Konference patologů v německém Reutlingenu vyvolala velký rozruch mezi odpůrci očkování. Co na konferenci zaznělo ale odborníci hodnotí jako nevědecké a dle dalších hodnocení to obsahuje mimo jiné i řadu nedostatků metodologických. Závěry, tak jak jsou prezentované, tedy nelze brát jako dostatečně prokázané.

Konference patologů

Konference patologů v německém Reutlingenu způsobila značný rozruch na internetu. Zatímco jedni oslavují konferenci dvou patologů v důchodu (v doprovodu jednoho elektrotechnika) jako důkaz o svém postoji ke covid vakcínám, druzí, znalí tématu, se od konference distancují. Samotné German  Society for Pathology se od konference ostře distancovalo s tím, že předkládané názory vystupujících nejsou jakkoliv vědecky podložené. Rakouská výzkumnice a popularizátorka vědy Sylvia Kerschbaum-Gruber se dokonce nechala unést a prohlásila, že “jen málokdy viděla více nezodpovědnou kravinu”.

YouTube video smazal kvůli porušení komunitních zásad po pár dnech, jak je u těchto platforem běžné, pokud se jedná o sdílení nepravdivých videí s medicínskou tématikou.

Existuje institut patologie v Reutlingenu?

Nepodařilo se mi dohledat žádnou instituci s tímto názvem. V Reutlingenu je institut patologie pouze na Reutlingenské klinice, ale tam se konference neuskutečnila.

Vědecká metoda

Vědci obvykle publikují své studie ve vědeckých žurnálech, aby svá zjištění přinesli vědecké obci. K tomu nejprve zpracují rukopis, který odešlou do odborného deníku. Pokud deník koncept přijme, proběhne vzájemné hodnocení. To znamená, že obvykle anonymní a nezávislí kolegové z oboru práci revidují, kritizují a věcně komentují. Tento proces zvaný peer-review zajišťuje a kontroluje odpovídající kvalitu vědecké práce. Poté je dílo odesláno zpět autorům, kteří jej zrevidují. Tento proces lze několikrát opakovat. Nakonec je práce zveřejněna v časopise.

U vysoce výbušných objevů, které mají mimořádný klinický význam a naléhavost, existuje také možnost takzvané zrychlené publikace nebo publikace jako předběžné studie (tzv. preprint) na serveru před tiskem.

Vědci z University of Greifswald se například vydali touto cestou poté, co našli důkazy o mechanismu, o kterém měli podezření, že stojí za vzácnými, ale závažnými případy trombózy dutin v mozku mladších lidí, kteří byli očkováni.

Konrad Steinestel, patolog z Bundeswehr Hospital Ulm ke konferenci uvedl: “Žádný odborný časopis by tuto interpretaci na základě těchto údajů nepovolil.” Téměř všechna prohlášení emeritních patologů jsou neudržitelná. Co tím myslí, vysvětluje Steinestel na svém Twitteru.

Kontradikce

Jak tvrdí název YouTube videa, patologové představují výsledky pitev osmi lidí, kteří zemřeli po očkování proti covidu-19.

Samotný manuskript přednášky (viz odkaz na začátku článku) ale zmiňuje deset vyšetřovaných pacientů.

Podle pana Burkhardta jeho výzkumy ukázaly, že ti lidé “zemřeli kvůli vakcíně”.

Ale! Neposkytuje o tom jasné důkazy.

V manuskriptu autoři konference dokonce uvádějí (viz odkaz na začátku článku), že:

  • V pěti případech existuje pravděpodobně příčinná souvislost mezi očkováním a úmrtím,

ve dvou možná,

  • v jednom dalším případě je to podle prezentace spojení “nejasné”, “možné”, “dosud nevyhodnocené” a “spíše shodné”, což znamená něco jako “spíše to byla jen komorbidita”.
  • To je tedy v přímé kontradikci s tím, co pan Burkhardt tvrdil ve videu.
  • Rovněž zůstává nejasné, kdo byli pitvané osoby.
  • Věk mrtvých také nebyl zmíněn, kromě toho, že všichni byli “starší lidé nad 50”.
  • Není známa žádná anamnéza pitvaných osob.

V rigorózních studiích jsou všechny tyto údaje (a mnohé další) vynechané samozřejmostí. Jako příklad mohu uvést studii první pitvy očkovaného covid-pozitivního člověka. K podrobnějšímu popisu se dostaneme v závěru článku.

Prezentace výsledků

V Burkhardtově přednášce nejsou téměř žádné konkrétní informace. Přestože pravidelně odkazuje na jiné studie, žurnály a výzkumníky, neuvádí žádné konkrétní zdroje ani jména.

Jak píše na Twitteru fyzik Florian Aigner:

 „Takový přístup výzkumníků není důkazem, že se mýlí, ale je to zvláštní. Je to jako říct: “Objevil jsem v lese jednorožce! Neříkám, kde a jak, ale musíte mi věřit!” To také nemůže nikdo vyvrátit, ale není to nijak zvlášť věrohodné.“

S tímto vyjádřením zcela souhlasím. Nejedná se o důkaz o lživosti konference a jejích účastníků, ale vyvolává to nedůvěru v prezentované informace.

Na klasických tiskových konferencích jsou poznatky předávány strukturovaně, transparentně a často podporovány vizuálními prezentacemi. Na přednášce patologů v Reutlingenu to bylo jiné. Informace zobrazené na obrazovce počítače byly často nečitelné a mnoho informací dokonce chybělo.

I odborníci jako například Benjamin Ondruschka, ředitel Institutu soudního lékařství při Univerzitním lékařském centru Hamburg-Eppendorf, kterého si přizval žurnál Welt.de, aby zhodnotil konferenci, měli problém sledovat údajnou argumentaci.

„Až do konce mi nebylo jasné, o čem přesně ve skutečnosti oba mluví. Nebylo zveřejněno, odkud měli tyto vzorky nebo přípravky, zda šlo o diapozitivy, které jim byly předloženy k druhému posouzení jinými patology nebo soudními lékaři, zda se jednalo o lidi trpící jinými onemocněními a jakou měli pacienti během svého života anamnézu, to vše je důležité pro posouzení pozorování.“

„Například jsme na jednom obrázku viděli izolované zánětlivé buňky v srdečním svalu, ale kvůli tak malému výskytu člověk neumře. I kdybyste mi teď vzali krev, obsahovala by bílé krvinky.“

Benjamin Ondruschka celou konferenci a její nálezy považuje za vědecky nedostatečné, ostatně jako sám Arne Burkhardt, který to rovněž uvádí ve zveřejněném manuskriptu.

“Neznámé složky” ve vakcíně

Ve videu se hovořilo také o cizích tělesech, která se údajně nacházela ve vzorcích vakcíny proti covidu-19. Burkhardt hovoří o neuvedených složkách obsahujících kov, o prvcích, které jsou někdy nitkovité, jindy jehlovité a jindy krabicovité.

„Na obrazech jsou mikročipy, grafen, oxid grafenu, minerály a kovy. Jsou krásné na pohled, ale nejsou krásné, když jsou ve vašem těle.”

Jeho tvrzení ale nese řadu problémů.

Ve zveřejněném manuskriptu není buď vůbec přiložena fotografie žádného z uvedených těles (v případě mikročipu a oxidu grafenu), nebo chybí kontrolní vzorek, se kterým by se (ne příliš určitý) nález dal porovnat.

této publikaci například můžeme vidět struktury oxidu grafenu pod elektronovým mikroskopem. Díky chybějícímu měřítku v manuskriptu konference nelze odhadnout velikosti uvedených předmětů, ale ze snímků v této publikaci je patrné, že oxid grafenu by pod běžným mikroskopem nevypadal jako cokoliv, co vidíme v samotném manuskriptu konference.

Ve videu pak fotografie ukázány sice jsou, jenže bez jakéhokoliv kontextu nebo kontrolního srovnání.

Ke zveřejněným nálezům se vyjádřil například i patolog Steinestel na svém Twitteru, a to následovně:

„Věřím, že toto je prostě špína a skleněné úlomky na diapozitivech. Pravděpodobně je tam dokonce i textilní vlákno.”

Něco, co se v podstatě může vyskytnout v každé laboratoři, jak potvrzuje i Kerschbaum-Gruber na svém Instagramu:

„Mimochodem, kontaminaci vidím i v mikroskopu kdykoli jsem předtím nečistila sklíčko, mikroskop, nebo když se tvoří zbytky ve starších barvicích roztocích.”

Porovnání s patologickými studiemi

Nyní, když už máme jasno ohledně obsahu konference, pojďme si její parametry porovnat s jinými publikovanými studiemi [1], [2]. Jedná se o studie, které se týkají pitev zemřelých očkovaných osob.

Podívejme se nyní, jak tyto studie předkládají své nálezy oproti konferenci pana Burghardta dle specifických parametrů.

Reference

Jak můžeme vidět, dané studie obsahují řadu referencí, všechny citované dle platných vědeckých standardů na konci publikace.

Na konferenci pana Burghardta nic takového NENAJDEME.

Obrazový materiál

V uvedených studiích jsou obrazové materiály detailně popsány se vším, co na nich můžeme vidět. U konkrétních obrazů tedy přesně víme, na co vlastně koukáme a díky popiskům si snadno můžeme dohledat další materiály k případnému ověření.

Nic z výše uvedeného v konferenci pana Burghardta NENAJDEME.

Transparentnost nálezu

Díky mnohým referencím a popiskům si také můžeme v uvedených studiích dohledat, zda nálezy odpovídají popiskům a můžeme je porovnat například s nálezy neočkovaných osob.

To je v případě této konference patologů obtížné, jelikož žádné reference nejsou uvedeny.

Transparentnost informací

V uvedených studiích můžeme vidět detailní zdravotní anamnézy studovaných osob, přesné příčiny úmrtí a kompletní informace o studovaných.

To v konferenci pana Burghardta NENAJDEME.

Ověřitelnost

Díky všem výše uvedeným faktorům můžeme napříč publikacemi vidět shodu a replikovatelnost výsledků, která nám dává rozšířený obraz o tom, že výsledky těchto publikací jsou relevantní a konstatní.

To výsledky pana B. nenabízejí, jelikož se neshodují jak s dostupnými publikacemi tak ale ani s žádnými dalšími pokusy z řad lidí na stejném názorovém spektru. Jiné výsledky měla dokonce např. Carrie Madej, jiné paní Mikovits a další osoby. Shodu mezi nimi nenajdete.

Střet zájmů

Zatímco uvedené studie deklarují, že nedochází ke střetu zájmu, tak jak je to platné dle zavedených norem, na konferenci pana Burkhardta je patrných několik faktorů, přes které by deklarovat neexistující střet zájmů nebylo možné.

Sám pořadatel konference, Reinier Fuellmich se totiž angažuje v řadě žalob (např. ohledně zločinů proti lidskosti), které ho staví do střetu zájmu na výsledcích.

Za pozornost stojí i účast dvou dalších právníků, Viviane Fisherové a Holgera Fishera, kteří se na žalobách rovněž podílejí.

Informace o dalších zúčastněných osobách můžete nalézt zde, nalezneme 2 výživové poradce, chirurga a např také akupunkturistku (mj.).

Závěrem

I přesto, že dostupné vědecké publikace nabízejí svým čtenářům, i celé vědecké komunitě, transparentní a spolehlivé výsledky za dodržení všech vědeckých standardů vědecké metody se někteří lidé přiklánějí více k tomu, co nám ukázal pan Burkhardt a vědecké publikace zavrhují.

Zajímavý je také fakt, že při kritice vědeckých prací se nejčastěji skloňuje argument o střetech zájmů a financování a zde je patrný střet zájmů přehlížen.

Na závěr bych rád dodal, že nic z výše zmíněného automaticky neznamená, že se v případě konference pana Burkhardta jedná o lži nebo záměrné šíření dezinformací. Jen upozorňuji na to, že na základě zmíněných skutečností nelze brát jejich nálezy a závěry za dostatečně podložené a vědecky přijatelné.


author

Podpořte Iluminátora na Patreonu: https://www.patreon.com/iluminatorCZ Za projektem stojí Antonín Šlajch. Na streamech přednáší o kritickém myšlení a odhaluje hoaxy a dezinformace.