde by svou dominantní pozici naplňoval Facebook.

Ačkoli je Facebook jistě nejrozšířenější sociální sítí, neznamená to jeho totální dominanci. V některých druzích komunikace mají dlouhou tradici jiné komunikační platformy, které ale s dominancí Facebooku nemusí oslabovat, ale mohou dokonce posilovat.

Pokud například Facebook podle svých politik zakazuje sexuálně explicitní obsah, a to v poměrně striktním vymezení, lze předpokládat, že komunikace na toto téma bude vzkvétat jinde. Podobně Facebook není určen pro dlouhodobé tematicky vymezené diskuze, protože obsah na Facebooku má životnost maximálně několik dní, než se přestane zobrazovat v timeline uživatelů. Významnou logikou členění komunikace na Facebooku je princip uzavírání „přátelství“ nebo „fanouškovství“ na stránkách firem či institucí.

Tato logika však nepřeje komunikaci ve volnější dynamické komunitě, jako je tomu např. na mateřských diskuzních webech nebo na fanouškovských (např. šotouši) či technicky zaměřených serverech (např. hackování chytrých telefonů).

Podobně logika vzájemného „přátelství“ nepřeje asymetrické komunikaci, jakou najdeme na Twitteru. Ačkoli se Facebook snažil tuto funkcionalitu asymetrické komunikace umožnit, přeci jen logika komunikace na Facebooku a Twitteru se diametrálně liší. Proto je potřeba zdůraznit, že technologická funkcionalita komunikačního prostředí je silně provázána se způsoby komunikace, které se na platformě odehrávají.

Různé platformy komunikace, ačkoli do určité míry spolu mohou i soutěžit a ačkoli se nejedná o neměnné prostředí, odráží různé mody komunikace, které přímo rezonují s mody komunikace v před-internetové době. Tyto obecné úvahy jsou dále ve studii ilustrovány na konkrétních datech. V článku se zaměříme na ukázku z webových maminkovských serverů i s prezentací obrázku sítě s důrazem na čitelnost struktur, jejíž cílem je ukázat strukturu sítě a zároveň zobrazit názvy uzlů v síti, aby bylo možno struktury v síti zřetelným způsobem demonstrovat a interpretovat. V internetové komunitě maminek jsme s jistým překvapením objevili poměrně silnou obavu českých žen ohledně hypotetické možnosti, zda jejich manželé nejsou gayové.

Příklad analýzy sítí u mateřských webů

Další specifickou skupinou s vlastní logikou komunikace jsou diskuzní platformy, které nazýváme „mateřské weby“, a to vzhledem k mateřství a s ním spojenými tématy, které se jako životní situace stávají spojujícím tématem těchto webů. Nicméně to neznamená, že optikou mateřství se zde neřeší velké množství dalších témat – vztahy, práce, bydlení, zdraví, volný čas, atd.

V našem monitoringu zastupuje tuto kategorii nejvýrazněji server emimino.cz, ale podobných komunikačních platforem najdeme celou řadu. Obrázek vazeb příspěvků na téma homosexuálové je uveden níže. Hlavní cluster příspěvků se věnuje zvláštnostem sexuality mužů, nejčastěji partnerů. Diskutující zde sdílí své příběhy a problémy a dostávají od ostatních zpětnou vazbu. Zajímavým jevem je pak fialový cluster, který stojí zcela mimo hlavní cluster a zaměřuje se mimo jiné na hoaxy kolem norské praxe v sociální péči a na tzv. juvenilní justici. To znamená, že těmto dvěma tématům se ve sledovaném období věnovaly zcela oddělené skupiny přispěvatelů. Dále je z charakteru clusterů patrné, že hanlivé používání klíčových slov na téma homosexuálové je doménou spíše mužů, protože na mateřských webech se s ním prakticky nesetkáme.

Obrázek: Síť příspěvků na doméně emimino.cz na téma homosexuálové (za období leden – červen 2015)

Zajímají vás metody, jak měříme? Jejich popis najdete ZDE.

Spoluautor analýzy: Radek Denár

Autor: Petr Zavoral
Jednatel společností Yeseter Now a Yeseter Technologies zabývajících se sociálními médii. Dříve pracoval ve společnostech SAP, Oracle, SAS Insitute nebo KPMG v tuzemsku i v zahraničí.


 

Analýza byla publikována na webu Hate free Culture


Iniciativa lidí, kteří usilují o život bez násilí a nenávisti. S nenávistí se snažíme bojovat kreativitou, podloženými argumenty, bez moralizování, dogmat, ideologie, s nadhledem a často s humorem.