Do e-mailových schránek je rozesílán Otevřený dopis lékařů a vědců evropskému regulačnímu úřadu. Text nalezneme i na některých „alternativních“ webech (1, 2).  Zpochybňují v něm bezpečnost mRNA vakcín, úroveň preklinických testů a schvalovací proces EMA. Velmi rozsáhlou a odbornou analýzu přináší Čeští Elfové.

Souhrn

Hlavním tématem odkazovaného článku je Otevřený dopis lékařů vyjadřující pochybnosti o bezpečnosti a schvalování vakcín proti COVID-19 zaslaný sdružením Doctors for Covid Ethic Evropské lékové agentuře (EMA). EMA odpověděla na jednotlivé body tazatelů s tím, že vakcíny proti COVID-19 byly a jsou hodnoceny se stejnými vědeckými nároky na kvalitu, bezpečnost a účinnost jako jiné vakcíny.

Další část textu obsahuje video projev člena tohoto sdružení, prof. Sucharita Bhakdiho a tiskovou zprávu tohoto sdružení. Autoři Otevřeného dopisu kromě dotazů na proces schvalování vakcín předkládají nepodložená a zavádějící tvrzení ohledně zvýšené úmrtnosti na vakcíny v pečovatelských domech a předkládají hypotézy, proč jsou dle nich genetické vakcíny nebezpečné. Dále poukazují na britskou petici proti zavedení očkovacích pasů, která byla projednána v parlamentu Spojeného království 15. března (transkript). Finální posouzení možností a dopadů zavedení očkovacího průkazu je britskou vládou naplánováno v rámci národní strategie pro rozvolňování (Step 4 roadmap), který se neuskuteční dříve než 21. června 2021.

V závěru textu je pak předloženo manipulativní a zavádějící obrázek a tvrzení, že úmrtnost na vakcíny vyrobených pomocí technologie mRNA je desetkrát vyšší než úmrtnost v důsledku jiných vakcín. Toto tvrzení je vyvrácené například agenturou Reuters. Naopak, po přezkoumání dostupných klinických informací včetně úmrtních listů, pitev a lékařských záznamů nenalezlo americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) žádné důkazy o tom, že by očkování přispělo k úmrtí pacientů.

Jednotlivá tvrzení

Tvrzení 1

Text popisuje Otevřený dopis lékařů, které na přelomu února a března 2021 zaslalo sdružení Doctors for Covid Ethic Evropské lékové agentuře (EMA). Tvůrci dokumentu vyzvali EMA, aby reagovala na naléhavé bezpečnostní problémy týkající se tří vakcín COVID-19 (vakcína Pfizer-BioNtech, Moderna a Oxford-AstraZeneca), nebo odvolala povolení k jejich použití.

Fakta 1

Evropská léková agentura vydala 23. března 2021 odpověď na Otevřený dopis lékařů ohledně bezpečnosti vakcín proti COVID-19 ve kterém se vyjadřuje k jednotlivým bodům. Vakcíny proti COVID-19 byly a jsou hodnoceny se stejnými vědeckými nároky na kvalitu, bezpečnost a účinnost jako jiné vakcíny. Jejich schválení bylo učiněno poté, co bylo možné z dostupných dat vyvodit pozitivní poměr přínosů oproti možným rizikům a další průběžné monitorování u všech vakcín proti COVID-19 je nadále funkční tak, aby bylo možné nadále zajistit, že benefit očkování nadále nad možnými riziky převažuje. K jednotlivým bodům Otevřeného dopisu se EMA vyjádřila takto:

 • Neklinické studie s vakcínami proti COVID-19 neukazují žádné detekovatelné vychytávání lipidových nanočástic v buňkách výstelky cév (endotelu).
 • Neexistují žádné důkazy o imunotoxicitě nebo autoimunitě u vakcín proti COVID-19 ze žádné studie dosud provedené na zvířecích modelech nebo na lidech.
 • Studie na zvířatech před schválením vakcín poukázaly pouze na malé změny krevní srážlivosti v souvislosti se zánětlivou/imunitní odpovědí vyvolanou podání velmi vysokých studovaných dávek. Studie na lidech před schválením vakcín hlásily žádné nebo výjimečně pouze malé odchylky od normálních krevních hodnot. Ačkoli žádný bezpečnostní signál spojený s poruchami srážlivosti nebyl pozorován ve velkých studiích zahrnujících několik tisíc osob, více údajů bylo poskytnuto během bezpečnostního monitorování z reálného používání, které je zavedeno pro všechny vakcíny COVID-19.
 • Žádný z nežádoucích účinků zmíněných v Otevřeném dopise (možné autoimunitní reakce, poruchy krvácení, cévní mozkové příhody a vnitřní krvácení „včetně mozku, míchy a srdce“) nebyl zaznamenán v předklinických studiích na zvířatech, ani v klinických studiích u lidí.
 • V klinických studiích nebyl u žádné z dosud schválených vakcín proti COVID-19 zjištěn žádný důkaz trombocytopenie nebo poruchy srážlivosti.
 • Pandemický stav nadále trvá a ohrožuje zdraví lidí i zdravotní systémy po celém světě. K jeho omezení by bylo potřeba rozsáhlých lockdownů, přičemž podmíněná registrace vakcín je nejvhodnějším regulačním mechanismem, který má EMA k dispozici.

Tvrzení a fakta 2

V další části textu je pak tato aktivita podpořena video prohlášením jednoho z tvůrců Otevřeného dopisu, profesora Sucharita Bhakdiho ze dne 10. března 2021 (přes 47 000 shlédnutí). V tomto videu prof Bhakdi přichází s následujícími tvrzeními:

 • Že genetická vakcína se dostane do míst, kam by se virus jinak nedostal, což může spustit autoimunitní reakce. – zodpovězeno EMA v reakci na Otevřený dopis
 • Že takové genetické vakcíny nebyly nikdy schváleny pro použití na lidech – diskutabilní tvrzení (viz následující bod – pokud je důraz na „podmíněnost schválení“)
 • Že tyto vakcíny dostaly pouze podmíněné schválení a v následujících dvou letech budou znovu posuzovány, jestli opravdu jejich přínosy převažují rizika – toto tvrzení je pravdivé a je součástí standardní procedury Podmíněného schválení, které je dáno legislativou v případě ohrožení veřejného zdraví (kromě pandemických situací to umožňuje i podmíněné schvalování léčiv na velmi vzácná nebo závažná onemocnění).
 • Každá osoba, která nyní obdrží vakcínu se účastní tohoto experimentu a to bez odpovědnosti, jelikož výrobce neručí za nežádoucí účinky – zavádějící tvrzení v první části a nepravdivé v druhé části. V případě podmíněného schválení EMA (CMA) nese zodpovědnost za případné nežádoucí účinky držitel registračního oprávnění (výrobce). V případě schválení pro nouzové použití (Emergency Use Approval) tato zodpovědnost do určité míry připadá na členský stát, který takové schválení vydal.
 • Tvrdí, že účinnost a bezpečnost těchto vakcín nebyla prokázána – nepravdivé tvrzení, zodpovězené v reakci EMA a také v hodnotících schvalovacích zprávách jednotlivých vakcín (Comirnaty, Moderna, AstraZeneca)
 • Zmiňuje smršť hlášení úmrtí v pečovatelských domech po podání očkování – minimálně zavádějící (viz fakta 4 a fakta 3-Norská agentura)
 • Komukoliv, kdo má zdravotní vzdělání a je seznámen s mechanismem účinku těchto vakcín musí být zřejmé nebezpečí závažných nežádoucích účinků – zavádějící, viz hodnotící schvalovací zprávy jednotlivých vakcín.
 • Jakmile vakcíny proniknou do krevního oběhu, což se stane, budou zde uvězněny a dostanou se do buněk v cévních výstelkách. Mnoho kopií S-proteinu bude exprimováno na takovýchto buňkách a ty způsobí zvýšenou srážlivost a zadruhé budou napadeny autoimunitní reakcí– zodpovězeno EMA v reakci na Otevřený dopis
 • Tvrzení, že doposud neobdrželi odpověď od EMA na svůj dopis a proto dopis, který byl původně uzavřený mění na Otevření – již není platné, EMA vydala svou odpověď 23. března 2021.

Tvrzení 3

Další část obsahuje Tiskovou zprávu tohoto sdružení z 10. března 2021, která zahrnuje odkaz na článek v časopise Bloomberg, že dle norské agentury pro léčivé přípravky mohou být vakcíny COVID-19 být příliš riskantní pro použití u starších lidí.

Dle uvedeného twitterového příspěvek s článkem deníku The Telegraph jsou vedlejší účinky vakcíny třikrát častější u těch, kteří byli dříve infikováni koronavirem.

Tisková zpráva se dále odvolává na usnesení Rady Evropy 2361 ze dne 27. ledna 2021, které mimo jiné uvádí, že členské státy musí zajistit vysokou kvalitu všech vakcín COVID-19., které jsou spolehlivé a eticky testované. Úředníci EMA a další regulační orgány v zemích EU by si dle tiskové zprávy měli být vědomi toho, že mohou porušovat rezoluci 2361 používáním lékařských produktů, které jsou stále ve studiích 3. fáze. Podle rezoluce 2361 musí členské státy rovněž informovat občany, že očkování NENÍ povinné, a zajistit, aby nikdo nebyl vystaven politickým, sociálním nebo jiným tlakům na očkování. Státy jsou dále povinny zajistit, aby nikdo nebyl diskriminován za to, že vakcínu nedostal.

V závěru tisková zpráva obsahuje poznámku, že dopis je protestem proti plánům vlády Spojeného království ohledně očkovacích pasů a odkazuje na petici proti zavedení očkovacích pasů, která bude projednána v parlamentu Spojeného království dne 15. března 2021.

Fakta 3

Článek v časopise Bloomberg, zmiňuje 23 případů úmrtí z Norska u extrémně choulostivých starších lidí a dodává, že u takovýchto osob i relativně mírné nežádoucí účinky vakcín mohou vést k závažným následkům. Závěrem cituje slova mluvčího Norského institutu pro veřejné zdraví, že „U těch osob, které před sebou mají velmi krátký zbývající čas života, může být přínos vakcíny skutečně okrajový. Dle zprávy serveru fullfact.org je nutné daná čísla srovnat s faktem, že i normálně zemře v norských pečovatelských domech průměrně 400 osob týdně (bez očkování a onemocnění COVID). Samotná norská léková agentura v reportu ze 13. dubna 2021 píše v případě hlášených úmrtí u starších pacientů následující: „Mnoho starších obyvatel pečovatelských domů, kteří byli očkováni, jsou velmi křehcí nebo nevyléčitelně nemocní pacienti. Dá se proto očekávat, že k úmrtím dojde v časové souvislosti s očkováním, aniž by nutně existovala jakákoli příčinná souvislost s vakcínou. Zprávy u mnoha z těchto úmrtí u starších lidí uvádějí, že neexistuje žádné podezření na souvislost s očkováním a že smrt je hlášena pro úplnost. Norská agentura pro léčivé přípravky zřídila externí skupinu geriatrických specialistů, která by se měla zabývat těmito incidenty, k poskytnutí lepšího přehledu o kauzálních vztazích.„

Článek z deníku The Telegraph posuzuje zvýšenou četnost a vyšší závažnost vedlejších účinků u těch, kteří byli dříve infikováni koronavirem. Celkové vyznění článku s odkazem na další zdroje je takové, že závažnější nežádoucí účinky jsou často znakem lepší imunitní odpovědi. To může být z důvodu předchozí dávky vakcíny nebo předchozího onemocnění. Podobně cituje výzkum, kde očkované osoby, které již předtím prodělaly COVID-19 mají vyšší hladiny protilátek po očkování, než osoby, které se s onemocněním dosud nesetkaly. V souvislosti s tím se aktuálně vedou debaty, že by lidem, kteří již onemocnění COVID-19 prodělali mohla stačit pouze jedna dávka vakcíny v určitém časovém odstupu.

Usnesení Rady Evropy 2361 v sekci 7.1 vyzývá členské státy s ohledem na vývoj vakcín k zajištění, že relevantní minimální standardy bezpečnosti, účinnosti a kvality musí být dodrženy. Všechny doposud schválené vakcíny proti COVID-19 byly schváleny v rámci podmíněné autorizace (CMA). Toto je umožněno článkem 14(7) evropské regulace 726/2004 pro nenaplněné potřeby veřejného zdraví (například závažná život ohrožující choroba, nebo pandemie). I v rámci CMA je posuzováno, zda je poměr rizik a přínosů pozitivní a zda žadatel bude schopen po schválení další relevantní data doplnit, přičemž je přihlédnuto k tomu, zda přínos aktuální dostupnosti léku pro pacienty převažuje fakt, že některá data jsou dále požadována. V případě vakcín proti COVID-19 došlo právě k takovémuto posouzení na základě všech dosavadních dostupných výsledků, přičemž fakt, že další sledování v klinických studiích fáze 3 probíhají, není překážkou tohoto schválení. To je ostatně případ i registrací jiných léků, např. v onkologii nebo u vzácných onemocnění.

Usnesení Rady Evropy 2361 dále skutečně v sekci 7.3 obsahuje vyjádření, že členské státy, ani Evropská Unie musí zajistit informování občanů, že očkování povinné není, a zajistit, aby nikdo nebyl vystaven politickým, sociálním nebo jiným tlakům na očkování. Státy jsou dále povinny zajistit, aby nikdo nebyl diskriminován za to, že vakcínu nedostal.

Petice proti zavedení očkovacích pasů byla skutečně projednána na půdě britského parlamentu, přičemž před jejím projednáním byla připravena podkladová rešerše tohoto tématu. Všichni z mluvčí se vyjádřili v podpoře pro vakcinaci proti COVID a ocenili britské nasazení očkovacího plánu, nicméně diskutovali možné riziko diskriminačních dopadů očkovacích pasů (např. pro osoby, kterým zatím vakcína nabídnuta nebyla, které se nemohou nechat vakcinovat ze zdravotních důvodů nebo své vlastní svobodné volby). Diskuze také zohledňovala, že okolní státy nebo některé orgány (například letečtí dopravci) taková potvrzení ustanoví či budou vyžadovat a bude potřeba se k tomuto faktu postavit. Dále byla diskutována možná rizika elektronizace takových informací oproti fyzickým (papírovým certifikátům). Vláda přezkoumá, zda by certifikace statusu COVID mohla hrát roli při znovuotevření ekonomiky, snížení restrikcí sociálních kontaktů a zlepšení bezpečnosti. Vláda předloží své závěry před krokem 4 plánu vládního plánu pro rozvolnění, který se uskuteční nejdříve 21. června. „Vakcínovým pasem“ se rozumí dokumentace potvrzující, že držitel byl očkován proti konkrétní nemoci / viru. Někdy se jim říká „imunitní pasy“ nebo „osvědčení o imunitě“. V souvislosti s Covid-19 zahrnuje druhý termín výsledky testů, které prokazují, že osoba není aktuálně infikována Covid-19 (např. Negativní výsledek testu PCR), nebo že má imunitu vůči SARS-Cov-2. virus (např. z minulé infekce). Účelem pasu o očkování je umožnit držiteli provádět určité činnosti, které nejsou k dispozici ostatním, protože držení pasu teoreticky prokazuje osobám, které jej kontrolují, že držitel představuje snížené riziko pro veřejné zdraví. Zatímco o pasech se obvykle uvažuje v kontextu usnadnění mezinárodního cestování, vakcinační pasy Covid-19 byly také navrženy pro použití v domácím prostředí. Někteří zaměstnavatelé ve Velké Británii například zkoumají, zda by mohl být vyžadován cestovní pas nebo osvědčení Covid-19 pro práci v určitých prostředích, jako je zdravotní a sociální péče. Jiní navrhli, že by mohly být použity k umožnění přístupu do kin a dalších míst.

Tvrzení 4

V závěrečné části textu je přidána tabulka s tvrzením, že úmrtnost na vakcíny vyrobených pomocí technologie mRNA je desetkrát vyšší než úmrtnost v důsledku jiných vakcín.

Fakta 4

Toto tvrzení je zavádějící a bylo vyvráceno mimo jiné agenturou Reuters. Veřejnost může hlásit nežádoucí události do databáze VAERS, přičemž zřeknutí se odpovědnosti na webových stránkách Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) říká: „Hlášení mohou obsahovat informace, které jsou neúplné, nepřesné, náhodné nebo neověřitelné“ Již v samotném zdroji databáze VAERS je prohlášení, že data nezahrnují informace z vyšetřování hlášených případů. Ze 145 milionů dávek vakcíny COVID-19 podávaných ve Spojených státech od 14. prosince 2020 do 29. března 2021 „VAERS obdržela 2 509 hlášení o úmrtí (0,0017%) u lidí, kteří dostali vakcínu COVID-19.“ Po přezkoumání „dostupných klinických informací včetně úmrtních listů, pitvy a lékařských záznamů“ CDC nenalezlo „žádné důkazy o tom, že by očkování přispělo k úmrtí pacientů“ Jak uvádí CDC, „zprávy o úmrtí VAERS po očkování nemusí nutně znamenat, že vakcína způsobila smrt.“

Odpověď Evropské lékové agentury

Evropská léková agentura vydala 23. března 2021 odpověď na Otevřený dopis lékařů ohledně bezpečnosti vakcín proti COVID-19 ve kterém se vyjadřuje k jednotlivým bodům. Vakcíny proti COVID-19 byly a jsou hodnoceny se stejnými vědeckými nároky na kvalitu, bezpečnost a účinnost jako jiné vakcíny. Jejich schválení bylo učiněno poté, co bylo možné z dostupných dat vyvodit pozitivní poměr přínosů oproti možným rizikům a další průběžné monitorování u všech vakcín proti COVID-19 je nadále funkční tak, aby bylo možné nadále zajistit, že benefit očkování nadále nad možnými riziky převažuje.

 • Neklinické studie s vakcínami proti COVID-19 neukazují žádné detekovatelné vychytávání lipidových nanočástic v buňkách výstelky cév (endotelu).
 • Neexistují žádné důkazy o imunotoxicitě nebo autoimunitě u vakcín proti COVID-19 ze žádné studie dosud provedené na zvířecích modelech nebo na lidech.
 • Studie na zvířatech před schválením vakcín poukázaly pouze na malé změny krevní srážlivosti v souvislosti se zánětlivou/imunitní odpovědí vyvolanou podání velmi vysokých studovaných dávek. Studie na lidech před schválením vakcín hlásily žádné nebo výjimečně pouze malé odchylky od normálních krevních hodnot. Ačkoli žádný bezpečnostní signál spojený s poruchami srážlivosti nebyl pozorován ve velkých studiích zahrnujících několik tisíc osob, více údajů bylo poskytnuto během bezpečnostního monitorování z reálného používání, které je zavedeno pro všechny vakcíny COVID-19.
 • Žádný z nežádoucích účinků zmíněných v Otevřeném dopise v předklinických studiích na zvířatech, ani v klinických studiích na lidech nebyl zaznamenán.
 • V klinických studiích nebyl u žádné z dosud schválených vakcín proti COVID-19 zjištěn žádný důkaz trombocytopenie nebo poruchy srážlivosti.
 • Pandemický stav nadále trvá a ohrožuje zdraví lidí i zdravotní systémy po celém světě. K jeho omezení by bylo potřeba rozsáhlých lockdownů, přičemž podmíněná registrace vakcín je nejvhodnějším regulačním mechanismem, který má EMA k dispozici.

Detailní vyjádření k jednotlivým bodům Otevřeného dopisu lékařů je níže:

 • Experimentální studie na zvířatech provedené se 3 schválenými vakcínami COVID-19 nezjistily žádné bezpečnostní obavy spojené s jejich koncentrací ve tkáních, a to ani v daleko vyšších koncentracích, než je dávkování u lidí.

Dle otevřeného dopisu: Po intramuskulární injekci je třeba očekávat, že genetické vakcíny se mohou dostat do krevního řečiště a šířit se po celém těle [1]. Žádáme důkazy že tato možnost byla vyloučena u předklinických zvířecích modelů se všemi třemi vakcínami před jejich schválením pro použití u lidí agenturou EMA.

Hladiny mRNA byly detekovány v plazmě a dalších tkáních po dobu 9 dnů, ale u zvířecích modelů s daleko vyššími dávkami vakcíny ve srovnání s dávkováním u lidí, právě za účelem identifikace potenciálních bezpečnostních problémů. mRNA z vakcíny, která je ve vakcíně zabalená uvnitř nanočástic, zůstává hlavně v místě injekce a pouze malé množství se může dostat do jiných tkání, například do jater.

Stejně tak po podání stejného nosiče jako je u AstraZeneca, bylo zjištěno, že většina nosiče zůstala po injekci místě a v jiných tkáních byla detekována pouze malá množství.

 • Neklinické studie s vakcínami proti COVID-19 neukazují žádné detekovatelné vychytávání lipidových nanočástic v buňkách endotelu.

Dle otevřeného dopisu: Pokud důkazy z bodu 1 nejsou k dispozici, je třeba počítat s tím, že vakcíny zůstanou zachyceny v oběhu a budou přijímány endotelovými buňkami. Existuje důvod předpokládat, že k tomu dojde zejména v místech pomalého průtoku krve, tj. v malých cévách a kapilárách [2]. Požadujeme důkazy o tom, že tato pravděpodobnost byla v preklinickém období vyloučena – zvířecí modely se všemi třemi vakcínami před jejich schválením pro použití u lidí EMA.

Citovaný odkaz se týká laboratorního systému používaného ke studování vztahu mezi nanočásticemi zlata, průtokem a endotelovými buňkami za pomocí specifických vazebných molekul. Toto je studie vytvářející hypotézy pro zlepšení nových technologií nanočástic pro lékařské účely a nepovažuje se za relevantní pro dané vakcíny. Neklinické studie s mRNA COVID-19 vakcínami neukazují žádné detekovatelné vychytávání lipidových nanočástic pomocí endotelových buněk. Podobně neexistují žádné důkazy o tom, že vakcínový nosič AstraZeneca je schopen vstupu do endoteliálních buněk v organismu. Je známo, že receptor pro tento nosič ani není exprimován v endoteliálních buňkách leda tak na malé úrovni.

Zjištění bezpečnosti z klinických a neklinických studií s vakcínami mRNA COVID-19 a s vakcínou AstraZeneca vykázala očekávanou imunitní reakci na podání vakcíny. Bezpečnostní databáze z klinických studií zahrnovaly 43 448 lidí pro Comirnaty, 30 351 lidí pro Modernu a více než 12 000 pro vakcínu Astra Zeneca.

 • Neexistují žádné důkazy o imunotoxicitě nebo autoimunitě vakcín proti COVID-19 ze žádné studie dosud provedené na zvířecích modelech nebo na lidech.

Dle otevřeného dopisu: Pokud takové důkazy nejsou k dispozici, je třeba očekávat, že během exprese nukleové kyseliny vakcín, peptidy odvozené od S-proteinu budou prezentovány prostřednictvím MHC I – dráhy na vnějším povrchu buněk. Mnoho zdravých jedinců má CD8- lymfocyty, které rozpoznávají takové peptidy, které mohou být způsobeny předchozí infekcí COVID, ale také zkříženým reakcím s jinými typy koronavirů [3; 4] [5]. Musíme předpokládat že tyto lymfocyty zahájí útok na příslušné buňky. Žádáme důkaz, že tato pravděpodobnost byla vyloučena u předklinických zvířecích modelů se všemi třemi vakcíny před jejich schválením pro použití u lidí agenturou EMA.

Je vzácné, že cytotoxické lymfocyty napadají buňky vystavující antigen na svém povrchu natolik, že by to omezilo imunitní odpověď na reinfekci nebo očkování. Optimální aktivace cytotoxických T-lymfocytů vyžaduje rozpoznání více virových míst (epitopů) a také přítomnost dalších (kostimulačních) signálů.

V souladu s těmito pozorováními stále rostou důkazy z klinických studií s vakcínami proti COVID-19, jejichž účinnost a bezpečnost je podobná u jedinců předem vystavených COVID-19 oproti osobám, které COVID-19 ještě neprodělaly.

Existuje teoretické riziko, že imunitní systém již nastaven přirozenou infekcí reagovat na určitý virus není schopen účinně reagovat na následující reinfekce nebo očkování mírně odlišným virem nebo epitopem. Tento jev by mohl potenciálně vést k neúčinnému očkování nebo k posílení nemoci vyvolané vakcínou (VAED) –VAED bylo rozsáhle zkoumáno a zatím ani u jedné z vakcín proti COVID-19 neexistuje žádná studie na zvířatech nebo u lidí naznačující, že by v tomto případě mohly nastat.

 • Studie na zvířatech před schválením vakcín poukázaly pouze na malé změny krevní srážlivosti v souvislosti se zánětlivou/imunitní odpovědí vyvolanou podání velmi vysokých dávek. Studie na lidech před schválením vakcín hlásily pouze malé odchylky od normálních hodnot. Ačkoli žádný bezpečnostní signál spojený s poruchami srážlivosti nebyl pozorován ve velkých studiích zahrnujících několik tisíc osob, více údajů bylo poskytnuto během bezpečnostního monitorování, které je zavedeno pro všechny vakcíny COVID-19.

Dle otevřeného dopisu: Pokud takové důkazy nejsou k dispozici, je třeba počítat s tím, že poškození endotelu následné spustí srážení krve aktivací krevních destiček na bezpočtu míst v celém těle. Požadujeme důkaz, že tato pravděpodobnost byla vyloučena u preklinických zvířecích modelů se všemi třemi vakcínami před jejich schválením pro použití v EMA.

V neklinických studiích vakcíny Moderna COVID-19 byly pozorovány mírné účinky na koagulaci, včetně mírného zvýšení fibrinogenu a času aktivovaného parciálního tromboplastinu. Toto však neplatí pro Comirnaty. U přípravku Comirnaty byl snížený počet krevních destiček po opakovaném podání zaznamenán u některých studiích na křečcích, ty však byly malého rozsahu, a pravděpodobně související se aktivací destiček související se zánětem a nesouvisející s jinými změnami v krvi.

Všechny tyto změny jsou kompatibilní se zánětlivou / imunitní odpovědí vyvolanou podání velmi vysokých dávek vakcín zvířatům a po několika dnech se vrátily do původního stavu. Je nepravděpodobné, že by měly jakýkoli význam pro člověka kvůli jejich malé velikosti.

U studií AstraZeneca na zvířatech nebyly zjištěny žádné změny týkající se koagulace nebo krevních destiček.

Klinická hematologická a chemická hodnocení se běžně provádějí v lidských studiích fáze 1 a 2 včetně vakcín COVID-19. Krevní vzorky byly odebrány bezprostředně před první vakcinací, aby sloužily jako reference (den 1) a byly opakovány ve třech následujících časových bodech.

Pokud jde o vakcínu Moderna COVID-19, kromě malých vratných změn jaterních enzymů u několika subjektů se neobjevil žádný specifický vzorec s ohledem na hematologii.

Pokud jde o Comirnaty, s výjimkou malého přechodného poklesu počtu lymfocytů u některých ze subjektů nebyly ze studií fáze 1 hlášeny žádné abnormální laboratorní výsledky.

Klinické laboratorní výsledky pro vakcínu AstraZeneca byly v normálním klinickém rozmezí a nevyvolávaly žádné obavy o bezpečnosti.

Ačkoli žádný bezpečnostní signál spojený s poruchami srážlivosti nebyl pozorován ve velkých studiích zahrnujících několik tisíc osob, více údajů bylo poskytnuto během bezpečnostního monitorování, které je zavedeno pro všechny vakcíny COVID-19.

V této souvislosti byly hlášeny případy trombocytopenie, které vedly k vyšetřování vakcín Comirnaty, Moderna a AstraZeneca COVID-19, které v současné době probíhají. Další informace naleznete zde: https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-pharmacovigilance-risk-assessment-committee-prac-8-11-march-2021

Neustálé sledování bezpečnosti také zjistilo zprávy o kombinaci trombocytopenie a tromboembolismu u vakcíny AstraZeneca, která vedla k naléhavému vyšetřování uzavřeném 18. března. Bezpečnostní výbor agentury EMA, PRAC, dospěl k závěru, že vakcína může být spojená s velmi vzácnými případy tromboembolismu spojeného s trombocytopenií, včetně trombóz mozkových žilních dutin (CVST). Bylo hlášeno 18 případů CVST a 7 případů diseminované intravaskulární koagulace z přibližně 20 milionů lidí očkovaných touto vakcínou k březnu 16.

Příčinná souvislost s vakcínou není prokázána (stav k 23.3.2021), ale zaslouží si další analýzu. Celkově lze říci, že výhody vakcíny v boji proti stále rozšířené hrozbě COVID-19 (která sama o sobě vede k problémům se srážením krve, jež mohou být smrtelné) nadále převažují nad rizikem nežádoucích účinků.

Další informace naleznete v tiskové zprávě: COVID-19 Vaccine AstraZeneca: výhody stále převažuje nad riziky navzdory možnému spojení se vzácnými krevními sraženinami s nízkými krevními destičkami

Viz také odpovědi na otázku 6.

 • Žádný z nežádoucích účinků zmíněných v Otevřeném dopisu nebyl zaznamenán v předklinických studiích na zvířatech, ani v klinických studiích na lidech.

Dle otevřeného dopisu: Pokud takové důkazy nejsou k dispozici, je třeba předpokládat, že to povede k poklesu počtu krevních destiček, výskytu D-dimerů v krvi a nesčetným ischemickým lézím v celém těle včetně mozku, míchy a srdce. Poruchy krvácení mohou nastat v důsledku tohoto nového typu DIC syndromu, zahrnujícím mimo jiné možnosti, hojné krvácení a hemoragická cévní mozková příhoda. Žádáme důkazy o tom, že všechny tyto možnosti byly vyloučeny v předklinických zvířecích modelech se všemi třemi vakcínami před jejich schválením pro použití u lidí agenturou EMA.

Viz také odpovědi na otázky 4 a 6.

 • V klinických studiích nebyl u žádné z dosud schválených vakcín proti COVID-19 zjištěn žádný důkaz trombocytopenie nebo poruch srážlivosti.

Dle otevřeného dopisu: Spike protein SARS-CoV-2 se váže na ACE2 receptor na krevních destičkách, což vede k jejich aktivaci [6]. V závažných případech infekce SARS-CoV-2 byla hlášena trombocytopenie [7], která byla také hlášena u očkovaných jedinců [8]. Požadujeme důkazy o tom, že potenciální nebezpečí aktivace krevních destiček, které by vedlo k diseminované intravaskulární koagulaci (DIC) bylo u všech tří vakcín vyloučeno před jejich schválením pro použití u lidí agenturou EMA.

V klinických studiích nebyl u žádného z nich zjištěn žádný důkaz trombocytopenie nebo poruch srážlivosti dosud schválené vakcíny COVID-19.

Nedávno byly hlášeny případy trombocytopenie a tromboembolických příhod ze skutečného použití. Výbor PRAC v současné době vyšetřuje hlášené případy trombocytopenie se třemi vakcínami a další informace budou sdíleny po dokončení hodnocení. https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-pharmacovigilance-risk-assessment-committee-prac-8-11-march-2021

https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-astrazeneca-prac-investigating-cases-thromboembolic-events-vaccines-benefits

Informace o případech tromboembolických příhod naleznete v odpovědi na otázku 4 a v tiskové zprávě agentury EMA: Vakcína COVID-19 AstraZeneca: přínosy stále převažují nad riziky navzdory možné vazbě na vzácnou krev sraženiny s nízkým počtem krevních destiček Evropská agentura pro léčivé přípravky (europa.eu)

Viz také odpověď na otázku 4.

Po schválení jsou tyto vakcíny nadále pečlivě sledovány stejně jako všechny léky, aby bylo v případě jakéhokoli zjištěného problému s bezpečností možno rychle přijmout regulační opatření. V případě vakcín proti COVID-19 takové monitorování bezpečnosti probíhá častěji a zahrnuje další konkrétní činnosti. Dle požadavků regulačních orgánů tak výrobci například poskytují pravidelné měsíční zprávy o bezpečnosti kromě pravidelných aktualizací požadovaných legislativou a další studie ke sledování bezpečnosti a účinnosti vakcín proti COVID-19 po jejich schválení.

Další informace naleznete v podrobné Hodnotící zprávě agentury EMA (Assessment report) a také v Posouzení rizik (Risk assessment report) pro jednotlivé vakcíny:

 • Comirnaty

Hodnotící zpráva: https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf

Zpráva o posouzení rizik: https://www.ema.europa.eu/en/documents/rmp-summary/comirnaty-epar-risk-management-plan_en.pdf

 • Moderna

Plán řízení rizik: https://www.ema.europa.eu/en/documents/rmp-summary/covid-19-vaccine-moderna-epar-risk-management-plan_en.pdf

Hodnotící zpráva: https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/covid-19-vaccine-moderna-epar-public-assessment-report_en.pdf

 • pro COVID-19 AstraZeneca

Plán řízení rizik: https://www.ema.europa.eu/en/documents/rmp-summary/covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-risk-management-plan_en.pdf

Hodnotící zpráva: https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-public-assessment-report_en.pdf

 • Pandemický stav nadále trvá a ohrožuje zdraví lidí i zdravotní systémy po celém světě. K jeho omezení by bylo potřeba rozsáhlých lockdownů a podmíněná registrace vakcín je nejvhodnějším regulačním mechanismem, který má EMA k dispozici.

Dle otevřeného dopisu: Rozšíření SARS-CoV-2 po celém světě vytvořilo pandemii nemoci spojené s mnoha úmrtími. V době zvažování schválení vakcín však zdravotní systémy většiny zemí již nebyly bezprostředně ohroženy zahlcením, protože rostoucí část světa již byla infikována a to nejhorší z pandemie již zmizelo. Proto požadujeme průkazné důkazy o tom, že v době udělení Podmíněného schválení u všech tří vakcín agenturou EMA existovala skutečná mimořádná situace, aby byla zdůvodněna jejich schválení pro použití u lidí EMA, údajně z důvodu takové nouze.

Vakcíny proti COVID-19 byly v EU registrovány podmíněně (CMA). CMA jsou stanoveny v právních předpisech EU konkrétně pro mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví. WHO vyhlásila pandemický stav 11. března 2020, přičemž tento stav v současné době trvá a nadále představuje vážné ohrožení zdraví jednotlivců a systémů zdravotní péče na celém světě. Z nefarmaceutických opatření je možné pandemický stav udržet pouze pomocí rozsáhlých lockdownů, bránících přenosu virů jak jen to je možné. Za zmínku stojí, že i když existují důkazy o zvýšené imunizaci populace vůči SARSCoV-2 (v některých zemích až 10%), tato úroveň nemusí zabránit novému propuknutí.

Kromě toho je nadále hlášen vysoký počet hospitalizací a úmrtí na COVID-19 a objevují se nové varianty virů, narůstající na podílu, z nichž některé mají znepokojivé vlastnosti jako je zvýšená přenositelnost a potenciální zdravotní dopady nebo úmrtnost.

V této souvislosti je CMA nejvhodnějším regulačním mechanismem pro použití v rámci portfolia nouzových opatření, které má EMA k dispozici.

Upozorňujeme, že podmíněná rozhodnutí o registraci není vyhrazeno výhradně pro nouzové situace veřejného zdraví. Poskytují se také na léky na vzácná onemocnění nebo na vážně oslabující nebo život ohrožující nemoci na základě méně komplexních klinických údajů, než je obvyklé, když přínos okamžité dostupnosti léku převáží riziko spojené se skutečností že jsou stále požadována další data.

Původní otevřený dopis

Existují vážné obavy, že schválení vakcín COVID-19 agenturou EMA bylo předčasné. Otevřený dopis lékařů a vědců adresovaný Evropské agentuře pro léčivé přípravky (EMA) týkající se obav o bezpečnost vakcín COVID-19: existují vážné obavy, že agenturní schválení vakcín bylo předčasné.
Tým vědců a lékařů zveřejnil otevřený dopis, ve kterém vyzval Evropskou agenturu pro léčivé přípravky (EMA), aby reagovala na naléhavé bezpečnostní problémy týkající se tří vakcín COVID-19 (vakcína Pfizer-BioNtech, Moderna a Oxford-AstraZeneca), nebo odvolat povolení k jejich použití.
Dopis popisuje závažné potenciální důsledky používání těchto vakcín, varování před možnými autoimunitními reakcemi, poruchami krvácení, cévní mozkovou příhodou a vnitřním krvácením „včetně mozku, míchy a srdce“. Autoři požadují důkazy, že každé hlášené zdravotní riziko „bylo vyloučeno při předklinických testech na zvířatech u všech třech vakcín před jejich schválením EMA pro použití u lidí“.
„Pokud by všechny tyto důkazy nebyly k dispozici,“ píší autoři, „požadujeme, aby bylo odebráno povolení k použití genových vakcín, dokud nebudou všechny výše uvedené problémy řádně vyřešeny prostřednictvím náležité péče ze strany EMA.“
Dopis je adresován generálnímu řediteli EMA a byl zaslán 1. března 2021…


Elfové je v českém internetovém prostředí sebeprezentační název anonymní aktivistické skupiny, která si vzala za cíl „boj s internetovými trolly, kteří šíří dezinformace a proruskou propagandu“. Skupina se zformovala v roce 2018 po vzoru obdobných skupin v pobaltských státech, například Litvy, kde podobná aktivita vznikla asi o pět let dříve. Přijala od nich také označení za elfy.