Téma BIS a poznámka pod čarou ve Výroční zprávě za rok 2017 začíná opět žít svým vlastním životem. Podle e-mailu se ředitel BIS sešel s lidmi z ministerstva školství, civilní rozvědka chce prý změnit školní učebnice. Řetězový e-mail rozebírají Čeští elfové. 

Tvrzení:

„Ředitel BIS se sešel s lidmi z ministerstva školství, civilní rozvědka chce změnit školní učebnice! Čučkaři budou ministrovi školství radit, které věci a historické události mají zmizet ze školních učebnic! BIS údajně vadí osvobození Československa Rudou armádou, které je vykreslováno prý chybně jako osvobození, když ve skutečnosti prý šlo o počátek okupace! Vadí prý i Národní obrození, František L. Čelakovský a dobový Panslovanismus!“

Fakta:

Celá konstrukce o údajné změně školních osnov vychází z jedné poznámky pod čarou, která se nachází ve Výroční zprávě BIS za rok 2017.

Pro kontext, ve zprávě se mj. píše: „Jednotlivé segmenty či součásti hybridní strategie mohou představovat jen kouřovou clonu, která má připoutat pozornost či vyvolat chaos, tj. odvést pozornost od jiných, zásadních komponentů hybridní strategie. Nemůžeme se proto fixovat na vybraný či vybrané komponenty hybridní strategie či kampaně a stejně tak nemůžeme vnímat ruskou hybridní strategii jen v časovém úseku počínajícím krymskou krizí.“

K těmto větám se vztahuje poznámka pod čarou číslo 2: „Sovětský svaz prohrál studenou válku, ale sovětskou propagandu nikdo neporazil a její kontinuální vliv nenarušil. Moderní dějiny prezentované ve školách jsou de facto sovětskou verzí moderních dějin a proruským panslovanstvím je do jisté míry zasažena i výuka českého jazyka, resp. literatury (národní obrození). Trvající vliv sovětské propagandy a fakt, že Rusové ovládají moderní dějiny (Orwell: Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Kdo ovládá současnost, ovládá minulost.), tvoří základ pro současné ruské vlivové operace všeho druhu a tedy i hybridní strategie.“

Zdroj: https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2017-vz-cz.pdf)

Ředitel BIS Michal Koudelka pak na stránkách BIS napsal:

„Úkolem zpravodajských služeb je být v první linii boje proti hybridním hrozbám – musíme bránit destabilizaci, nedůvěře a apatii. 

Není proto divu, že zpravodajské služby se stávají jedním z důležitých terčů propagandy a překrucování faktů. Zpochybňování jejich erudice, integrity a schopností, a tím snížení důvěry v ně, je pro nepřátele důležité. V historii to není poprvé ani naposledy. BIS o tomto závažném tématu psala i ve své poslední veřejné výroční zprávě, protože rizika s tímto fenoménem spojená budou nadále narůstat. Klíčové je v této oblasti vzdělávání, protože jedině odolnost vůči dezinformacím a schopnost vlastního úsudku je zásadní pro zachování právního státu, demokracie a našeho způsobu života.

Typicky, v duchu výše uvedených vět, z výroční zprávy zarezonovala nejvíce poněkud nešťastně formulovaná poznámka pod čarou o výuce moderních dějin na českých školách. Poznámka, která vlastně neříká nic jiného než to, co dlouhodobě tvrdí nejenom učitelé, ale třeba i historici a co ukázal v roce 2016 výzkum České školní inspekce – moderní dějiny se podle něj neučí tolik, kolik by bylo zapotřebí a celá čtvrtina učitelů je nepovažuje za zásadní. Poznámka pod čarou byla dezinterpretována a tyto dezinterpretace si žijí svým životem.

Chci prohlásit zcela jasně a snad naposledy, aby to pochopili všichni: BIS nechce a nikdy nechtěla říkat, co se má a nemá učit na školách, nechce tvořit osnovy a přepisovat učebnice. Provádíme sběr informací, vytváříme kvalitní analýzy a upozorňujeme představitele státu na rizika z jakékoli oblasti našeho života.“

Jde o výroční zprávu za rok 2017 a debatovalo se o ní v médiích a mezi politiky v lednu a únoru 2019. Teď je rok 2021 a je tedy zřejmé, že nedošlo k žádné změně ducha výkladu moderní historie na školách.

Tvrzení:

„Tento nebetyčný blábol má pokračování, a to velmi nebezpečné. Čučkaři si dnes totiž zavolali na kobereček lidi z ministerstva školství, kteří už podle informací připravují revizi školních osnov na příští školní rok…

BIS dále vadí popis událostí v květnových dnech roku 1945. Sovětská armáda prý byla zodpovědná za smrt stovek českých občanů v Praze, kteří 5. května spustili Pražské povstání, ale sovětská vojska se do Prahy dostala až o 4 dny později. Stalin prý zakázal americkým vojskům v Plzni, aby přišly Praze na pomoc. Kdyby Američané osvobodili Prahu, Československo by se nikdy nestalo komunistickou zemí, uvádí v dokumentu BIS nález “analytické skupiny”. Kdo tuto skupinu tvoří, to se nám nepodařilo zjistit.“

Fakta:

Aeronet, ze kterého tento text pochází, používá obraty:

Podle našich informací se chystá přepisování školních učebnic Dějepisu, Literární výchovy a dokonce i zeměpisu, jak nás informoval zdroj naší redakce s těmito výbušnými informacemi…

Podle našeho zdroje, který má přístup k nové reformě školních osnov…

Podle výbušné informace našeho zdroje…

Podle našeho zdroje vadí BIS hned výklad a forma několika období v meziválečném období.

Protože se cituje jakýsi anonymní zdroj a protože se za více než dva roky od publikování tohoto článku nic z uvedeného nestalo, tak není důvod si myslet, že tento zdroj existuje.

Pokud jde o politické oponenty, kteří se na kauze přiživili, jde mj. o prezidenta Miloše Zemana, jehož náklonnost Kremlu je známá a po němž také článek opakuje označení pro pracovníky BIS čučkaři. Ve věci se angažoval také Václav Klaus mladší, pro jehož otce, exprezidenta Václava Klause, platí to samé, jako pro Miloše Zemana. U Klause mladšího je patrný jeho nezájem o dění v současném autoritářském Rusku. Pojem nesvoboda si spojoval především s naším členstvím v EU.

Zdroj: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/bis-neovlivnuje-vyuku-dejin-ve-skolach-jsou-to-bludy-reagova/r~0eee816429f411e991e8ac1f6b220ee8/)

Poznámka nad rámec fact checku:

Zmínka ve zprávě BIS za rok 2017 nebyla šťastně formulovaná. Bylo by lepší, aby se v ní zmínilo něco ve smyslu „z doby komunistického režimu zůstala ve školách praxe, že se nadmíru věnuje chronologicky pozornost starým historickým epochám a na moderní historii už nezbývá tolik prostoru“. Rovněž tak je pravda, že u mnoha lidí zůstává jakýsi pan-slovanský resentiment, aniž je lidem nápadné, že do sovětského (a dnes ruského) pojetí „slovanského bratrství“ se nějak kulturně nevejdou Češi, Slováci, Poláci, Chorvati a Ukrajinci. Panslovanský kult vyznávají i dnes některé extremistické politické síly v Poslanecké sněmovně.

Zeslabit tento vliv by bylo možné poukazem na kritický pohled na slovanské Rusko, jak ho najdeme u Karla H. Borovského, T. G. Masaryka ale také u Jaroslava Haška. K nim mají Češi jakýsi citový vztah a nepokládají je přitom za agenty CIA.


Elfové je v českém internetovém prostředí sebeprezentační název anonymní aktivistické skupiny, která si vzala za cíl „boj s internetovými trolly, kteří šíří dezinformace a proruskou propagandu“. Skupina se zformovala v roce 2018 po vzoru obdobných skupin v pobaltských státech, například Litvy, kde podobná aktivita vznikla asi o pět let dříve. Přijala od nich také označení za elfy.